Quyết định 1111/QĐ-UBND

Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1111/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Hoạt động khoa học Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 102/TTr-SGDKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ mới ban hành và bị bãi bthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

- Danh mục TTHC mới ban hành gồm 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ được Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 395/QĐ-BKHCN (Phụ lục 1).

- Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bãi bỏ tại Quyết định số 395/QĐ-BKHCN (Phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-031)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chủ tch UBND tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thc  hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc;

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc (trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều ngành)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến.

Không quy định

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc (trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến.

Không quy định

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổng số: 02 thủ tục hành chính./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chủ tch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

T-BLI-288496-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định s13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổng số: 01 thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1111/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1111/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1111/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1111/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Hoạt động khoa học Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1111/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Hoạt động khoa học Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1111/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLâm Thị Sang
       Ngày ban hành19/06/2019
       Ngày hiệu lực19/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1111/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Hoạt động khoa học Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1111/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Hoạt động khoa học Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu

           • 19/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực