Quyết định 110/2004/QĐ-UB

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” đã được thay thế bởi Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố”


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHO VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI THUỘC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UB ngày 26/2/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;
Xét Tờ trình số 164/TTr/QHKT-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2004 của sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc đề nghị xác định lại chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc sở Quy hoạch – Kiến trúc;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Chức năng: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng và có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phúc vụ công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và đột xuất do Thành phố giao để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về chuyên ngành. Là đầu mối quản lý về chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố và tham gia cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và cảnh quan môi trường.

- Tư vấn, lập nhiệm vụ thiết kế và lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hóa và các khu chức năng khác cho các chủ đầu tư; Tư vấn lập các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nông thôn theo nhu cầu của Chủ đầu tư xây dựng khu đô thị, nông thôn theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong và ngoài nước.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được giao, nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng để áp dụng vào lĩnh vực thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ các hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điều 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Viện Quy hoạch – Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Lãnh đạo Viện:

- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chuyên môn giúp việc:

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ

- Phòng nghiên cứu khoa học và kiểm tra kỹ thuật.

- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn, cho phép Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được thành lập một số đơn vị phụ thuộc như: xưởng, trung tâm ... để tổ chức triển khai đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu của xã hội.

3. Cơ chế Tài chính:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện cơ chế Tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định trước mà UBND Thành phố đã ban hành đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố và Viện trưởng – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thi thành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Hoàng Ân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 110/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2004
Ngày hiệu lực 20/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/10/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố”
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 110/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành 20/07/2004
Ngày hiệu lực 20/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/10/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố”

Lịch sử hiệu lực Quyết định 110/2004/QĐ-UB xác định lại chức năng nhiệm vụ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố”