Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 về bảo hiểm tiền gửi do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5 đã được thay thế bởi Thông tư 03/2006/TT-NHNN hướng dẫn 89/1999/NĐ-CP sửa đổi 109/2005/NĐ-CP bảo hiểm tiền gửi và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1077/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1077/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ 89/1999/NĐ-CP">03/2000/TT-NHNN5 NGÀY 16/3/2000 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các Tổ chức tín dụng số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 89/1999/NĐ-CP">03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

1. Tiết a và Tiết b Khoản 1 Mục IV được thay thế bằng nội dung sau:

"a) Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm lập bảng tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phụ lục số 2a. Đối với các tổ chức có chi nhánh ngoài phụ lục 2a phải gửi kèm phụ lục số 2b.

Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp làm bốn kỳ trong một năm theo các quý và được nộp vào tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý thu phí bảo hiểm tiền gửi.

Cơ sở tính phí bảo hiểm tiền gửi là số dư các loại tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi.

Đối với tổ chức được cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép mở chi nhánh (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc nộp phí bảo hiểm tiền gửi kỳ đầu tiên được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

b) Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho mỗi quỹ tính bằng công thức sau đây:

S0 + S3

+ S1 + S2

2 0,15

P = x

3 100 x 4

Trong đó:

- P là số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp trong quý;

- S0 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi;

- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm ở cuối các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi;

0,15 là tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho một quý trong năm.

100 x 4

Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp được tính làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có số phí bảo hiểm tiền gửi bình quân phải nộp tính được cho một quý nhỏ hơn 500.000đ thì việc nộp phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam".

2. Tiết c Khoản 1 Mục IV được hủy bỏ.

3. Phụ lục số 2 được thay thế bằng phụ lục 2a và 2b; phụ lục số 4 được thay thế bằng phụ lục số 4a; phụ lục số 6 và 7 được thay thế bằng một phụ lục số 6a.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

(PHỤ LỤC 2A)

Tên tổ chức tham gia BHTG

........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày... tháng... năm..........

BẢNG TÍNH VÀ NỘP PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Quý...... năm........

Đơn vị: đồng

STT

Loại số dư tiền gửi

Số tiền

Ghi chú

1.

Số dư các loại tiền gửi được bảo hiểm quý trước (sát với quý thu phí):

- Số dư đầu tháng thứ nhất (S0)

- Số dư cuối tháng thứ nhất (S1)

- Số dư cuối tháng thứ hai (S2)

- Số dư cuối tháng thứ ba (S3)

 

 

2.

Số dư bình quân tiền gửi quý trước (sát với quý thu phí)

S0 + S3

+ S1 + S2

2

3

 

3.

Số phí bảo hiểm phải nộp cho Quý thu phí

0,15

(3) = (2) x

100 x 4

 

4.

Số phí bảo hiểm chuyển từ quý trước sang:

- Nộp thiếu chuyển sang (+)

- Nộp thừa chuyển sang (-)

 

 

5.

Số tiền phạt nộp phí chậm quý trước

 

 

6.

Tổng số phí phải nộp

(6) = (3) ± (4) + (5)

 

 

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Giám đốc)

Ghi chú: hàng thứ 4

(+) là số phí nộp thiếu của quý trước

(-) là số phí nộp thừa của quý trước.

(PHỤ LỤC 2B)

Tên tổ chức tham gia BHTG

.............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng... năm......

BẢNG KÊ SỐ DƯ CÁC LOẠI TIỀN GỬI THUỘC ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Quý....... năm.......

(áp dụng bổ sung cho các tổ chức có chi nhánh)

Đơn vị: đồng

Stt

Tên Hội sở, chi nhánh

Số dư các loại tiền gửi được bảo hiểm quý trước (sát quý thu phí)

 

 

Đầu tháng thứ nhất (S0)

Cuối tháng thứ nhất (S1)

Cuối tháng thứ hai (S2)

Cuối tháng thứ ba (S3)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1.

Hội sở

 

 

 

 

2.

Chi nhánh...............

 

 

 

 

3.

Chi nhánh...............

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PHỤ LỤC SỐ 4A)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....... tháng....... năm........

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM

Tên tôi là: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................. do CA:.................. cấp ngày...............

Hộ chiếu số:.................................... do ............................ cấp ngày..............

Hộ khẩu thường trú tại: .................................................................................

1. Hiện có tổng số tiền gửi được bảo hiểm là ............................... triệu đồng

(số tiền bằng chữ.............................................................................) tại tổ chức
tham gia bảo hiểm có tên là ................................................................................
bao gồm:

- Tiền trên tài khoản số:.......................... Số tiền...................................... đồng

- Sổ tiết kiệm số: +.................................. Số tiền...................................... đồng

+....................................................................................

+....................................................................................

- Chứng chỉ tiền gửi:............................... Số tiền ............................. đồng

Cộng:.............................. đồng

2. Tôi hiện có số nợ đối với...................... là:................................... đồng

(số tiền bằng chữ ..............................................................................)

3. Số tiền gửi được bảo hiểm còn lại (1-2) là:.................................. đồng

(số tiền bằng chữ ..............................................................................)

Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận cho tôi nhận tiền bảo hiểm tại:

- Nơi đăng ký nhận tiền bảo hiểm:...............................................................

.....................................................................................................................

- Địa chỉ theo yêu cầu: ................................................................................

.....................................................................................................................

Tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền.

Kính đề nghị.
Người gửi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(PHỤ LỤC SỐ 6A)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....... tháng....... năm........

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Nhận tiền bảo hiểm

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tên tôi là: .......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ do CA: ................ cấp ngày ..................

Hộ chiếu số:..................................... do:....................... cấp ngày ..................

Hộ khẩu thường trú tại: ..................................................................................

1. Hiện có tổng số tiền gửi được bảo hiểm là.......................................... đồng

(số tiền bằng chữ ..........................................................................) tại tổ chức

tham gia bảo hiểm có tên là............................................................................

bao gồm:

- Tiền trên tài khoản số:........................... Số tiền.................................... đồng

- Sổ tiết kiệm số: +................................... Số tiền ................................... đồng

+ ..........................................................................................

+ ..........................................................................................

- Chứng chỉ tiền gửi:.................................... Số tiền ............................... đồng

Cộng:................................ đồng

2. Tôi hiện có số nợ đối với ......................... là:...................................... đồng

3. Số tiền gửi được bảo hiểm còn lại (1-2) là:.......................................... đồng

(số tiền bằng chữ: ...........................................................................................)

Kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tiền bảo hiểm.

Tôi xin ủy quyền cho người có tên dưới đây nhận số tiền bảo hiểm là ................. đồng (số tiền bằng chữ:........................................................................)

- Họ tên người được ủy quyền:.......................................................................

- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

- Giấy CMND (hay hộ chiếu) số:.......... do................ cấp ngày.....................

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an Phường (Xã) nơi người được ủy quyền cư trú

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1077/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1077/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2001
Ngày hiệu lực 11/09/2001
Ngày công báo 22/10/2001
Số công báo Số 39
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/05/2006
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1077/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1077/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành 27/08/2001
Ngày hiệu lực 11/09/2001
Ngày công báo 22/10/2001
Số công báo Số 39
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/05/2006
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN bảo hiểm tiền gửi sửa đổi thông tư 03/2000/TT-NHNN5