Quyết định 1075/QĐ-BTM

Quyết định 1075/QĐ-BTM năm 2001 ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1075/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh


BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1075/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI:

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Căn cứ Quy chế Khu Công Nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 996/NCN-CT ngày 02/10/2001

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Uỷ quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Ninh.

Điều 2: Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp theo nội dung sau:

* Về hoạt động xuất nhập khẩu:

a) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1.1- Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu của cá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đóng trong khu công nghiệp Bắc Ninh, bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19/6/2000, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giải trình Kinh tế kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý điều hành xuất nhập khẩu. Bao gồm các hoạt động sau đây:

1.1.1- Duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, phụ tùng thay thế để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định, bao gồm cả việc nhập khẩu để tạo tài sản bằng phương thức thuê mua tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng tại các khu công nghiệp Bắc Ninh.

1.1.2- Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài chưa có trong dây chuyền công nghệ để hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.1.3- Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Giấy phép đầu tư phù hợp với Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001-2005, Thông tư số 46/2001/QĐ-TTg">11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001.

1.2- Việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định tài Điều 38 và 39 của Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/2001 của Chính phủ, Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3- Việc mua bán hàng hoá giữa các doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa: thực hiện theo Thông tư của Bộ Thương mại số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 về hướng dẫn Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg về việc mua bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất và thông số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

b) Đối với doanh nghiệp Việt Nam:

1.4- Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong Khu công nghiệp thực hiện theo Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài, Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP Quyết định số 46/001 của Chính phủ về quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-20055, Thông tư số 57/1998/NĐ-CP xuất nhập khẩu gia công đại lý">18/1998/TT-BTM ngỳa 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thưc hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP Thông tư số 44/2001/NĐ-CP">20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP.

1.5- Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng của các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các khu công nghiệp thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về việc ban hành Qui chế Đấu thầu, Nghị định sửa đổi bổ sung số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định sửa đổi và bổ sung số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngỳa 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bộ Thương mại xem xét và cho phép thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 91/TTg ngày 13/12/1992;

* Về gia công xuất khẩu

2.1- Việc gia công hàng hoá giữa các doanh nghiệp khu công nghiệp với nước ngoài thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 Qui định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và Thông tư số 18/1998/TT/BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn và thực hiện Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngỳa 15/12/2000 của Bộ THương mại, Thông tư số 44/2001/NĐ-CP">20/2001/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại, Thông tư số 44/2001/NĐ-CP">20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP.

Doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan hải quan để thực hiện hợp đồng gia công với nước ngoài. Ban quản lý không duyệt hợp đồng gia công với nước ngoài của các doanh nghiệp.

2.2 Việc gia công hàng hoá giữa doanh nghiệp khu công nghiệp và doanh nghiệp chế xuất được coi là gia công với nước ngoài và thực hiện theo qui định tại Thông tư số 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 của Bộ Thương mại.

2.3- Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được ký hợp đồng gia công hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu, cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại theo Quyết định của Bộ thương mại số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

* Về cấp giấy chứng nhận xuất xứ:

Ban quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá GORM D với các nước ASEAN cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

Điều 3: Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn có đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương Mại.

Điều 4: Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định uỷ quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh Bắc Ninh
- BQL các KCN Việt Nam (b/c)
- Sở Thương mại tỉnh Bắc Ninh
- Các Vụ, Cục, Viện, ban thuộc Bộ Thương mại
- Lưu VP, ĐT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1075/QĐ-BTM

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1075/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/10/2001
Ngày hiệu lực 23/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1075/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1075/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1075/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1075/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành 08/10/2001
Ngày hiệu lực 23/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1075/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1075/QĐ-BTM ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh

  • 08/10/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/10/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực