Quyết định 644/QĐ-UBND

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 644/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 27/TTr-SGDKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Danh mục 22 (hai mươi hai) thủ tục hành chính (tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 18/3/2019) được sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-015)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đi, bổ sung thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

(Quy định nội dung sửa đổi, bổ sung)

I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (07 TTHC)

1

BLI-289319

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác ... theo chương trình giáo dục thường xuyên

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288527-TT

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

nt

nt

3

T-BLI-288528-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

nt

nt

4

T-BLI-288529-TT

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

nt

nt

5

T-BLI-288530-TT

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

nt

nt

6

T-BLI-288540-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

nt

nt

7

T-BLI-288542-TT

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

nt

nt

II. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ (03 TTHC)

1

T-BLI-288273-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288274-TT

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

nt

nt

3

T-BLI-288275-TT

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp

nt

nt

III. Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ (04 TTHC)

1

T-BLI-288495-TT

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288496-TT

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

nt

nt

3

T-BLI-288497-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

nt

4

T-BLI-288498-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thm quyn của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

nt

IV. Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (06 TTHC)

1

T-BLI-288499-TT

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288500-TT

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

3

T-BLI-288501-TT

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

4

T-BLI-288502-TT

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

5

T-BLI-288503-TT

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

6

T-BLI-288504-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

V. Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ (02 TTHC)

1

T-BLI-288505-TT

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288506-TT

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

nt

nt

Tổng số: 22 thủ tục hành chính./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC, KHOA HC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

(Quy định nội dung sửa đổi, b sung)

I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (07 TTHC)

1

BLI-289319

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác ... theo chương trình giáo dục thường xuyên

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288527-TT

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

nt

nt

3

T-BLI-288528-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

nt

nt

4

T-BLI-288529-TT

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

nt

nt

5

T-BLI-288530-TT

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

nt

nt

6

T-BLI-288540-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

nt

nt

7

T-BLI-288542-TT

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

nt

nt

II. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ (03 TTHC)

1

T-BLI-288273-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288274-TT

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

nt

nt

3

T-BLI-288275-TT

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp

nt

nt

III. Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ (04 TTHC)

1

T-BLI-288495-TT

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi qun lý của tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288496-TT

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

nt

nt

3

T-BLI-288497-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

nt

4

T-BLI-288498-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

nt

IV. Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (06 TTHC)

1

T-BLI-288499-TT

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288500-TT

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

3

T-BLI-288501-TT

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

4

T-BLI-288502-TT

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

5

T-BLI-288503-TT

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

6

T-BLI-288504-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

nt

V. Lĩnh vực: Sở hữu trí tu (02 TTHC)

1

T-BLI-288505-TT

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

2

T-BLI-288506-TT

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

nt

nt

Tổng số: 22 thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực05/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 644/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 644/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu644/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLâm Thị Sang
       Ngày ban hành05/04/2019
       Ngày hiệu lực05/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 644/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 644/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bạc Liêu

           • 05/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực