Quyết định 113/QĐ-UB

Quyết định 113/QĐ-UB năm 1980 về việc thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NẰM TRONG BAN TÀI CHÁNH – GIÁ CẢ QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Căn cứ vào quyết định số 120/ CP ngày 10/4/1980 của Hội đồng Chánh phủ về hệ thống tổ chức ngành Thuế công thương nghiệp;
– Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay chuyển tổ thu thuế công thương nghiệp thành Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện. Phòng thuế do một Phó Ban Tài chánh – Giá cả trực tiếp phụ trách làm Trưởng phòng và có một số phó phòng giúp việc.

Điều 2. – Phòng thuế công thương nghiệp chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, huyện thông qua Ban Tài chánh – Giá cả, đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Sở Tài chánh (Chi cục thuế công thương nghiệp). Lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp theo chế độ cho cán bộ nhân viên Phòng thuế công thương nghiệp do Ngân sách Quận, Huyện đài thọ.

Phòng thuế công thương nghiệp Quận, Huyện sử dụng con dấu riêng vào các văn bản chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ thuế.

Điều 3. – Phòng thuế công thương nghiệp có nhiệm vụ:

– Giúp Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức và chỉ đạo thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn Quận, Huyện theo đúng chính sách thuế của Nhà nước; qua đó cùng với các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đối với khu vực kinh tế tập thể, cá thể.

– Phối hợp với chánh quyền và các đoàn thể phường, xã trực tiếp nắm tận cơ sở và quản lý hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh tập thể và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, bảo đảm thu thuế đủ và đúng chính sách thuế của Nhà nước.

– Có biện pháp cụ thể hoàn thành kế hoạch thu thuế công thương nghiệp của Nhà nước giao trên địa bàn Quận, Huyện, tạo nguồn thu cho ngân sách Quận, Huyện, góp phần cân đối ngân sách thành phố và ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của khu vực kinh tế tập thể, cá thể, phục vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa.

– Làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh Quận, Huyện như quy định ở điều 7 điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghệp và phục vụ, ban hành kèm theo nghị định số 119/CP ngày 9/4/1980 của Hội đồng Chính phủ.

– Trực tiếp tổ chức quản lý chặt chẽ lao động tiền lương đội ngũ cán bộ nhân viên thuế của Quận, Huyện.

Điều 4. – Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh chịu trách nhiệm dựa vào bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tài chánh – Giá cả Quận Huyện (điểm 2 phần II) ban hành kèm theo quyết định số 156/QĐ-UB ngày 15/5/1979 của Ủy ban nhân dân thành phố mà quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác, cơ cấu tổ chức cụ thể của Phòng thuế công thương nghiệp từng Quận Huyện.

Điều 5. – Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Tài chánh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- VPThành ủy
- BTCThành ủy
- Lưu
XT 30b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/1980
Ngày hiệu lực27/09/1980
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu113/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành27/09/1980
        Ngày hiệu lực27/09/1980
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/QĐ-UB thành lập Phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả quận, huyện