Quyết định 1082/QĐ-UBND

Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1082/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Công văn số 1860/TTg-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số 74/TTg-CN ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số 389/TTg-CN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh diện tích 41,76 ha tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy ra khỏi khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 254/TTr-TNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đưa diện tích 143,0 ha khu vực đá vôi núi Quèn Cốc và diện tích 41,76 ha khu vực nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ra khỏi khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã phê duyệt khoanh định tại Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (có tọa độ, diện tích khu vực đưa ra khỏi khu vực cấm, tạm cấm kèo theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (Hg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hinh

 

VỊ TRÍ, TỌA ĐỘ ĐIỀU CHỈNH RA KHỎI KHU VỰC CẤM, TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

(Kèm theo Quyết định số: 1082/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I- TỌA ĐỘ KHU VỰC 41,76 HA

STT

Hệ VN 2000, Kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30

X(m)

Y(m)

12

2262040.41

474094.81

13

2262303.61

474095.84

14

2262522.61

474076.85

15

2262683.46

473998.10

16

2263043.73

473961.69

17

2263025.53

473873.48

18

2263055.76

473858.95

19

2263055.32

473782.94

20

2263006.82

473749.29

21

2262955.75

473742.26

22

2262928.89

473668.38

23

2263031.35

473643.20

11

2263266.01

473565.05

10

2263225.74

473445.807

9

2262484.27

473692.27

8

2261947.63

473801.99

7

2261966.26

473862.10

 

II- TỌA ĐỘ KHU VỰC 143,0 HA

STT

Hệ VN 2000, Kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30

X(m)

Y(m)

1

2264435.57

473136.21

2

2264378.07

472726.87

3

2260830.76

473788.18

4

2260841.28

473867.25

5

2261005.27

474032.24

6

2261781.71

473952.97

7

2261966.26

473862.10

8

2261947.63

473801.99

9

2262484.27

473692.27

10

2263225.74

473445.807

11

2263266.01

473565.05

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1082/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1082/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2020
Ngày hiệu lực14/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1082/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1082/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1082/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1082/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Đức Hinh
        Ngày ban hành14/05/2020
        Ngày hiệu lực14/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1082/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1082/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Hòa Bình

              • 14/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực