Quyết định 112/QĐ-UBND

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về bãi bỏ một phần Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-TP ngày 25 tháng 1 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn quận 1; Chương II, Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 15 Mục 2 Chương IV và Chương VIII của quy định ban hành kèm Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quận 1, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
UBND thành ph H Chí Minh;
-
Sở Tư pháp;
- UBND: CT, PCT;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu:VT(TH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/02/2014
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 1 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trương Hải Hiếu
Ngày ban hành 10/02/2014
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 1 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 1 Hồ Chí Minh

 • 10/02/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/02/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực