Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 130/TTr- SVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu : VT , KGVX (Vu60b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các Sở, Ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời

Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định của các Luật có liên quan, phù hợp với quy hoạch, không gian, cảnh quan, kiến trúc của tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Phương tiện quảng cáo ngoài trời

1. Bảng quảng cáo, hộp đèn, bảng điện tử chạy chữ, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo dạng chữ, băng rôn, biển hiệu.

2. Trên các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tàu, thuyền,...).

3. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo.

4. Quảng cáo rao vặt.

5. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Phương tiện quảng cáo: là những vật thể cố định, vật thể di động dùng để thực hiện quảng cáo bằng chữ hoặc hình ảnh, lô gô biểu tượng.

2. Phương tiện giao thông: Là ô tô, xe máy, tàu, thuyền, máy bay.

3. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo: là người trực tiếp đưa các sản phẩm quảng cáo đến công chúng hoặc thể hiện sản phẩm quảng cáo trên người thông qua hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ hoặc các hình thức tương tự.

4. Quảng cáo rao vặt: là các hình thức phát tờ rơi, dán tờ rơi, sơn vẽ lên tường với quy mô nhỏ nhưng với số lượng nhiều địa điểm, các hình thức quảng cáo trên xe lăn, xe đẩy bán rong, xe máy có gắn loa âm thanh quảng cáo bằng hình thức phát loa.

5. Bảng quảng cáo tấm lớn: Là các bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ 20 m2 trở lên.

6. Bảng quảng cáo tấm nhỏ: Là các bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20m2.

7. Mái nhà: Là bộ phận bao che và chịu lực ở trên cùng của ngôi nhà.

8. Tầng trên cùng: Là tầng có mái che cao nhất của ngôi nhà.

9. Mặt tiền công trình, nhà ở: Là mặt chính của công trình, nhà ở có lối vào tiếp giáp với đường hoặc lối đi lại của khu vực, gắn với số nhà và được công nhận tại các giấy tờ có giá trị pháp lý.

10. Mặt tường bên công trình, nhà ở: Là các mặt tường hai bên của công trình, nhà ở.

11. Công trình cao tầng: Là công trình có số tầng từ 09 tầng trở lên.

12. Khu vực khuôn viên: Là ranh giới được thể hiện tại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

Chương II

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Điều 6. Khu vực không quảng cáo

1. Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng; các di tích có trong danh mục kiểm kê của tỉnh; di tích lịch sử cách mạng; khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo, khu vực Quảng trường Hòa Bình.

2. Trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, trụ sở của các tổ chức quốc tế.

3. Khu vực thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ; hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ, tại các vị trí giao lộ, vòng xoay; trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc.

4. Đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị.

5. Không quảng cáo rao vặt, dán, vẽ các thông tin lên tường rào, tường nhà và các cột điện.

6. Không quảng cáo băng rôn treo ngang trên các trục đường quốc lộ, treo trên các thân cây xanh và những địa điểm không trong quy hoạch.

7. Khu vực quy định tại khoản 1 đến khoản 6 Điều này được cổ động trực quan phục vụ những sự kiện chính trị - xã hội, quảng cáo cho nhà tài trợ trong khuôn khổ hoạt động sự kiện được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 7. Khu vực hạn chế quảng cáo

1. Trên mặt các sông, hồ nước được quảng cáo cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

2. Trên thân các cột đèn chiếu sáng đô thị được thực hiện băng rôn dọc theo quy định tại Điều 8.

Điều 8. Quảng cáo trên băng rôn

1. Băng rôn tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội có nội dung quảng cáo và băng rôn quảng cáo cho chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện được thực hiện treo trên hệ thống giá treo băng rôn thống nhất theo quy hoạch của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cơ quan hoặc cá nhân tổ chức tuyên truyền chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung tuyên truyền và phải đăng ký số lượng với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương điều tiết phù hợp với quy hoạch quảng cáo của địa phương.

2. Kích thước băng rôn dọc: Chiều rộng 0,8 m x chiều dài 2,5m.

3. Kích thước băng rôn ngang: Chiều rộng 0,8m x chiều dài 8m.

4. Nội dung quảng cáo trên băng rôn phải dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích. Nội dung quảng cáo xã hội hóa là biểu trưng, lôgô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng của băng rôn; diện tích thể hiện của biểu trưng, lôgô, nhãn hiệu hàng hóa không quá 20% diện tích băng rôn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm được quảng cáo tối đa 50 băng rôn/chương trình; thời gian treo băng rôn tối đa 15 ngày.

5. Khi thực hiện tuyên truyền, quảng cáo trên hệ thống giá treo băng rôn quy hoạch của các địa phương trong địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký điểm treo băng rôn quảng cáo tại Phòng văn hóa và Thông tin huyện, thành phố. Thực hiện nộp phí dịch vụ treo, tháo dỡ và quản lý băng rôn trong thời gian quảng cáo với chủ đầu tư lắp đặt hệ thống giá treo băng rôn.

Điều 9. Quảng cáo bằng bảng quảng cáo đứng độc lập

1. Công trình quảng cáo đứng độc lập có diện tích từ 20m2 trở lên thực hiện theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và quy định đối với bảng quảng cáo tấm lớn.

2. Tùy thuộc quy mô, địa điểm xây dựng công trình quảng cáo đứng độc lập phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới hành lang an toàn đường bộ; chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn cho công trình, các công trình lân cận và các yêu cầu về độ cao tĩnh không; đảm bảo về bảo vệ môi trường, độ thông thủy, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa và khoảng cách đến các công trình dễ cháy nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 10. Quảng cáo tại các công trình, nhà ở riêng lẻ

1. Không quảng cáo trên nóc nhà hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.

2. Bảng quảng cáo lắp đặt tại mặt tiền các công trình, nhà ở riêng lẻ:

2.1. Bảng quảng cáo ngang:

a) Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình, nhà ở.

b) Vị trí: ốp sát vào ban công, mái hiên, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công, mái hiên hoặc ốp vào mặt tường nhà, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường nhà không quá 0,2m, không che chắn thông gió, chiếu sáng.

c) Quảng cáo dạng chữ gắn trực tiếp lên tường nhà được thực hiện với chiều cao các chữ tối đa 2m, chiều ngang các chữ không vượt quá giới hạn kết cấu tường có thể gắn chữ.

2.2. Bảng quảng cáo dọc:

a) Chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m không vượt quá chiều cao của tầng công trình, nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo.

b) Vị trí đặt: Ốp sát vào mặt tường đứng của công trình, ngôi nhà.

3. Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường công trình, nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời (QCVN17:2013/BXD), gồm các nội dung sau:

a) Đối với khu vực nội thành: Chiều cao bảng quảng cáo tối đa 5m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng; số lượng không quá 02 bảng, tổng diện tích 02 bảng tối đa là 40m2. Mặt tường bên công trình, nhà ở riêng lẻ tiếp giáp trực tiếp với hè đường giao thông từ ngã 3 của các đường, phố trở lên: Chiều cao bảng tối đa 2m.

b) Đối với khu vực ngoại thành: Chiều cao bảng tối đa 5m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng, số lượng không quá 02 bảng.

c) Đối với công trình, nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m. Công trình, nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.

4. Đối với các toà nhà cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hoá đa năng, trụ sở văn phòng cho thuê được lắp đặt thêm bảng quảng cáo dạng chữ tại tầng trên cùng.

5. Toà nhà ở cao tầng trong khu đô thị, nhà chung cư cao tầng được quảng cáo tại tầng dịch vụ.

6. Bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài tòa nhà cao tầng, công trình, nhà ở phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn sinh mạng, thông gió, chiếu sáng. Bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình, nhà ở phải có giấy phép xây dựng theo Điều 31 Luật Quảng cáo.

7. Trong khuôn viên công trình đang xây dựng được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao quanh công trình, nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công, các hoạt động bình thường của các công trình lân cận và các hoạt động xung quanh khác.

8. Trong khuôn viên trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bãi đỗ xe (được cơ quan có thẩm quyền giao đất hoạt động ổn định) được thực hiện quảng cáo có diện tích tối đa là 40 m2; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40m2 thực hiện theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Không quảng cáo tại các bãi đỗ xe tạm thời.

9. Trong các khu vực hạn chế xây dựng được đặt bảng quảng cáo có diện tích tối đa là 20m2.

10. Bảng quảng cáo sử dụng ánh sáng điện, đèn điện tử, đèn LED, đèn laze... thực hiện theo quy định.

Điều 11. Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt; trạm trung chuyển xe buýt, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM) và các điểm công cộng

1. Không quảng cáo trên nóc nhà chờ xe buýt; không đặt bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt.

2. Được thực hiện quảng cáo trong phạm vi nhà trạm trung chuyển xe buýt, nhà chờ xe buýt.

3. Phía ngoài trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu của ngân hàng là chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ của Ngân hàng chỉ được quảng cáo bên trong trạm rút tiền tự động, đảm bảo mỹ quan đô thị.

4. Được quảng cáo trong các gian quảng cáo rao vặt hoặc các bản tin cho phép quảng cáo rao vặt được đặt tại các địa điểm công cộng, bến xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt.

Điều 12. Quảng cáo trên dải phân cách của đường đô thị

1. Quảng cáo tại các dải phân cách của đường đô thị phải đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến các quy chuẩn về giao thông và xây dựng; thực hiện thống nhất mẫu bảng quảng cáo trên cùng một tuyến đường.

2. Hình thức: Hộp đèn quảng cáo đứng độc lập, bảng điện tử chạy chữ, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo dạng chữ, băng rôn dọc.

3. Yêu cầu kỹ thuật: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định trong Bảng 2 “Yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đèn đặt trên dải phân cách của đường đô thị” các phương tiện quảng cáo ngoài trời trên từng tuyến đường phải đảm bảo phù hợp với địa hình cụ thể của khu vực và cảnh quan đô thị.

4. Quảng cáo băng rôn dọc trên các trụ điểm được quy định trong các khu vực của dải phân cách.

Điều 13. Quảng cáo tại cầu, đường hầm giao thông

1. Vị trí quảng cáo: Treo, gắn trên lan can cầu, tường tại mặt phía ngoài cửa đường hầm.

2. Hình thức: Hộp đèn, bảng điện tử chạy chữ, không được dùng âm thanh.

Điều 14. Quảng cáo trên phương tiện giao thông và đoàn người thực hiện quảng cáo

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đoàn người quảng cáo, theo thời gian và lộ trình quy định tại bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Quảng cáo trên phương tiện giao thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo và giao thông.

Điều 15. Quảng cáo trên các màn hình chuyên quảng cáo và màn hình trên phương tiện giao thông

1. Màn hình chuyên quảng cáo lắp đặt ngoài trời phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của tỉnh Hòa Bình.

2. Nội dung quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo. Người quảng cáo, người thực hiện quảng cáo, người cho thuê phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quảng cáo.

Điều 16. Biển hiệu

1. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và yêu cầu sau:

1.1. Vị trí biển hiệu: Đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân và phải được gắn áp vào tường nhà không sử dụng dạng biển vẫy.

1.2. Số lượng, kiểu dáng: 01 (một) biển hiệu ngang hoặc biển hiệu dọc; bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

a) Biển hiệu ngang: Chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền của nhà.

b) Biển hiệu dọc: Chiều ngang tối đa là 1m nhưng không vi phạm hành lang giao thông đô thị; chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

2. Biển hiệu có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo.

3. Biển hiệu thực hiện dạng chữ gắn trực tiếp lên tường công trình, nhà ở được thực hiện tổng chiều cao các chữ tối đa 2m, chiều ngang các chữ không vượt quá giới hạn kết cấu tường có thể gắn chữ; đảm bảo mỹ quan và phù hợp với kiến trúc công trình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 17. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định pháp luật và có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo; tập huấn về nghiệp vụ quản lý trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp nhận, thẩm định trả lời hồ sơ, thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Chủ trì thẩm định các đề án tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo cho nhà tài trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

6. Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu xác định vị trí lắp đặt, hình thức, chất liệu, kiểu dáng bảng quảng cáo tại dải phân cách, nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt; bến xe, bãi đỗ xe; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo trên phương tiện giao thông.

8. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tại địa phương.

10. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 18. Sở Xây dựng

1. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Tham gia ý kiến đối với một số vị trí quảng cáo trên tuyến đường trung tâm và khu vực quan trọng khi có yêu cầu; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung quy định tại khoản 6 Điều 17 Quy chế này.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 31 của Luật Quảng cáo.

5. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Điều 19. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự án quảng cáo có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quảng cáo và Luật Đất đai.

3. Phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình, thủ tục liên quan đến sử dụng đất đai đối với các vị trí quảng cáo theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường của công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 20. Sở Giao thông Vận tải

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung quy định tại khoản 7 Điều 17 Quy chế này.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý vi phạm (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp).

4. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quảng cáo trên các phương tiện giao thông.

Điều 21. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư các dự án quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quảng cáo, Luật Đầu tư.

3. Phổ biến quy định của pháp luật về viết, đặt biển hiệu cho các tổ chức, các nhân khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế đấu thầu không gian công cộng, tài sản công đưa vào hoạt động kinh doanh quảng cáo.

Điều 22. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt treo, đặt, dán, viết không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.

4. Tiếp nhận, thẩm định cấp, thu hồi giấy phép in tờ rơi trong hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Có ý kiến về nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực của Sở quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Điều 24. Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; Có ý kiến về nội dung quảng cáo đối với quảng cáo thương mại, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi có yêu cầu.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Điều 25. Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo; quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực được phân công thông qua cơ quan xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu tiếp nhận.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội dung biển hiệu, quảng cáo của các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, cơ sở mua bán trang thiết bị y tế, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 26. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời có yếu tố nước ngoài trong các sự kiện đối ngoại của tỉnh, sự kiện do tổ chức quốc tế thực hiện trên địa bàn tỉnh; quảng cáo có nội dung, hình ảnh liên quan an ninh đối ngoại; quảng cáo về hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo ngoài trời có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền.

Điều 27. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc nắm bắt thông tin và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Quảng cáo đối với những người phát tán tờ rơi tại các giao lộ, vòng xoay giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Điều 28. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nắm thông tin để đưa vào quản lý và thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 29. Các Sở, ngành liên quan

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 30. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định trong Quy chế này trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo rao vặt và lắp đặt biển hiệu trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh của địa phương.

5. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân câp trong hoạt động Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

6. Xây dựng và thực hiện Đề án tổ chức và quản lý các điểm tuyên truyền cổ động chính trị, điểm treo băng rôn và tổ chức các điểm cho phép quảng cáo rao vặt trên những tuyến phố thuộc địa bàn trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời của tỉnh.

7. Chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng là biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm theo thẩm quyền. Tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện lắp đặt biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo.

8. Căn cứ Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho quảng cáo ngoài trời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

9. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và báo cáo đột xuất về công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa ( gửi Ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp).

Điều 31. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nội dung của Quy chế này đến các tổ chức, cá nhân thực hiện trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện lắp đặt biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong phạm vi địa bàn quản lý theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn; cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng là biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm, quá hạn trên địa bàn theo quy định pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh nếu vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và các quy định khác của Pháp luật.

2. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo và Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời theo lĩnh vực quản lý ngành và trên địa bàn quản lý.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực26/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 11/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành13/02/2018
        Ngày hiệu lực26/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hòa Bình

            • 13/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực