Quyết định 765/QĐ-UBND

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1688/QĐ-UBND 2019 công bố Quy trình thủ tục hành chính Công Thương tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Ngh đnh s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 53/TTr-SCT ngày 12/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC bãi bỏ kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; bãi bỏ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Tr
ung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

 

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2018
Ngày hiệu lực20/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhậtTháng trước
(06/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu765/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýDương Tất Thắng
       Ngày ban hành20/03/2018
       Ngày hiệu lực20/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
       Cập nhậtTháng trước
       (06/07/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 765/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Công Thương Hà Tĩnh