Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định kinh phí bồi thường thu hồi đất Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CƯỠNG CHẾ KIỂM ĐẾM, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 06/2020/NĐ- CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 5/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr-STC ngày 17/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“2. Riêng các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế với mức trích tối đa là 4% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án”.

2. Điểm a khoản 4 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“a) Đối với những dự án có thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh thì kinh phí được sử dụng cho Ban chỉ đạo là 5% và kinh phí được sử dụng cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, thị xã và thành phố hoặc tổ chức phát triển quỹ đất được giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 65%;

Đối với những dự án không có thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh thì kinh phí được sử dụng cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, thị xã và thành phố hoặc tổ chức phát triển quỹ đất được giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 70%”.

3. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 như sau:

“c) Mức chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với ngày nghỉ, ngày lễ thực hiện theo quy định”.

4. Bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh theo quy chế được duyệt của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND , ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy-HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Vĩnh Long;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Các phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT.5.08.04.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(31/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định kinh phí bồi thường thu hồi đất Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định kinh phí bồi thường thu hồi đất Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Hoàng Tựu
        Ngày ban hành13/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (31/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định kinh phí bồi thường thu hồi đất Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định kinh phí bồi thường thu hồi đất Vĩnh Long

              • 13/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực