Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 110/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất huyện Quỳnh Lưu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 110/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, ti thiu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị quyết s 50/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mc giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tnh Nghệ An

Theo đề nghị ca Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 170/TTr-STNMT ngày 12/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ban hành kèm theo Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Tchức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu; Chủ tịch UBND các xã và thị trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, TN &MT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
(để b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT. NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực30/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất huyện Quỳnh Lưu Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất huyện Quỳnh Lưu Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Xuân Đại
       Ngày ban hành19/01/2017
       Ngày hiệu lực30/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất huyện Quỳnh Lưu Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bảng giá các loại đất huyện Quỳnh Lưu Nghệ An

           • 19/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực