Quyết định 1089/QĐ-UBND

Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2010 phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trong 02 năm: 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1089/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo v


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1089/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 02 NĂM: 2009 - 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ: Xây dựng - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang (giai đoạn 2009 - 2012) và quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2010 về việc điều chỉnh, bổ sung điều 1 của Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang (giai đoạn 2009 - 2012);
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 5403/BTC-NSNN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho tỉnh An Giang theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của các Giám đốc sở: Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình liên sở số 23/TTrLS.XD-TC-KHĐT-LĐTBXH ngày 07 tháng 6 năm 2010 và ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 661/STC-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2010,     

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ trong 02 năm 2009 - 2010 như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư là 134.388 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Vốn Ngân sách TW (vốn hỗ trợ và vốn hỗ trợ phần đối ứng): 46.793 triệu đồng, bao gồm:

+ Năm 2009: 11.026 triệu đồng;

+ Năm 2010: 7.458 triệu đồng + 28.309 triệu đồng = 35.767 triệu đồng.

1.2. Vốn đối ứng ngân sách tỉnh bố trí trong năm 2010 (bố trí từ nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2010 do cấp tỉnh quản lý): 4.253,9 triệu đồng.

1.3. Vốn huy động: sử dụng từ nhiều nguồn huy động được tập trung về một đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - tỉnh An Giang (trong đó có nguồn vốn hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện cho các hộ thuộc diện đối tượng của đề án theo quy định (tính tương xứng với mức hỗ trợ đã được thống nhất chung của đề án) là: 30.805,2 triệu đồng.

1.4. Vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tính tối đa mỗi hộ có nhu cầu vay không quá 8 triệu đồng/căn là 52.536 triệu đồng. (chỉ tiêu này sẽ thực hiện theo thực tế nhu cầu cần vay và kết quả giải ngân của NHCSXH).

2. Nguyên tắc phân bổ:

2.1. Đối tượng ưu tiên giải quyết: Tập trung giải quyết dứt điểm cho 04 đối tượng theo thứ tự ưu tiên; 50% đối tượng 5 và 25% đối tượng 6 gồm: 6567 hộ.

+ Năm 2009: tập trung giải quyết dứt điểm các hộ nghèo thuộc vùng dân tộc nghèo thiểu số và đối tượng gia đình có công cách mạng.

+ Năm 2010: giải quyết số còn lại nhằm giải quyết dứt điểm cho 04 đối tượng theo thứ tự ưu tiên; 85% đối tượng 5 và 25% đối tượng 6, đảm bảo tương ứng với số kinh phí đã được TW hỗ trợ cho 02 năm 2009 và 2010.

Cụ thể như sau:

a) Hộ gia đình có công với cách mạng (đối tượng 1): 177 hộ.

a-1. Hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 là 129 hộ.

a-2. Hộ gia đình có công với cách mạng đang cư trú tại vùng còn lại là 48 hộ.

b) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số (đối tượng 2): 1.444 hộ

b-1. Hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 là 1.370 hộ.

b-2. Hộ gia đình là đồng bào dân tộc đang cư trú tại vùng còn lại là 74 hộ.

c) Hộ gia đình sống trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai (đối tượng 3): 66 hộ thuộc vùng bình thường.

d) Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (đối tượng 4): 1.900 hộ thuộc vùng bình thường.

đ) Hộ gia đình sống trong vùng đặc biệt khó khăn (85% đối tượng 5): 1.555 hộ.

e) 25% hộ gia đình còn lại: 1.425 hộ.

2.2. Mức hỗ trợ và cơ cấu nguồn trong định suất hỗ trợ:

a) Hộ có công cách mạng (đối tượng 1): 177 hộ

a-1. Đối với hộ có công là thương binh 4/4, bệnh binh 41% trở lên: 136 hộ

- Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 115 hộ:

+ Ngân sách Trung ương: 7,7 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 7 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,7 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,7 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 23,6 triệu đồng/căn;

+ Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): tùy theo nhu cầu cần vay thêm của mỗi hộ nhưng không vượt quá định mức cho vay của NHCSXH theo quy định: không quá 8 triệu đồng/căn.

- Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các vùng còn lại: 21 hộ:

+ Ngân sách Trung ương: 6,6 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 6 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,6 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,6 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 24,8 triệu đồng/căn.

+ Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): tùy theo nhu cầu cần vay thêm của mỗi hộ nhưng không vượt quá định mức cho vay của NHCSXH theo quy định: không quá 8 triệu đồng/căn.

a.2- Đối với hộ có công không phải là thương binh 4/4, bệnh binh 41% trở lên: 41 hộ, bao gồm:

- Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 14 hộ

+ Ngân sách Trung ương: 7,7 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 7 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,7 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,7 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 11,6 triệu đồng/căn;

+ Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): tùy theo nhu cầu cần vay thêm của mỗi hộ nhưng không vượt quá định mức cho vay của NHCSXH theo quy định: không quá 8 triệu đồng/căn.

- Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các vùng còn lại: 27 hộ:

+ Ngân sách Trung ương: 6,6 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 6 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,6 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,6 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 12,8 triệu đồng/căn;

+ Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): tùy theo nhu cầu cần vay thêm của mỗi hộ nhưng không vượt quá định mức cho vay của NHCSXH theo quy định: không quá 8 triệu đồng/căn.

b. Hộ gia đình nghèo và hộ gia đình dân tộc thiểu số (đt 2,3,4,5,6): 6.390 hộ

b-1. Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 3.008 hộ.

+ Ngân sách Trung ương: 7,7 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 7 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,7 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,7 triệu đồng/căn;

+ Vốn tín dụng ưu đãi (mức tối đa không quá): 8 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 3,6 triệu đồng/căn;

b-2. Đối với hộ gia đình đang cư trú tại các vùng còn lại: 3.382 hộ

+ Ngân sách Trung ương: 6,6 triệu đồng/căn (trong đó: vốn hỗ trợ 6 triệu đồng/căn và vốn hỗ trợ đối ứng bổ sung từ ngân sách TW 0,6 triệu đồng/căn);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh theo quy định: 0,6 triệu đồng/căn;

+ Vốn tín dụng ưu đãi (mức tối đa không quá): 8 triệu đồng/căn;

+ Vốn huy động: sử dụng từ nguồn vận động, huy động tập trung về MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn hỗ trợ vận động của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang) để thực hiện bổ sung thêm cho đủ định suất: 4,8 triệu đồng/căn.

3. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch:

Tổng vốn hỗ trợ trong 02 năm 2009 - 2010 là 134.388 triệu đồng, gồm 81.852 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động; kết hợp với dự kiến là 52.536 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi tín dụng, phân bổ cho 11 huyện, thị xã, thành phố: 6.567 hộ.

STT

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ

Tổng số vốn

Vốn hỗ trợ

Vốn vay NHCS

 

Tổng cộng

6,567

134,388

81,852

52,536

1

TP. Long Xuyên

117

2,340

1,404

936

2

TX. Châu Đốc

63

1,260

756

504

3

Huyện Tân Châu

413

8,320

5,016

3,304

4

Huyện An Phú

922

18,692

11,316

7,376

5

Huyện Phú Tân

363

7,336

4,432

2,904

6

Huyện Châu Phú

498

9,980

5,996

3,984

7

Huyện Tịnh Biên

898

18,360

11,176

7,184

8

Huyện Tri Tôn

1,321

28,360

17,792

10,568

9

Huyện Chợ Mới

620

12,600

7,640

4,960

10

Huyện Châu Thành

658

13,188

7,924

5,264

11

Huyện Thoại Sơn

421

8,492

5,124

3,368

12

MTTQ tỉnh t.hiện 2009

273

5,460

3,276

2,184

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lập, phê duyệt danh sách đối tượng; kiểm tra, đôn đốc UBND các xã được phân bổ chỉ tiêu vốn hỗ trợ về nhà ở tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành đã được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của Liên Bộ: Xây dựng - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Việc hỗ trợ nhà ở theo kế hoạch này phải được tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 tháng 8 năm 2010, để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chương trình giai đoạn 2009 - 2010.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự tập trung vận động của cả hệ thống Chính trị; kết hợp sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc huy động nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân (kể cả nguồn vốn hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh) để bổ sung cùng với ngân sách tỉnh đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo đúng quy định.

Theo nguyên tắc hòa chung nguồn kinh phí vận động được và các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách TW và ngân sách tỉnh để thực hiện đề án này, giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, căn cứ vào kết quả huy động được và tiến độ thực hiện của từng địa phương để phân bổ vốn hỗ trợ kịp thời về cho từng huyện thị theo tiến độ giải ngân từng tháng. Tại từng thời điểm nhất định, nguồn vốn có gì khó khăn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời.

3. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh An Giang căn cứ theo đối tượng phân bổ của quyết định này, kết quả thực hiện của từng địa phương bố trí giải ngân ngay nguồn vốn vay để giải quyết hỗ trợ kịp thời cho từng đối tượng.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng của địa phương trong 02 năm 2009 - 2010 từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và trình điều chỉnh bổ sung của kế hoạch vốn ĐTXDCB năm 2010 trong 06 tháng cuối năm 2010.

5. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao năm 2009 và 2010, Tổ Điều phối chương trình xóa nhà tạm bợ cho người nghèo chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc, khó khăn và kết quả thực hiện.

6. Giao Giám đốc Sở Xây dựng với tư cách Tổ trưởng Tổ Điều phối chương trình xóa nhà tạm bợ cho người nghèo chủ trì tổ chức điều hành thực hiện quyết định này. Tổ chức theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng về Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh An Giang, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: XD, TC, KHĐT, LĐTBXH và NHCSXHVN, NHNNVN (để báo cáo);
- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang;
- Các Sở: XD, TC, KHĐT, LĐ-TBXH;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; NHCSXH tỉnh An Giang;
- Ban Dân tộc; Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, Phòng XDCB, VX;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 


KẾ HOẠCH

PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TỈNH AN GIANG NĂM 2009 - 2010
(kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh An Giang)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Đơn vị hành chính

Phân loại đối tượng

Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2009 - 2010

 

ĐT1

ĐT2

ĐT3

ĐT4

ĐT5

ĐT6

Tổng cộng (hộ)

Ngân sách TW

Vốn đối ứng

Vốn huy động của MTTQ tỉnh

Tổng số

Vốn hỗ trợ

Vốn vay NHCS

 

TB(4/4), BB(41%)

K/phải TB, BB

KK

BT

KK

BT

KK

BT

KK

BT

KK

BT

KK

BT

Tổng cộng

NSTW

NS tỉnh

Tổng cộng

KK

BT

Tổng cộng

KK

BT

KK

BT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17= 3 +.. +16

18

19

20 =18 +19

19

20

21 =19 +20

22

23

24 =22 +23

25 =26 +27

26 =18 +21 +24

27

 

Tổng cộng

114

22

15

26

1,370

74

0

66

83

1,817

1,555

0

0

1,425

6,567

21,959

20,580

42,539

4,253.9

4,253.9

8,507.8

13,693.2

17,112.0

30,805.2

134,388

81,852

52,536

1

TP.Long Xuyên

-

-

-

-

-

-

-

15

-

23

-

-

-

79

117

-

702

702

70.2

70.2

140.4

-

561.6

561.6

2,340

1,404

936

2

TX. Châu Đốc

-

-

-

-

-

1

-

 

-

2

47

-

-

13

63

329

96

425

42.5

42.5

85.0

169.2

76.8

246.0

1,260

756

504

3

Huyện Tân Châu

-

1

-

5

-

 

-

20

-

93

48

-

-

246

413

336

2,190

2,526

252.6

252.6

505.2

172.8

1,812.0

1,984.8

8,320

5,016

3,304

4

Huyện An Phú

4

1

15

4

109

-

-

13

83

211

482

-

-

-

922

4,851

1,374

6,225

622.5

622.5

1,245.0

2,694.8

1,151.2

3,846.0

18,692

11,316

7,376

5

Huyện Phú Tân

-

1

-

7

-

3

-

-

-

73

-

-

-

279

363

-

2,178

2,178

217.8

217.8

435.6

-

1,818.4

1,818.4

7,336

4,432

2,904

6

Huyện Châu Phú

-

1

-

-

-

3

-

10

-

34

-

-

-

450

498

-

2,988

2,988

298.8

298.8

597.6

-

2,410.4

2,410.4

9,980

5,996

3,984

7

Huyện Tịnh Biên

20

-

-

-

392

32

-

-

-

57

397

-

-

-

898

5,663

534

6,197

619.7

619.7

1,239.4

3,312.4

427.2

3,739.6

18,360

11,176

7,184

8

Huyện Tri Tôn

90

7

-

-

853

1

-

1

-

9

360

-

-

-

1,321

9,121

108

9,229

922.9

922.9

1,845.8

6,490.8

226.4

6,717.2

28,360

17,792

10,568

9

Huyện Chợ Mới

-

10

-

-

-

5

-

7

-

398

-

-

-

200

620

-

3,720

3,720

372.0

372.0

744.0

-

3,176.0

3,176.0

12,600

7,640

4,960

10

Huyện Châu Thành

-

1

-

1

-

13

-

-

-

493

-

-

-

150

658

-

3,948

3,948

394.8

394.8

789.6

-

3,186.4

3,186.4

13,188

7,924

5,264

11

Huyện Thoại Sơn

-

-

-

9

-

15

-

-

-

397

-

-

-

-

421

-

2,526

2,526

252.6

252.6

505.2

-

2,092.8

2,092.8

8,492

5,124

3,368

12

MTTQ tỉnh t.hiện

 

 

 

 

16

1

 

 

 

27

221

 

 

8

273

1,659

216

1,875.0

187.5

187.5

375.0

853.2

172.8

1,026.0

5,460

3,276

2,184

Ghi chú:  

- ĐT 1: Hộ gia đình chính sách; ĐT 2: Hộ gia đình dân tộc thiểu số; ĐT 3: Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; ĐT 4: Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ĐT 5: Hộ gia đình sống vùng đặc biệt khó khăn;

- ĐT 6: Hộ gia đình còn lại.

- KK: Vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ (3.137 hộ); BT: vùng bình thường (3.430 hộ);

- TB, BB: Thương binh từ 21% trở lên (hạng 4/4), bệnh binh từ 41% trở lên mức hỗ trợ 32 triệu đồng/hộ bao gồm: nguồn vốn NS và vận động, không phải vay (theo Công văn số 3169/UBND-VX ngày 01/9/2009);

- Mức hỗ trợ cho đối tượng là hộ gia đình có công với cách mạng còn lại (không là TB, BB) 20 triệu đồng/hộ bao gồm: nguồn vốn NS và vận động, không phải vay (theo Công văn số 3169/UBND-VX ngày 01/9/2009);

- Mức hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số: 20 triệu đồng/hộ bao gồm: nguồn vốn NSTW, địa phương, nguồn vận động và vay tín dụng ưu đãi (theo Công văn số 3169/UBND-VX ngày 01/9/2009);

- Vốn huy động: sử dụng từ nguồn huy động của MTTQ tỉnh (kể cả nguồn vốn xổ số kiến thiết) để thực hiện hỗ trợ cho các hộ thuộc diện đối tượng của đề án theo quy định (theo Thông báo số 82/TB-UBND ngày 18/5/2010).

- Riêng năm 2009 đã thực hiện được 2.281 hộ (kể cả 273 căn do MTTQ tỉnh thực hiện từ nguồn XSKT tỉnh, 15 triệu đồng/căn (An Phú: 69 hộ, Tân Châu: 17 hộ; Tri Tôn: 104 hộ; Tịnh Biên: 73 hộ; Châu Phú: 8 hộ; Châu Thành: 2 hộ).

- Năm 2010 thực hiện: 4.286 hộ

- Lưu ý: Đối với các hộ gia đình có công CM chỉ tạm tính số lượng hộ là thương binh, bệnh binh cho từng huyện, nhưng khi thực hiện thì phải căn cứ theo thực tế từng đối tượng để áp dụng giải quyết đúng theo định suất quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1089/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1089/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực14/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1089/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1089/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo v


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1089/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo v
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1089/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Biên Cương
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực14/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1089/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo v

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1089/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo v

           • 14/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực