Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 53/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2011/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu">38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1854/TTr-SCT ngày 13 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu, phòng chống buôn lậu khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Thời gian bán xăng dầu

1. Thời gian bán xăng dầu từ 06 giờ đến 18 giờ trong ngày đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Huyện An Phú gồm các xã, thị trấn: Phú Hữu, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và thị trấn Long Bình.

b) Huyện Tịnh Biên gồm các xã, thị trấn: Nhơn Hưng, An Phú, An Nông và thị trấn Tịnh Biên.

c) Huyện Tri Tôn gồm các xã: Lạc Quới và Vĩnh Gia.

d) Thị xã Tân Châu gồm các xã: Vĩnh Xương và Phú Lộc.

đ) Thành phố Châu Đốc gồm các xã: Vĩnh Ngươn và Vĩnh Tế.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang phải thực hiện đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

3. Bổ sung vào Khoản 4 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Lập hóa đơn bán lẻ xăng dầu

4. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Định mức, phương thức bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện đường bộ, đường thủy của người nước ngoài

1. Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện không vượt quá định mức như sau:

a) Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày;

b) Đối với phương tiện thủy bao gồm tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác có động cơ chuyên hoạt động trên đường thủy không được vượt quá định mức 100 lít/lần/ngày.

5. Bổ sung vào Khoản 4 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thương nhân kinh doanh xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có trách nhiệm

4. Trường hợp có sự thay đổi về cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới (hình thức sở hữu, nguồn xăng dầu cung ứng, ngừng kinh doanh dài hạn) phải gửi báo cáo bổ sung về Sở Công Thương trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

6. Sửa đổi các cụm từ “Ban chỉ đạo 127 tỉnh” thành “Ban chỉ đạo 389 tỉnh” tại Điều 7 của Quy chế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ các Điều 2, 3 và Khoản 1 Điều 5 của Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 53/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG;
- TTCB-TH;
- LĐVP, KTN, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2017
Ngày hiệu lực 10/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Lê Văn Nưng
Ngày ban hành 26/10/2017
Ngày hiệu lực 10/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh An Giang

  • 26/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực