Quyết định 113/2008/QĐ-BNN

Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi nội dung thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 113/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ THUỐC TRONG DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2008/QĐ-BNN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008 VÀ MỘT THUỐC BỔ SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2008/QĐ-BNN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký.

TT

Tên thương phẩm

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1.

Pesta 2SL, 5SL

Eucalyptol

Hàng thứ 7 từ trên xuống, trang 63, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27-3-2008

Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

Công ty TNHH CNSH Khải Hoàn

2. Sửa đổi tên thương phẩm

TT

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1.

Saponin 5% + Cafein 0.5% + Azadirachtin 0.1%

Hàng thứ 2 từ dưới lên, trang 180, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27-3-2008

Minhoc 5.6 H

Dietoc 5.6 H

2.

Dinotefuran

- Hàng thứ 8 từ trên xuống, trang 52, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27-3-2008

- Hàng thứ 2 từ trên xuống, trang 2, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18-9-2008.

New-osin 20WP

Chat 20WP

3.

Validamycin

Hàng thứ 7 từ dưới lên, trang 137, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27-3-2008.

Htponesta 30SL, 50SL, 50WP, 100WP

Valigreen 30SL, 50SL, 50WP, 100WP

4.

Fipronil

Hàng thứ 3 từ trên xuống, trang 70, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27-3-2008.

Superfasti 800WG

Regrant 800WG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo10/12/2008
Số công báoTừ số 636 đến số 637
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi nội dung thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi nội dung thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu113/2008/QĐ-BNN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành28/11/2008
     Ngày hiệu lực25/12/2008
     Ngày công báo10/12/2008
     Số công báoTừ số 636 đến số 637
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi nội dung thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi nội dung thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN

      • 28/11/2008

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 10/12/2008

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 25/12/2008

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực