Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý, đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 3/2013-Khóa IX ngày 08/3/2013 (tại Thông báo số 1488-TB/TU ngày 13/3/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 759/TTr-SNV ngày 10/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Võ Thành Công - Nguyên Bí thư HU Hớn Quản - P. Trưởng Ban TT;

3. Ông Trần Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT - P. Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

5. Ông Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và MT - Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Võ Tất Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên;

8. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên;

9. Ông Văn Văn Hạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Tuyến - Phó Giám đốc CT TNHH MTV CS BP - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo quản lý các dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3.

1. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

2. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để hoạt động.

Điều 4.

1. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc (hoạt động kiêm nhiệm) là công chức, viên chức của cơ quan tham gia làm thành viên của Ban Chỉ đạo;

2. Các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm cử công chức, viên chức của cơ quan mình tham gia Tổ Giúp việc và thực hiện nhiệm vụ khi thường trực Ban Chỉ đạo có yêu cầu.

3. Ban Chỉ đạo phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm;

a) Đảm bảo điều kiện về kinh phí, phương tiện trang thiết bị, cơ sở vật chất để Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc hoạt động.

b) Hợp đồng 01 nhân viên để phục vụ hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 6;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2013
Ngày hiệu lực24/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1083/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành24/06/2013
       Ngày hiệu lực24/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú

           • 24/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực