Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định giờ bán hàng, trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND giờ bán hàng dừng bán hàng thông báo trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIỜ BÁN HÀNG, CÁC TRƯỜNG HỢP DỪNG BÁN HÀNG, QUY TRÌNH THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Ngh định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 318/TTr-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- VPUBND tnh: LĐVP, P. KT, TH & TTCB-TH;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

QUY ĐỊNH

GIỜ BÁN HÀNG, CÁC TRƯỜNG HỢP DỪNG BÁN HÀNG, QUY TRÌNH THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chnh

Quy định này quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng thc hiện

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu (gồm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu).

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh An Giang đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

4. Các đối tượng tại Khoản 2, Điều này khi tạm dừng kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu dưới 01 (một) tháng và dừng kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 01 (một) tháng trở lên.

Chương II

QUY ĐỊNH GIỜ BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Điều 3. Đối tượng đăng ký giờ bán hàng và đối tượng áp dụng

Thương nhân kinh doanh xăng dầu quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quy định này đăng ký giờ bán hàng ca các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng shữu của mình đã có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Điều 4. Đăng ký giờ bán hàng

1. Thương nhân đăng ký giờ bán hàng, nội dung: Tên doanh nghiệp, tên ca hàng xăng dầu, địa chỉ cửa hàng xăng du, thời gian bán hàng (từ …. giờ đến .... giờ), ngày đăng ký, ký tên ghi họ tên đóng dấu. Số lượng: 02 (hai) bản.

2. Đăng ký giờ bán hàng gửi tại Văn phòng Sở Công Thương. Bộ phận văn thư của Sở sẽ đóng dấu văn bản đến, ghi số, ngày nhận trên cả hai bản; lưu lại một bản và thương nhân giữ 01 bản.

Điều 5. Niêm yết giờ bán hàng và quy định giờ bán hàng

1. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải niêm yết thời gian bán hàng rõ ràng, cụ thể và đặt tại nơi dễ nhận thấy trong phạm vi cửa hàng.

2. Thời gian bán hàng sẽ do thương nhân xác định theo thực tế phục vụ, phù hợp với nhu cầu, sinh hoạt tại địa bàn có cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 6 giờ sáng và không đóng cửa nghỉ bán trước 18 giờ hàng ngày.

3. Đối với các cửa hàng xăng dầu khu vực biên gii phải thực hiện theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Chương III

QUY ĐỊNH DỪNG BÁN HÀNG VÀ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI DỪNG BÁN HÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Điều 6. Quy định dừng bán hàng

Quá trình kinh doanh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có quyền tạm dừng bán hàng trong trường hợp sau đây:

1. Gia đình có đám cưới.

2. Gia đình có đám tang.

3. Nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu hoặc lên nề xà lan xăng dầu để cơ quan chức năng thực hiện kiểm định.

4. Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật.

Điều 7. Thông báo tạm dừng bán hàng trong thời gian dưới 01 (một) tháng

1. Trước thời gian tạm dừng bán hàng 05 (năm) ngày, thương nhân gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu kèm Quy định này) đến Văn phòng SCông Thương. Số lượng 02 (hai) bản. Riêng đối với trường hợp tại Khoản 2, Điều 6 gửi thông báo đến Sở Công Thương trong thời gian sớm nhất.

2. Trường hợp gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở Công Thương: Sở sẽ đóng dấu văn bản đến, ghi số, ngày tiếp nhận trên cả hai thông báo; lưu giữ lại 01 bản; thương nhân giữ 01 bản.

3. Trường hợp gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ: Số 10 đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) thì gửi 02 (hai) bản Thông báo như nhau kèm theo 01 (một) bì thư có dán tem sẵn, ghi cụ thể tên và địa chỉ người nhận. Khi tiếp nhận Sở Công Thương sẽ lưu giữ lại 01 (một) bản, gửi lại 01 (một) bản có đóng dấu công văn đến, ghi số, ngày tiếp nhận trên thông báo và gửi theo địa chỉ ghi trên bì thư, có dán sẵn tem.

4. Nếu lý do tạm dừng bán hàng không hợp lý, Sở Công Thương sẽ không chấp thuận việc tạm dừng và có ý kiến bằng văn bản việc không chấp thuận trong thời gian chậm nht 03 (ba) ngày làm việc, ktừ ngày tiếp nhận thông báo tạm dừng bán hàng.

5. Thương nhân tạm dừng bán hàng theo thông báo và tiếp tục hoạt động trở lại đúng thời gian kết thúc tạm dừng bán hàng ghi trên thông báo; có thể hoạt động lại sớm hơn thời gian kết thúc tạm dừng bán hàng theo thông báo.

Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 25, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điu kiện bán lẻ xăng du khi tiếp nhận thông báo dừng bán hàng từ 01 (một) tháng trở lên của thương nhân.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương:

a) Chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện Quy định này. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

b) Gửi quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng gửi đến Chi cục Quản lý thtrường, các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thxã, thành phố biết, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

c) Thông báo cho các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố biết việc đăng ký giờ bán hàng và thông báo tạm dừng kinh doanh của thương nhân.

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng/lần tình hình thực hiện Quy định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thực hiện thông báo cho doanh nghiệp biết đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh xăng dầu sau khi tiếp nhận quyết định thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Sở Công thương.

b) Thực hiện báo cáo theo đề nghị của Sở Công Thương.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành:

a) Thông báo đến thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, thực hiện tốt Quy định này.

b) Theo dõi, giám sát, báo cáo về Sở Công Thương tình hình thực hiện Quy định này định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6 hàng năm) và cả năm (trước ngày 25 tháng 12 hàng năm).

 

Mu (Ban hành kèm theo Quyết định s:    /2015/QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2015)

TÊN DOANH NGHIỆP
……………………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……………., ngày …. tháng ….. năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng kinh doanh xăng dầu

Kính gửi: Sở Công Thương An Giang

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................................................

Tên cửa hàng xăng dầu:...........................................................................................................

Địa chcửa hàng xăng dầu:......................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thông báo tạm dừng bán hàng, như sau:

Thời gian tạm dừng:

Thời điểm bắt đầu tạm dừng: Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thời điểm kết thúc tạm dừng: Ngày ….. tháng ….. năm …….

Lý do tạm dừng:......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;             
- P.KT/KT-HT ………..;
- Lưu tại DN.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2015
Ngày hiệu lực02/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND giờ bán hàng dừng bán hàng thông báo trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2015/QĐ-UBND giờ bán hàng dừng bán hàng thông báo trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Anh Kiệt
        Ngày ban hành22/04/2015
        Ngày hiệu lực02/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2015/QĐ-UBND giờ bán hàng dừng bán hàng thông báo trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2015/QĐ-UBND giờ bán hàng dừng bán hàng thông báo trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Giang

           • 22/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực