Quyết định 1094/QĐ-UBND

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, và Hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1094/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ khoa học công nghệ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8 /2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định số 3675/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2017 và Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN ngày 10/7/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 43/TTr- SKHCN ngày 17/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 4 thủ tục hành chính gồm: Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 03 thủ tục và Hoạt động khoa học và công nghệ 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 02 thủ tục tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 01 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH:

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ:

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7 TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 250.000 đồng.

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 105/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

- Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN

- Thông tư số 263/2016/TT- BTC

Những nội dung còn lại của TTHC thực theo Quyết định theo Quyết định số 3675/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7 TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Không quy định

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

- Thông tư số 18/2011/TT- BKHCN ngày 22/7/2011

- Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN ngày 13/02/2012

- Thông tư số 263/2016/TT- BTC

3

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Không quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7 TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Không

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 2553/QĐ- BKHCN

- Thông tư số 03/2011/TT- BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC- BKHCN ngày 02/8/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thông tư số 263/2016/TT- BTC

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ:

1

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 07 ngày làm việc, bộ, ngành, địa phương tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định hoặc ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, Tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức năng, Thủ trưởng bộ, ngành, địa phương phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định phê duyệt, bộ, ngành, địa phương thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7 TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Không

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ

- Thông tư số 08/2017/TT- BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Những nội dung còn lại của TTHC thực theo Quyết định theo Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ:

1

T-PYE-273963-TT

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Được công bố tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 09/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

T T-PYE-273964-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1094/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1094/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1094/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1094/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ khoa học công nghệ Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1094/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ khoa học công nghệ Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1094/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhan Đình Phùng
       Ngày ban hành01/06/2018
       Ngày hiệu lực01/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1094/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ khoa học công nghệ Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1094/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở hữu trí tuệ khoa học công nghệ Phú Yên

           • 01/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực