Quyết định 1129/QĐ-UBND

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1129/QĐ-UBND thực hiện chương trình phòng chống mua bán người Vĩnh Long 2016 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-CAT-PV11 ngày 17/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo PCTPTNXH&XDPTTDBVANTQ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Giảm nguy cơ mua bán người; không để xảy ra tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về (nếu có).

b) Các mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mua bán người.

- Mục tiêu 2: Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người.

- Mục tiêu 3: Tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, an toàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

- Mục tiêu 4: Theo dõi, thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Mục tiêu 5: Thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người.

2. Yêu cầu:

Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác phòng chống mua bán người.

Công tác chỉ đạo chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi để đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu đề ra. Công tác tổ chức thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Đối tượng thực hiện Chương trình:

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, mọi công dân trong và ngoài nước đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Phạm vi thực hiện Chương trình:

Chương trình được thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

3. Thời gian thực hiện Chương trình:

Từ năm 2016 đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chương trình:

Để quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, kiểm tra của Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; hoàn thiện pháp luật, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Chỉ đạo, triển khai các lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra tội phạm mua bán người, tập trung triệt phá các tổ chức đường dây mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động, mại dâm hoặc vô nhân đạo; truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm mua bán người khi xảy ra; thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

- Đa dạng hoá các hình thức truyền thông, giáo dục về phòng, chống mua bán người; triển khai, tuyên truyền và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 hàng năm theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người hiệu quả ở cộng đồng.

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện Chương trình; thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá theo từng đề án và toàn bộ Chương trình.

2. Các Đề án của Chương trình:

a) Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 1: Đến năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn (cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người.

+ Chỉ tiêu 2: Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn đã có vụ việc xảy ra, có nạn nhân bị mua bán trở về hoặc có nhiều nguy cơ) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã trên địa bàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

+ Chỉ tiêu 3: Từ năm 2016, thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh ít nhất 01 lần/tháng.

+ Chỉ tiêu 4: Đến năm 2020, đạt 75% người dân tại các địa bàn có nguy cơ cao về mua bán người, trong đó, tập trung vào nhóm tuổi từ 14 - 60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người.

* Tiểu Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các Sở, Ban, Ngành, tổ chức khác có liên quan.

- Một số hoạt động chính:

+ Xây dựng và thực hiện chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống mua bán người trên báo, đài nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người dân cách ứng phó khi gặp tình huống có dấu hiệu mua bán người xảy ra.

+ Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở về công tác phòng, chống mua bán người, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình.

+ Xây dựng hướng dẫn thực hiện phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện và thông báo các trường hợp có dấu hiệu mua bán người; khuyến khích đưa vào áp dụng tại các đơn vị làm dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

+ Tăng cường truyền thông về các nội dung liên quan đến mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động, mại dâm.

+ Định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Internet đăng tải bài viết về phòng, chống mua bán người của các cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả truyền thông.

+ Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống mua bán người cho người làm công tác thông tin cơ sở, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin đại chúng.

* Tiểu Đề án 2: Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, tổ chức khác có liên quan.

- Một số hoạt động chính:

+ Thực hiện Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên triển khai tại các địa bàn có nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

+ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các hoạt động truyền thông mang tính tương tác cao.

+ Tổ chức triển khai tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người đến cấp cơ sở, điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là dân tộc thiểu số. Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Cộng tác viên của các cấp Hội để hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

+ Thu thập, nắm bắt và phản ánh kịp thời với ngành Công an các thông tin và dấu hiệu liên quan đến mua bán người tại cộng đồng.

+ Tư vấn nâng cao nhận thức cho nạn nhân, gia đình và cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

+ Khảo sát, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa có hiệu quả về mua bán người.

b) Đề án 2: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Các chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm, 100% các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao phát sinh tội phạm mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.

+ Chỉ tiêu 2: 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định.

+ Chỉ tiêu 3: 100% vụ án mua bán người xảy ra được khởi tố, điều tra theo luật định.

+ Chỉ tiêu 4: Hàng năm, 95% số vụ án mua bán người được truy tố trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát thụ lý.

+ Chỉ tiêu 5: Hàng năm, 95% số vụ án mua bán người được giải quyết và xét xử trên tổng số vụ do Toà án thụ lý.

* Tiểu Đề án 1: Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.

- Một số hoạt động chính:

+ Điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ xảy ra mua bán người để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người.

+ Tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người.

+ Khi có vụ việc liên quan đến mua bán người xảy ra, tập trung điều tra khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, chú trọng thực hiện các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân.

+ Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người từ cấp cơ sở.

+ Tăng cường phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh trong công tác điều tra, xử lý tội phạm mua bán người và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân.

* Tiểu Đề án 2 (Quyết định 2546/QĐ-TTg là Tiểu đề án 3): Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

- Cơ quan chủ trì: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh.

- Một số hoạt động chính:

+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát công tác điều tra, xét xử các vụ án mua bán người.

+ Xét xử các vụ án mua bán người, phối hợp lựa chọn án điểm và tổ chức phiên toà xét xử lưu động vụ án mua bán người.

+ Thực hiện công tác thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đặc biệt với các nạn nhân là trẻ em.

+ Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người.

+ Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về phòng, chống tội phạm mua bán người.

+ Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho Kiểm sát viên, Thẩm phán về công tác truy tố, xét xử, nhất là các vụ án mua bán người vì mục đích cưỡng bức lao động; công tác bảo vệ và bồi thường cho nạn nhân trong các vụ án mua bán người.

Huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ công tác truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân.

c) Đề án 3: Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Các chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 1: 100% các trường hợp đã tiếp nhận, được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ tiêu 2: 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ tiêu 3: 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

* Tiểu Đề án 1: Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan.

- Một số hoạt động chính:

+ Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành, tổ chức sơ, tổng kết, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn công tác.

+ Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ có liên quan và chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

* Tiểu Đề án 2: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Toà án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành, tổ chức có liên quan.

- Một số hoạt động chính:

+ Thực hiện đúng quy trình về hỗ trợ nạn nhân hoà nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

+ Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng theo quy định pháp luật.

+ Sơ, tổng kết, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hoà nhập cộng đồng.

+ Nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ của tỉnh.

+ Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân.

+ Theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án về dân sự sau khi bản án hình sự xét xử về vụ án mua bán người có hiệu lực pháp luật.

d) Đề án 4: Theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, tổ chức khác có liên quan.

- Các chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 1: 100% cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), trong đó, có các quy định liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người và bảo vệ người bị hại trong vụ án mua bán người.

+ Chỉ tiêu 2: 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.

- Một số hoạt động chính:

+ Ban hành kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), trong đó, có các quy định liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân trong vụ án mua bán người.

+ Đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hoặc hoàn thiện luật cho phù hợp với công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.

+ Sơ, tổng kết, rà soát, đề xuất, kiến nghị các Bộ, Ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người để đảm bảo tính nhất quán và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người.

+ Theo dõi, giám sát thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình:

- Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các ngành, đoàn thể và địa phương. Ngoài ra, được huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm, viện trợ và huy động nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, hàng năm, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, địa phương lập dự toán ngân sách, bảo đảm các hoạt động của Chương trình và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 do Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh điều hành triển khai, thực hiện.

2. Công an tỉnh: Chủ trì Đề án 2, Đề án 4; Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 2, Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan thực hiện các Đề án còn lại theo quy định. Chủ trì, phối hợp triển khai, tuyên truyền và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 hàng năm theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì Đề án 3; Xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 3; Phối hợp với các Sở, Ban, đoàn thể liên quan thực hiện các Đề án còn lại theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Đề án 1; Xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 1.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí, hướng dẫn kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán thường xuyên của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và địa phương.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan, UBND cấp huyện đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người; Phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

7. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tham gia thực hiện Đề án 1, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các chương trình văn hoá, du lịch; Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động du lịch, dịch vụ văn hoá nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 thuộc Đề án 1; Tham gia thực hiện các đề án, tiểu đề án còn lại theo quy định.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 2; Tham gia thực hiện các Đề án, Tiểu Đề án còn lại theo quy định.

10. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham gia thực hiện Đề án 2 và các Đề án, Tiểu đề án khác theo quy định.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện và tham gia giám sát thực hiện Chương trình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư gắn với các hoạt động phòng, chống mua bán người.

12. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể còn lại và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phụ trách.

13. UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương; Lồng ghép thực hiện Chương trình với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại địa phương mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó cần xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Kế hoạch gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 03/6/2016 để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tinh, Ban Chỉ đạo PCTPTNXH&XDPTTDBVANTQ tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện triển khai, thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ và tổng hợp báo cáo đúng quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1129/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1129/QĐ-UBND thực hiện chương trình phòng chống mua bán người Vĩnh Long 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1129/QĐ-UBND thực hiện chương trình phòng chống mua bán người Vĩnh Long 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1129/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1129/QĐ-UBND thực hiện chương trình phòng chống mua bán người Vĩnh Long 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1129/QĐ-UBND thực hiện chương trình phòng chống mua bán người Vĩnh Long 2016 2020

         • 23/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực