Quyết định 109/2002/QĐ-UB

Quyết định 109/2002/QĐ-UB về hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 85/2008/QĐ-UBND quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn đến năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 109/2002/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 08 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2002 - 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào Nghị quyết số 48/2002/HĐND ngày 26/7/2002, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH BẮC NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

QUY ĐỊNH

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2002 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích hỗ trợ:

1- Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, để nâng cao đời sống nhân dân, giữ vệ sinh môi trường sống.

2- Khuyến khích các đơn vị và cá nhân tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn theo định hướng của Nhà nước.

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

Các Dự án, các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn theo địa bàn thôn hoặc liên thôn (Đối với các thôn liền nhau) của tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3: Phạm vi điều chỉnh:

Các đơn vị và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh. Được hưởng các khoản hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Viết tắt là CTMTQG); nguồn vốn Ngân sách tỉnh (Kể cả vốn XDCB tập trung, vốn được để lại theo Nghị quyết của Quốc hội và vốn khoa học công nghệ); vốn cơ sở (Bao gồm nguồn vốn Ngân sách xã, thôn và nhân dân đóng góp hoặc của doanh nghiệp kinh doanh nước sạch và VSMT).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Mức hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung:

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho việc xây dựng công trình đầu mối và lắp đặt đường ống trục chính của các dự án cấp nước sạch nông thôn với mức như sau:

Nguồn vốn CTMTQG hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư của dự án.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với các thôn nằm trong xã bình thường và 40% tổng mức đầu tư của dự án đối với các thôn nằm trong xã khó khăn.

Điều 5: Mức hỗ trợ đối với công trình vệ sinh nông thôn:

Đối với công trình xử lý chất thải bằng bể Bioga, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% mức đầu tư (Mức hỗ trợ tối đa không quá 1 triệu đồng/1 hộ).

Các tổ chức vệ sinh nông thôn (Như: Tổ, đội, HTX) được Ngân sách tỉnh hỗ trợ xe chở rác chuyên dùng, với mức 250 hộ dân được đầu tư 01 chiếc xe với giá 1,8 triệu đồng/chiếc xe. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 1,8 triệu đồng/thôn và tối đa không quá 7,2 triệu đồng/thôn (Chỉ hỗ trợ lần đầu khi tổ chức mới được thành lập).

Mức hỗ trợ các dự án xử lý nước thải nông thôn như Điều 4 để thực hiện các hạng mục: Làm đường dẫn, hố thu gom, trang thiết bị và hoá chất xử lý nước thải tập trung.

Diện tích đất để xây dựng bãi thu gom nước thải và bãi rác thải ở nông thôn được sử dụng từ quỹ đất công cộng.

Điều 6: Mức hỗ trợ công tác tập huấn:

Ngân sách tỉnh đầu tư 100% kinh phí cho công tác đào tạo, huấn luyện vận hành các công trình cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn.

Điều 7: Mức giá dịch vụ nước sạch và vệ sinh nông thôn:

Mức giá nước sạch và vệ sinh nông thôn do đơn vị trực tiếp quản lý quyết định sau khi đã được HĐND xã thông qua.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Trách nhiệm của Ban, ngành và chính quyền các cấp:

Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trình Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Sở Nông nghiệp - PTNT chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán chi tiết các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toán chi tiết công trình cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và thanh quyết toán công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp - PTNT để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 9: Khen thưởng - Xử lý vi phạm:

Các đơn vị, cá nhân gương mẫu tổ chức thực hiện đúng và có hiệu quả quy định này được khen thưởng kịp thời. Những đơn vị, cá nhân gây khó khăn, cản trở hoặc thực hiện không đúng quy định trên tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2002
Ngày hiệu lực14/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu109/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýVũ Đức Trung
       Ngày ban hành30/08/2002
       Ngày hiệu lực14/09/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 109/2002/QĐ-UB quy định hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh