Quyết định 11/2011/QĐ-UBND

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 51/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 7 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 17/TTr-STP ngày 4 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 3;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu VT-KTTH(T.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành19/04/2011
       Ngày hiệu lực29/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2011/QĐ-UBND nội dung chi mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Kon Tum