Quyết định 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Thực hiện Thông báo số 11 TB/TU ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr-SNV ngày 24 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

1. Tên gọi, vị trí, chức năng

a. Tên gọi

Tên gọi: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Urban Planning Institute (HUPI). Trụ sở chính đặt tại số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

b. Vị trí:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.

c. Chức năng:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có chức năng:

c.1. Nghiên cứu, tư vấn với UBND thành phố về hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng tổng thể, chi tiết về phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn các khu di tích lịch sử, văn hóa, di tích khu phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội;

c.2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố hoặc giúp UBND thành phố trình các cơ quan Trung ương và Chính phủ những cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội;

c.3. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc hiện đại và mang đậm nét dân tộc;

c.4. Tham gia và phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

c.5. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn;

c.6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị;

b. Nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn theo kế hoạch và đột xuất do UBND thành phố giao để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành;

c. Tham gia thẩm định các công trình, đề tài nghiên cứu quy hoạch xây dựng, các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn;

d. Tham gia nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố;

đ. Lập nhiệm vụ, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, văn hóa và các khu chức năng khác do các chủ đầu tư; xác định chỉ giới đường đỏ và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tư vấn lập các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn theo nhu cầu của chủ đầu tư trong và nước ngoài;

e. Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ các hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; thiết kế đô thị; lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của Nhà nước và thành phố;

g. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.

h. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Viện:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng

Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện.

Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, UBND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành và theo quy định của pháp luật

Việc miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

b.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

b.2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b.3. Phòng Tài chính - Kế toán;

b.4. Phòng Công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu;

b.5. Phòng Hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng phát triển đô thị - nông thôn;

b.6. Phòng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, quản lý kỹ thuật và đào tạo;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Viện và trách nhiệm người đứng đầu do Viện trưởng quyết định theo quy định của pháp luật

c. Các đơn vị sự nghiệp:

c.1. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 1;

c.2. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 2;

c.3. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 3;

c.4. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 4;

c.5. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 5.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có các Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành.

4. Biên chế và cơ chế tài chính hoạt động

a. Biên chế của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội do UBND thành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố. Trước mắt, giao 150 (một trăm năm mươi) chỉ tiêu.

b. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND thành phố Hà Nội ban hành trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
 - Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Như Điều 3;
- Báo Hà Nội mới;
- CVP; Công báo;
- NC, TH, XDĐT, GTHT;
- Lưu: Văn thư, NC1 (2b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành29/09/2008
       Ngày hiệu lực09/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

           • 29/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực