Quyết định 111/1999/QĐ-UB

Quyết định 111/1999/QĐ-UB về Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 133/2005/QĐ-UB Quy hoạch điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 111/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Thông tư số 04/1999/Tt-BXD ngày 15/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 1300/TTr-SXD ngày 7 tháng 11 năm 1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký. Quá trình thực hiện quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội, nếu có khó khăn, vướng mắc tại các khu vực và các đường, phố, UBND các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất phương án gửi cho Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý tại địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thương nhân kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3,
- TT Thành ủy
- TT HĐND Thành phố
- Chủ tịch, các PCT UBND TP
- Bộ Xây dựng
- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố
- Chủ tịch UBND các quận, huyện.
- Văn phòng TƯ
- Ban Kinh tế TƯ
- CPVT, Các tổ CV, TH, TD
- Lưu VT, VBPQ

TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

QUY HOẠCH

CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VLXD KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 111/1999/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Quận, huyện, các đường, phố, đoạn đường, đoạn phố, khu vực

Các mặt hàng VLXD kinh doanh có điều kiện được phép kinh doanh (ĐPKD)

Xi măng các loại

Gạch ốp lát, kính XD, tấm lợp XM, tấm lợp kim loại, tấm lợp nhựa, sắt thép XD, ống thép ống nhựa

Gạch xây, Ngói lợp, bê tông đúc sẵn, cát, đá, sỏi

Vôi XD (Vôi tô + vôi cục)

Gỗ XD, tre, nứa, lá cót ép, giấy dầu, copha gỗ

Phụ gia xây dựng, Sơn xây dựng

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Quận Ba Đình

 

 

 

 

 

 

 

- Đường Yên Phụ

ĐPKD Từ chợ Long biên đến đường Thanh niên

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Láng Hạ

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Giang Văn Minh

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Bãi Phúc Xá

-

-

-

ĐPKD

-

-

 

- Phố Phúc Xá

-

-

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Phố Tân ấp

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nghĩa Dũng

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Ngọc Khánh

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố La Thành

-

-

-

-

 

ĐPKD

 

- Phố Hoàng Hoa Thám

-

-

-

-

 

ĐPKD

2

Quận Hoàn Kiếm

 

 

 

 

 

 

 

- Đường Trần Quang Khải (Bên không có đê Hữu Hồng)

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Hàm Tử Quan

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

 

- Đường Bạch Đằng

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Chương Dương Độ

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Trần Khánh Dư

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Phúc Tân

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

 

- Bãi Phúc TÂn

-

-

-

-

ĐPKD

 

 

- Phố Cầu Đất

-

-

-

-

 

ĐPKD

 

- Phố Hàm Hòm

-

-

-

-

 

ĐPKD

 

- Phố Lò Rèn

-

ĐPKD (cửa sắt)

-

-

-

-

 

- Phố Hàng Đồng

-

ĐPKD (cửa sắt)

-

-

-

-

 

- Phố Hàng Mã

-

ĐPKD (cửa nhôm kính)

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Hàng Nón

-

ĐPKD (cửa nhôm kính)

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Hàng Thiếc

-

ĐPKD (cửa nhôm kính)

-

-

-

ĐPKD

3

Quận Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

- Phố Thanh Nhàn

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Lạc Trung

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Minh Khai

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Huy Tự

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Giải Phóng (bên không có đường tầu hỏa)

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Đức Cảnh

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Bạch Đằng

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Khoái

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Tam Trinh (trừ 2 bờ sông Kim Ngưu)

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

-

ĐPKD

 

- Dốc Vĩnh Tuy

-

-

ĐPKD

-

-

ĐPKD

 

- Phố Kim Ngưu (trừ 2 bờ sông Kim Ngưu)

-

-

-

-

-

ĐPKD

4

Quận Đống Đa

 

 

 

 

 

 

 

- Đường Trường Chinh

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Láng

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Thái Hà

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Láng Hạ

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Cát Linh

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Đặng Tiến Đông

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Khuyến

-

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Phương Mai

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Thái Thịnh

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

5

Quận Tây Hồ

 

 

 

 

 

 

 

- Phố Yên Phụ

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nghi Tàm:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đường lưu không 5m phía sông

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đường lưu không 5m phía đồng

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố An Dương

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Ngã ba Xuân Diệu - Âu Cơ

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Ngã ba Xuân Diệu - Tô Ngọc Vân

-

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Xuân La - Xuân Đỉnh

-

ĐPKD

-

ĐPKD

-

ĐPKD

 

- Đường Âu cơ (đường lưu không 5m):

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn đường thuộc Phường Qủang An

-

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đoạn đường thuộc Phường Tứ Liên

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Lạc Long Quân:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn đường thuộc Phường Xuân La

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đoạn đường thuộc Phường Bưởi (Từ chợ Bưởi đến chùa Thiên Niên)

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đoạn đường thuộc Phường Nhật Tân

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Khương Đình

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Phố Khương Trung

-

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Khương Hạ

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Phố Quan Nhân

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nhân Hòa

ĐPKD

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Vũ Trọng Phụng

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Tuân

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Qúy Đức

ĐPKD

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Triều Khúc

ĐPKD

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Hoàng Văn Thái

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Huy Tưởng

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Nguyễn Ngọc Nại

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Lê Trọng Tấn

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Phố Vương Thừa Vũ

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

7

Quận Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

- Các trục đường ngang thuộc phường Nghĩa Đô nối với đường Hoàng Quốc Việt (Trừ đường Nguyễn Văn Huyên)

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Trục đường sau Trường đại học sư phạm Hà Nội (đường V5)

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Nam Thăng Long:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn Nhà máy nước Mai Dịch

ĐPKD

-

-

-

-

ĐPKD

 

+ Các đoạn còn lại

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Trục đường đi Tây Mỗ (Từ Trung Kinh Hạ đến Làng Cót)

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Hoàng Quốc Việt

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Văn Huyên

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Trần Duy Hưng

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Phong Sắc

-

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Lạc Long Quân

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

8

Huyện Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

- Thị trấn Gia Lâm

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD (Bãi dốc cẩm)

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Thị trấn Đức Giang

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Thị trấn Sài Đồng

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD Đường phố bò

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Thị trấn Yên Viên

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD Bãi sông Đuống

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Ngô Gia Tự

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Nguyễn Văn Cừ

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Quốc lộ 1

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Quốc lộ 3

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Quốc lộ 5 (Bên không có đường tầu hỏa)

ĐPKD

-

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Thạch Bàn (Từ chợ mới ra quốc lộ 5)

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường đường Nhà Bò

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Dốc Hội Đại học nông nghiệp 1

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Dốc Vân - Yên Thường - Trung Mầu

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Đặng Xá - Dương Xá - Kiêu Ky

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Bãi Phú Viên (Bồ Đề)

-

-

ĐPKD

ĐPKD

-

-

 

- Bãi Sông Đuống (Xã Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng)

-

-

ĐPKD

ĐPKD

-

-

 

- Bến Phà Khuyến Lương

-

-

ĐPKD

ĐPKD

-

-

 

- Bến Dốc Lời (xã Đặng Xá)

-

-

ĐPKD

ĐPKD

-

-

 

- Bến Thượng Cát (Xã Thượng Thanh)

-

-

ĐPKD

ĐPKD

-

-

 

- Xóm Thủy Văn (Xã Thượng Thanh)

-

-

ĐPKD

-

-

-

9

Huyện Đông Anh

 

 

 

 

 

 

 

- Quốc lộ 3 (Từ Dốc Vân đến Nguyên Khuê):

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn từ Dốc Vân đến Cần Đôi

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ Cầu Đôi đến UBND Thị trấn Đông Anh

-

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ UBND Thị trấn Đông Anh đến Nguyên Khê

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

ĐPKD

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

- Từ Đông Anh đi Cổ loa ra quốc lộ 3:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn từ Nhà máy biến thế Đông Anh đi chợ Tó

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, gói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

- Đoạn từ Xí nghiệp xay xát Đông Quan đi Cổ Loa, ra quốc lộ 3

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKDgạch, ngói

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đoạn từ bệnh viện Đông Anh đi đến Sái:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn từ BV Đông Anh đến Nhà máy Z153

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ ngã ba Kim đến đền Sái

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

- Tuyến đường Miền Đông:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn từ Quốc lộ 3 đi Dục Tú

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ Dục Tú đến UBND xã Vân Hà

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ Vân Hà đến Liên Hà

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ Ngã ba Việt Hùng đến ga Đông Anh

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

 

- Tuyến đường 23B:

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoạn từ quốc lộ 3 đến chợ Vân Trì

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

+ Đoạn từ Công ty Bắc Hà đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

ĐPKD Gỗ XD

ĐPKD

 

- Tuyến quốc lộ 3 đi cầu Thăng Long

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD gạch, ngói

-

-

ĐPKD

 

- Đường trục thị trấn từ Nhà máy Z153 đi Xí nghiệp Khóa Việt Tiệp

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Tuyến Ngã ba Kim đến UBND xã Xuân Nộn

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD gỗ XD

ĐPKD

10

Huyện Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

- Đường 131

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Thị trấn Phủ Lỗ

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường xã Thanh Xuân

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Xã Trung Giã

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Quốc lộ 3

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Xã Xuân Giang

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

11

Huyện Thanh Trì

 

 

 

 

 

 

 

- Quốc lộ 1A (Bên không có đường tầu hỏa)

ĐPKD

ĐPKD (thị trấn Văn Điển)

ĐPKD

-

ĐPKD (Pháp Vân Hoàng Liệt)

ĐPKD

 

- Đường số 6

ĐPKD

ĐPKD (Xã Tân Triều)

ĐPKD (Xã Tân Triều)

-

ĐPKD (xã Tân Triều)

ĐPKD

 

- Đường 70A

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường 70B

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Ngọc Hồi - Đông Trạch

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Lĩnh Nam - Mai Động

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Pháp Vân - Yên Sở

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Khương Đình - Cầu Bươu

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Tam Hiệp - Thanh Liệt

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường Vĩnh Quỳnh - Đại áng

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

12

Huyện Từ Liêm

 

 

 

 

 

 

 

- Đường 23

-

ĐPKD

ĐPKD

-

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường 70

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường 32

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường 69

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

 

- Đường 72

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

 

- Đường 6

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

 

- Đường Nam Thăng Long

ĐPKD

ĐPKD

-

-

-

ĐPKD

 

- Đường Hoàng Quốc Việt

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

 

- Đường Phú Diễn - Liên Mạc

ĐPKD

ĐPKD

ĐPKD

-

-

ĐPKD

 

Ghi chú:

Các địa điểm được phép kinh doanh VLXD có điều kiện trên địa bàn Hà Nội phải đảm bảo các điều kiện:

+ An toàn phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường

+ Không xâm phạm chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều, đường bộ, đường sắt, đường sông, lưới điện ... theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/1999
Ngày hiệu lực20/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành21/12/1999
        Ngày hiệu lực20/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2005
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/1999/QĐ-UB Quy hoạch địa điểm kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện địa bàn Thành phố Hà Nội