Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật T tụng dân sự;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 07/3/2016, của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 430/STP-PBGDPL ngày 13/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Thường trực UBND tnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2016 của UBND tnh Khánh Hòa)

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự. Đây là Bộ luật rất quan trọng nhằm thchế hóa Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của quan, tchức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Bộ luật Tố tụng dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Để triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật này với nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tchức trin khai thi hành nhằm bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tchức thành viên của Mặt trận trong việc trin khai thi hành Bộ luật Ttụng dân sự trên địa bàn tnh.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của Bộ luật Ttụng dân sự đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt đầy đủ, toàn diện nội dung của Bộ luật này đbảo vệ quyền và thực hiện các nghĩa vụ của cá nhân, tchức, các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình tố tụng dân sự.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, Bộ luật Tố tụng Dân sự:

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự cho các cán bộ chủ chốt ca tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ pháp chế các s, ngành.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Hội nghị các s, ban, ngành cấp tnh; hội nghị ở cấp huyện, cấp xã.

Sau hội nghị ở cấp tnh, các sở, ban, ngành; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, phbiến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

UBND cấp huyện chđạo, hướng dẫn y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự trên báo chí, các phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, cổng thông tin Điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử phbiến, giáo dục pháp luật tỉnh, các Cng/Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự.

d) Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự như: Tờ gấp, tài liệu...dưới dạng hỏi đáp, tình huống pháp luật, tiu phm...đcấp phát cho các địa phương và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp (S Tư pháp, Phòng Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

đ) Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phbiến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự cho hội viên, đoàn viên của tchức mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. T chức tập huấn Bộ luật Tố tụng dân sự:

Sau hội nghị tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức, địa phương sẽ tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp luật, người làm công tác ph biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về Bộ luật Ttụng dân sự, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật Ttụng dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp đối với cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố ở cp huyện, xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan, ban ngành cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bn mới cho phù hợp với Bộ luật Tố tụng dân sự (nếu có):

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, đề xuất việc bãi bỏ, sửa đổi, bsung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Ttụng dân sự ( nếu có)

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện:

+ Các quan chuyên môn thuộc UBND tnh gửi kết quả soát và kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2016

+ S Tư pháp xây dựng kết qurà soát trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2016

4. Tham gia góp ý dự tho các văn bn quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Tố tng dân sự:

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cu.

5) Tổ chức kiểm tra việc triển khai B luật Tố tụng dân sự:

Lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ luật Tố tụng dân sự trong nội dung kim tra hàng năm của cp tnh, cấp huyện về công tác phbiến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016-2017

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch, Chương trình chi tiết trin khai thi hành Bộ luật Ttụng dân sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm tránh hình thức, lãng phí.

2) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

3) Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình tchức trin khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực27/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1093/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1093/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành27/04/2016
        Ngày hiệu lực27/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Khánh Hòa 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Khánh Hòa 2016

           • 27/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực