Quyết định 1074/QĐ-TCTK

Quyết định 1074/QĐ-TCTK năm 2008 ban hành Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1074/QĐ-TCTK Quy chế quản lý, biên soạn phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1074/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BIÊN SOẠN VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê được công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư liệu Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Lưu: VT, TTTL.

THỨ TRƯỞNG
KIỂM TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hòa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, BIÊN SOẠN VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Ban hành theo Quyết định số 1074 /QĐ-TCTK ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê (Sau đây được gọi tắt là Trang WEB TCTK).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng quy chế bao gồm:

1. Vụ và đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê;

2. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây được gọi tắt là Cục Thống kê);

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc biên tập, phổ biến và khai thác thông tin trên Trang WEB TCTK.

Điều 3. Tên miền

Trang WEB TCTK với tên miền đã đăng ký bản quyền www.gso.gov.vn là tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng cục Thống kê và là trang tin chính thức của Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin trên Internet.

Điều 4. Thông tin phổ biến trên Trang WEB TCTK

Trang WEB TCTK bao gồm các thông tin phổ biến công khai sau đây:

1. Thông tin thống kê về tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; thông tin thống kê kinh tế-xã hội nhiều năm; các báo cáo phân tích và dự báo thống kê; kết quả các cuộc điều tra; tổng điều tra thống kê và các thông tin thống kê khác;

2. Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê và các văn bản pháp quy khác liên quan đến công tác thống kê;

3. Tài liệu hướng dẫn phương pháp và chế độ thống kê; các bảng phân loại, bảng danh mục dùng trong công tác thống kê;

4. Thông tin khoa học, nghiệp vụ thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê;

5. Thông tin giới thiệu về tổ chức, hoạt động của ngành Thống kê và các thông tin khác liên quan đến công tác thống kê.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang WEB TCTK

1. Việc quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang WEB TCTK là trách nhiệm của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê, bảo đảm những thông tin quy định tại Điều 4 được cập nhật thường xuyên và phổ biến kịp thời trên Trang WEB TCTK.

2. Thông tin phổ biến trên Trang WEB TCTK là những thông tin đã được cấp có thẩm quyền công bố và là những thông tin có giá trị pháp lý theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3. Nội dung thông tin phổ biến trên Trang WEB TCTK phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các loại hình khác (báo cáo, xuất bản phẩm,...); đồng thời phải ghi chú rõ là thông tin chính thức, sơ bộ, ước tính hay dự báo,... và chỉ rõ nguồn thông tin. Trường hợp có điều chỉnh so với thông tin đã phổ biến phải ghi chú căn cứ và phương pháp điều chỉnh.

4. Tổng biên tập chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung và những vấn đề khác liên quan đến Trang WEB TCTK; thành viên Ban biên tập, cộng tác viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin thuộc lĩnh vực đảm nhận đưa trên Trang WEB TCTK. Nếu tiến hành quảng cáo trên Trang WEB TCTK phải tuân theo các quy định của Nhà nước về lĩnh vực này và của Tổng cục Thống kê.

5. Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên Trang WEB TCTK đều có quyền truy cập theo cơ chế miễn phí; nếu trích dẫn phải ghi rõ nguồn thông tin từ Trang WEB TCTK. Người truy cập Trang WEB TCTK phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Tổng cục Thống kê về an ninh, an toàn mạng máy tính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị cung cấp thông tin cho Trang WEB TCTK

1. Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê có trách nhiệm lập kế hoạch công bố và cung cấp kịp thời cho Trung tâm Tư liệu Thống kê các sản phẩm thông tin được phân công phụ trách bằng hai hình thức: Bản điện tử và ấn phẩm; cụ thể như sau:

a. Vụ nghiệp vụ cung cấp các thông tin gồm: Báo cáo (số liệu, phân tích), kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra, niên giám thống kê, các số liệu nhiều năm, các cơ sở dữ liệu, bản tin, các văn bản pháp quy liên quan đến từng lĩnh vực thống kê, công nghệ thông tin, các văn bản quy định về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu, các bảng phân loại, các bảng danh mục, chế độ báo cáo, quyết định và phương án điều tra và các nội dung khác thuộc trách nhiệm của Vụ được phân công quản lý, thu thập, xử lý và tổng hợp.

b. Vụ Tổ chức Cán bộ cung cấp các văn bản pháp quy về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo; các thông tin giới thiệu về ngành Thống kê, bao gồm: lịch sử phát triển, bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, hệ thống, chương trình và kết quả đào tạo, đào tạo lại cán bộ thống kê.

c. Văn phòng Tổng cục Thống kê cung cấp các văn bản pháp quy về công tác hành chính, quản trị, danh bạ điện thoại của Tổng cục Thống kê và các văn bản pháp quy về công tác thống kê không thuộc phạm vi phụ trách của các Vụ nghiệp vụ.

d. Nhà Xuất bản Thống kê cung cấp các thông tin giới thiệu về các xuất bản phẩm thống kê đã và sẽ xuất bản, các ấn phẩm thống kê dưới dạng bản điện tử và các văn bản pháp quy về công tác xuất bản.

e. Vụ Hợp tác Quốc tế cung cấp các thông tin hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, nội dung các dự án đã ký giữa Tổng cục Thống kê với Thống kê các nước, các tổ chức quốc tế và các thông tin thống kê nước ngoài cập nhật được.

f. Viện Nghiên cứu khoa học thống kê cung cấp các thông tin về hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học của Ngành, thông tin khoa học thống kê nước ngoài.

g. Các đơn vị khác thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê cung cấp các văn bản pháp quy và thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuộc trách nhiệm của đơn vị được phân công phụ trách.

h. Cục Thống kê cung cấp các báo cáo thống kê tổng hợp quý, 6 tháng, năm, các báo cáo phân tích, niên giám, chuyên đề và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động thống kê trên địa bàn.

2. Thông tin cung cấp dưới dạng bản điện tử cho Trung tâm Tư liệu Thống kê phải tuân theo quy định tại Thông tư 07/2002/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý, biên tập và phổ biến thông tin trên Trang WEB TCTK

1. Trung tâm Tư liệu Thống kê là đơn vị chủ trì xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung và quản lý Trang WEB TCTK.

2. Trung tâm Tư liệu Thống kê có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê lập kế hoạch hàng quý, năm về thời gian phổ biến thông tin thống kê trên Trang WEB TCTK; theo dõi và đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin; biên tập nội dung, chuẩn hóa hình thức thông tin và chuyển tải thông tin đã biên tập lên Trang WEB TCTK. Trong quá trình biên tập, nếu phát hiện có sai sót, mâu thuẫn, Trung tâm Tư liệu Thống kê có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

3. Trung tâm Tin học Thống kê chịu trách nhiệm bảo đảm về kỹ thuật và an toàn, an ninh cho Trang WEB TCTK. Trong quá trình theo dõi hoạt động của Trang WEB TCTK, nếu phát hiện sự cố kỹ thuật hoặc hiện tượng mất an toàn, an ninh đối với Trang WEB TCTK, Trung tâm Tư liệu Thống kê phải chủ động phối hợp với Trung tâm Tin học Thống kê để xử lý kịp thời, có hiệu quả.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

2. Giám đốc Trung tâm Tư liệu Thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai và phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

3. Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, thủ trưởng các đơn vị gửi kiến nghị cho Trung tâm Tư liệu Thống kê tổng hợp trình Tổng cục trưởng xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng với luật định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1074/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1074/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1074/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 1074/QĐ-TCTK Quy chế quản lý, biên soạn phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1074/QĐ-TCTK Quy chế quản lý, biên soạn phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1074/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1074/QĐ-TCTK Quy chế quản lý, biên soạn phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1074/QĐ-TCTK Quy chế quản lý, biên soạn phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê

         • 16/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực