Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bõ quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1, B2 VÀ HẠNG C TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 48/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 5 năm 2019; Báo cáo số 56/BC-STP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quy định mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý được ban hành tại các Quyết định:

1. Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý.

2. Quyết định số 249/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế);
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư Pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, TH, KT, CBTH;
- Lưu VT, CNXD. npb.348.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực26/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành16/05/2019
       Ngày hiệu lực26/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2019/QĐ-UBND mức học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1 B2 và hạng C Quảng Ngãi

           • 16/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực