Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các Sở, ban, ngành với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI LIÊN HIỆP HỘI VÀ CÁC HỘI THÀNH VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai tại Tờ trình số 64/TTr-LHHĐN ngày 12 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các Sở, ban, ngành với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch các Hội Khoa học và Kỹ thuật là thành viên của Liên hiệp Hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI LIÊN HIỆP HỘI VÀ CÁC HỘI THÀNH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (gọi tắt là Liên hiệp Hội) và các Hội thành viên trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động này.

Điều 2. Sự phối hợp trên nhằm phát huy vai trò của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp:

- Những nhiệm vụ hoặc công việc phối hợp thực hiện phải phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ngành đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ và năng lực tổ chức thực hiện của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

- Các nhiệm vụ và công việc phối hợp thực hiện phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Chương II

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Các Sở, ban, ngành phối hợp với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên thực hiện:

- Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các Sở, ban, ngành, chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

- Giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp Sở, ban, ngành, góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Tư vấn phản biện và giám định xã hội các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các Sở, ban, ngành theo Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Quy chế của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của tỉnh và của các Sở, ban, ngành.

Điều 5. Phương thức phối hợp được thực hiện như sau:

- Các Sở, ban, ngành căn cứ yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao phối hợp với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên hoạt động trên lĩnh vực của ngành, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội và các Hội thành viên thực hiện hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; tham gia đóng góp các đề án, quy hoạch của ngành theo chức năng của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

- Liên hiệp Hội và các Hội thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và năng lực của mình tiếp nhận những nhiệm vụ và những công việc cụ thể do các Sở, ban, ngành giao cho.

- Sở Tài chính căn cứ Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên thường xuyên rút kinh nghiệm về giao, nhận, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả của các công việc được giao.

Chương III

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Điều 6. Các Sở, ban, ngành ký kết văn bản liên tịch về sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước từ nay đến 2010 với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Điều 7. Hàng năm, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng Lãnh đạo Liên hiệp Hội và các Hội thành viên căn cứ văn bản liên tịch đến 2010, thống nhất chương trình phối hợp thực hiện những nhiệm vụ và công việc cụ thể trong năm.

Điều 8. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên ký kết hợp đồng đối với các nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể do Sở, ban, ngành giao và triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 9. Xong mỗi công việc phải thanh lý hợp đồng và sau mỗi năm, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Lãnh đạo Liên hiệp Hội và các Hội thành viên sơ kết rút kinh nghiệm. Cuối năm 2010 tiến hành tổng kết thực hiện văn bản liên tịch.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các Sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những điều khoản trong Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Liên hiệp Hội thống nhất với các Sở, ban, ngành trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực07/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýHuỳnh Thị Nga
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực07/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thực hiện quản lý Nhà nước hiệp hội Đồng Nai