Quyết định 525/QĐ-UBND

Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 27/TTr-SGDKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Danh mục 32 (ba mươi hai) thủ tục hành chính (tại Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 10/8/2016; Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 08/7/2016; Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 08/7/2016; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 22/6/2017; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 27/12/2017; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 18/8/2009) được sửa đổi, bổ sung cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC
(Thúy-014)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý (Quy định nội dung sửa đổi, bổ sung)

I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (10 TTHC)

1

BLI-289319

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác ... theo chương trình giáo dục thường xuyên

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288541-TT

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

3

T-BLI-288532-TT

Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

4

T-BLI-288531-TT

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

5

T-BLI-288527-TT

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

6

T-BLI-288528-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan có thẩm quyn giải quyết TTHC

nt

7

T-BLI-288529-TT

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Cơ quan có thẩm quyn giải quyết TTHC

nt

8

T-BLI-288530-TT

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

9

T-BLI-288540-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

10

T-BLI-288542-TT

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

II. Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh (05 TTHC)

1

T-BLI-120640-TT

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288539-TT

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

3

T-BLI-288277-TT

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

4

BGD-BLI-285247

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

5

BGD-BLI-285246

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

III. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ (03 TTHC)

1

T-BLI-288273-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288274-TT

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

3

T-BLI-288275-TT

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

IV. Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (04 TTHC)

1

T-BLI-288495-TT

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288496-TT

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

3

T-BLI-288497-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

4

T-BLI-288498-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

V. Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (06 TTHC)

1

T-BLI-288499-TT

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288500-TT

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

3

T-BLI-288501-TT

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

4

T-BLI-288502-TT

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

5

T-BLI-288503-TT

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

6

T-BLI-288504-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

VI. Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ (02 TTHC)

1

T-BLI-288505-TT

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288506-TT

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

VII. Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 TTHC)

1

T-BLI-288507-TT

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

2

T-BLI-288508-TT

Xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

nt

Tổng số: 32 thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 525/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu525/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 525/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu525/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýLâm Thị Sang
     Ngày ban hành18/03/2019
     Ngày hiệu lực18/03/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 525/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu