Quyết định 2200/QĐ-UBND

Quyết định 2200/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2200/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2200/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 107/TTr-SKHCN ngày 03/11/2017 và ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 583/VPUBND-NC ngày 01/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 03 thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 06 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Sửa đổi, bổ sung 07 thủ tục thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân được công bố tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/01/2016; 04 thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2016; 08 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

3. Hủy bỏ/bãi bỏ 01 thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 và 17 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCKi.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

2

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

3

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

II. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

6

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

I. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

1

T-PYE-272982-TT

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang trong chẩn đoán y tế

Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

2

T-PYE-272983-TT

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

3

T-PYE-272984-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

4

T-PYE-272985-TT

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

5

T-PYE-272986-TT

Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

6

T-PYE-273961-TT

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7

T-PYE-273962-TT

Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

II. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

1

T-PYE-274023-TT

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

T-PYE-274024-TT

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

3

T-PYE-274025-TT

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

4

T-PYE-274024-TT

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

III. Lĩnh vực Hoạt động khoa học công nghệ

 

1

T-PYE-073276-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

T-PYE-273944-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ

3

T-PYE-273949-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

T-PYE-273950-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ

5

T-PYE-273951-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

6

T-PYE-273952-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

7

T-PYE-273953-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

8

T-PYE-273951-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

IV. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

1

T-PYE-273963-TT

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

T-PYE-273964-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

C. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ(2)

I. Lĩnh Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

T-PYE-274028-TT

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016

II. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

2

T-PYE-274234-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

3

T-PYE-274235-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

4

T-PYE-274236-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

5

T-PYE-274238-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

6

T-PYE-274239-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

7

T-PYE-274240-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

8

T-PYE-274241-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

9

T-PYE-274242-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

10

T-PYE-274243-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

11

T-PYE-274244-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

12

T-PYE-274245-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

13

T-PYE-274246-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

14

T-PYE-274247-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

15

T-PYE-274248-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

16

T-PYE-274249-TT

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

17

T-PYE-274250-TT

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2200/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2200/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2200/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2200/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2200/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2200/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
     Người kýTrần Hữu Thế
     Ngày ban hành09/11/2017
     Ngày hiệu lực09/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2200/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2200/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên