Quyết định 53/2011/QĐ-UBND

Quyết định 53/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53/2011/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1042 /TTr-SCT ngày 09/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được thực hiện khi có Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù đối với mặt hàng xăng dầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Hải An Giang, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã biên giới, các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang và các Thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Phân xã AG, Đài PTTH AG;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT LT và các Phòng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này hướng dẫn áp dụng một số biện pháp quản lý đặc thù tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu, phòng chống buôn lậu khu vực biên giới.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu, Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thời gian bán xăng dầu

- Thời gian bán xăng dầu từ 06 giờ đến 18 giờ trong ngày đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường bộ và đường thủy thuộc khu vực biên giới trên địa bàn các huyện An Phú, Tịnh Biên và Thị xã Châu Đốc, Tân Châu (danh sách kèm theo phụ lục số 1).

- Thời gian bán xăng dầu từ 06 giờ đến 22 giờ trong ngày đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường bộ và đường thủy thuộc khu vực biên giới trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Thị xã Châu Đốc, Tân Châu ( danh sách kèm theo phụ lục số 2).

Điều 4. Lập hóa đơn bán lẻ xăng dầu

1. Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp các cơ sở ở địa phương hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nhiên liệu sử dụng máy móc phục vụ sản xuất nông, công nghiệp hoặc vận chuyển ở khu vực biên giới khi mua xăng dầu mỗi lần có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên phải lập hóa đơn và phải có hợp đồng mua bán cụ thể hoặc giấy đề nghị mua xăng dầu ( có xác nhận của chính quyền địa phương) có ghi thời hạn, số lượng xăng dầu theo yêu cầu.

3. Trường hợp xuất bán xăng dầu mỗi lần có tổng giá trị dưới 200.000 đồng không phải lập hóa đơn, nhưng cửa hàng phải ghi và theo dõi trên bảng kê, trừ trường hợp người mua xăng dầu yêu cầu lập hóa đơn.

Điều 5. Định mức, phương thức bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện đường bộ, đường thủy của người nước ngòai

1. Lượng bán xăng dầu tối đa không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện các loại giao thông cơ giới đường bộ và 100 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện đường thủy.

2. Các phương tiện tàu thuyền chở hàng siêu trường, siêu trọng, tàu thuyền du lịch liên vận quốc tế không giới hạn định mức.

3. Việc bán xăng dầu chỉ được bơm trực tiếp vào bình chứa chính của phương tiện; không bán vào các dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện. Khi bán xăng dầu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn và ghi rõ biển số kiểm soát của phương tiện trên hóa đơn.

Điều 6. Thương nhân kinh doanh xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có trách nhiêm

1. Mang theo đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến số lượng xăng dầu đang vận chuyển.

2. Đảm bảo cung ứng xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký hoặc theo hợp đồng đã ký và tuân thủ thời gian cung ứng xăng dầu theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Báo cáo danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới do mình trực tiếp cung ứng xăng dầu và tình hình kinh doanh xăng dầu của từng cửa hàng về Sở Công thương theo định kỳ 10 (mười) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gởi báo cáo chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo ( Mẫu báo cáo theo Phụ lục 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công thương và Cơ quan thường trực – Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Công thương

a) Sở Công thương theo dõi giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước và phối hợp với các Ngành liên quan như: Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính và Thương nhân kinh doanh xăng dầu để theo dõi giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phía Việt Nam nếu thấp hơn từ 10% trở lên so với giá bán lẻ xăng dầu phía Campuchia và xác định khả năng diễn ra tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới thì tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù, đồng thời thông báo về việc áp dụng biện pháp đặc thù đến các Đơn vị có chức năng, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới và các thương nhân, Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu biết để thực hiện.

b) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường định kỳ và đột xuất kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới;

c) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện đường thủy của người nước ngoài;

d) Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Công thương về lượng xăng, dầu bán ra của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, trong đó, nêu rõ nguyên nhân làm tăng, giảm lượng xăng, dầu bán ra (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

2. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực – Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan và Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương, về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường giám sát, kiểm tra việc bán xăng dầu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu xăng dầu, đầu cơ xăng dầu và các hành vi vi phạm khác.

Điều 8. Trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã biên giới

1. Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo nội dung Quy chế này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới chỉ đạo đơn vị có chức năng trên địa bàn phối hợp với các Ngành tỉnh tổ chức giám sát kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực01/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành21/11/2011
       Ngày hiệu lực01/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2011/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu