Quyết định 1113/QĐ-UBND

Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 20/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 330/SCT-VP ngày 23/3/2017; của Sơ Tư pháp tại Văn bản số 137/STP-KSTT ngày 21/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận VBĐT;
+ Bản điện tử: Thành phần còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

 

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

 

3.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

I. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đ bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tchức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, cấp giấy xác nhận theo quy định.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có

Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tc hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 16

(Kèm theo Thông tư s 60/2012/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …. tháng ….. năm ……..

GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....(1)
thuộc huyện (thị xã, thành phố) tỉnh Hà Tĩnh

……………………………………………………………………………………(2)

Điện thoại (nếu có):

Địa điểm sản xuất……………………………………………………………………………………

Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số... ngày... tháng... năm...

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .........(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:………………………………………………… (3)

Quy mô sản xuất ………………………………………………… (4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Chủ thể sản xuất
(ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi cơ sở đăng ký sản xuất

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(4): Ghi quy mô sản xuất (lít/năm).

 

II. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận theo quy định.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại đã được cấp.

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 17

(Kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………, ngày …. tháng ….. năm ……..

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....(1)
thuộc huyện (thị xã, thành phố) tỉnh Hà Tĩnh

……………………………………………………………………………………………………(2)

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất…………………………………………………………………………………

Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số... ngày... tháng... năm...

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất lại số... ngày... tháng... năm...do ……..(1) cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất kính đề nghị.........(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau….(4)

Thông tin cũ: ………………………………………………………………………………………..

Thông tin mới: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………(1) xem xét cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại Sản lượng sản xuất (4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Chủ thể sản xuất
(ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi cơ sở đăng ký sản xuất

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(4): Ghi quy mô sản xuất (lít/năm).

(5): Lý do sửa đổi bổ sung

 

3. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hp lệ: hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đy đủ, hp lệ: làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận theo quy định.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với trường hợp cấp lại giấy xác nhận do hết thời hạn hiệu lực:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại trước thời hạn hết hiệu lực của giấy xác nhận 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

* Đối với trường hợp giấy xác nhận do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

- Giấy đăng ký cấp lại giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại đã được cấp (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại khi giấy phép hết hiệu lực và 03 ngày làm việc đối với trường hợp giy phép bị mt, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phn, bị rách, nát hoặc bị cháy.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Giấy đăng ký cấp lại giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 60/2015/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu hồi giấy xác nhận.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Phụ lục 18

(Kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …. tháng ….. năm ……..

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....(1)
thuộc huyện (thị xã, thành phố) tỉnh Hà Tĩnh

………………………………………………………………………………………………………(2)

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất……………………………………………………………………………………

Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số... ngày... tháng... năm...

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất lại số... ngày... tháng... năm...do ……..(1) cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất kính đề nghị.........(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau….(5)

Thông tin cũ: ………………………………………………………………………………………

Thông tin mới: …………………………………………………………………………………….

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………(1) xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại….…………………………………………….. (3)

Sản lượng sản xuất ………………………………………………………………(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Chủ thể sản xuất
(ký tên)

Chú thích:

(1): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi cơ sở đăng ký sản xuất

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(4): Ghi quy mô sản xuất (lít/năm).

(5): Lý do sửa đổi bổ sung

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực24/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2018
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1113/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực24/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1113/QĐ-UBND 2017 thủ tục ngành Công Thương Ủy ban nhân dân xã Hà Tĩnh