Quyết định 1136/QĐ-UBND

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 văn bản quốc phòng an ninh hết hiệu lực Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÓ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 194/STP-QLVB ngày 27 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 95 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT- NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lục

Quyết định

1.

169/QĐ-UB

28/8/1989

V/v ban hành quy định xét duyệt đăng ký hộ khẩu vào nội thị thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

Vì quy định xét duyệt đăng ký hộ khẩu vào nội thị thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình theo quy định Nghị định số 04/HĐBT ngày 07/01/1998 của Hội đồng bộ trưởng nhưng hiện tại Nghị định số 04/HĐBT đã được thay thế bởi Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005

2.

14/QĐ-UB

08/01/1997

V/v giao chỉ tiêu huấn luyện quân dự bị năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

3.

1211/QĐ-UB

01/10/1997

V/v gia hạn thời gian đăng ký xe tải nhỏ hoạt động sản xuất trước ngày 31/12/1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

4.

186/QĐ-UB

07/3/1998

Về việc ban hành Quy chế quản lý các đoàn tỉnh Quảng Bình ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Quảng Bình và quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 14/2006/QĐ-UB ngày 05/4/2006

5.

77/QĐ-UB

18/01/2001

V/v giao chỉ tiêu huấn luyện dân quân dự bị năm 2001

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

6.

25/2002/QĐ-UB

25/3/2002

V/v giao chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2002

Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

7.

06/CT-UB

06/8/1989

V/v tăng cường công tác bảo vệ TTATXH trong tình hình mới

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 53/CT-UB ngày 26/12/1990

Chỉ thị

8.

11/CT-UB

07/9/1989

V/v kiểm điểm việc thi hành pháp lệnh quy định việc xét giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân

Vì đã hoàn thành việc kiểm điểm, không còn đối tượng điều chỉnh

9.

12a/CT-UB

07/9/1989

V/v đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 29/CT-UB ngày 02/6/1993

10.

13/CT-UB

13/9/1989

V/v quản lý các đoàn khách nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đến Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 09/01/1992

11.

19/CT-UB

09/10/1989

V/v tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

12.

32/CT-UB

26/12/1989

V/v tuyển quân năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

13.

07/CT-UB

07/3/1990

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng năm 1990 và triển khai thực hiện Nghị định của HĐBT về Điều lệ dân quân tự vệ

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

14.

10/CT-UB

22/3/1990

V/v thực hiện Nghị định 203/HĐBT và Quyết định 06/QĐ của HĐBT

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 29/2003/CT-UB ngày 6/8/2003

15.

40/CT-UB

13/9/1990

V/v đăng ký quản lý nguồn động viên năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

16.

42/CT-UB

19/9/1990

V/v tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến đường sắt đi qua Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 27/CT-UB ngày 10/6/1992

17.

43/CT-UB

22/9/1990

V/v tổ chức tuần lễ an toàn giao thông quốc tế tại Quảng Bình

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

18.

52/CT-UB

26/12/1990

V/v tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý pháo tết và phát động quần chúng thu hồi vũ khí vật liệu nổ trái phép

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 29/CT-UB ngày 02/9/1993

19.

53/CT-UB

26/12/1990

V/v phát động quần chúng tấn công các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 07/4/1998

20.

55/CT-UB

27/12/1990

V/v Hội thảo khoa học tổ chức xây dựng và hoạt động tác chiến dân quân tự vệ biển

Vì đã hoàn thành việc Hội thảo, không còn đối tượng điều chỉnh

21.

03/CT-UB

15/01/1991

V/v tuyển quân năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

22.

21/CT-UB

04/6/1991

V/v điều tra tư thương và dịch vụ tư nhân hàng năm

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

23.

36/CT-UB

23/10/1991

V/v diễn tập kế hoạch A2 năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

24.

44/CT-UB

27/12/1991

V/v sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban bí thư và Chỉ thị số 105 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội

Đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

25.

01/CT-UB

09/01/1992

V/v quản lý các đoàn khách nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 29/3/1995

26.

03/CT-UB

15/01/1992

V/v giải toả các lều quán vi phạm chỉ giới xây dựng và làm sạch đô thị

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

27.

06/CT-UB

18/01/1992

V/v tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 1992

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

28.

09/CT-UB

11/3/1992

V/v tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội

Vì đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết, không còn đối tượng điều chỉnh

29.

18/CT-UB

21/4/1992

V/v sơ kết việc thực hiện Quyết định 240/HĐBT ngày 26/6/1990 của Chủ tịch HĐBT

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

30.

27/CT-UB

10/6/1992

V/v tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn trong ngành vận tải đường sắt

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 37/CT-UB ngày 24/8/1996

31.

46/CT-UB

27/12/1992

V/v tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1993

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

32.

29/CT-UB

02/6/1993

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý vật liệu nổ

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 03/4/1995 và Chỉ thị số 27/CT-UB ngày 24/6/1996

33.

30/CT-UB

18/6/1993

V/v quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 24/2001 ngày 11/7/2001

34.

33/CT-UB

08/7/1993

V/v tăng cường bảo vệ mạng lưới viễn thông

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 46/CT-UBngày 01/10/1996

35.

35/CT-UB

19/8/1993

Tăng cường bảo vệ đường dây tải điện 500KV Bắc Nam

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 02/6/1994

36.

42/CT-UB

07/12/1993

V/v tăng cường thực hiện công tác địa giới hành chính các cấp

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

37.

47/CT-UB

21/12/1993

V/v tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 1994

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

38.

12/CT-UB

09/6/1994

V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 610/TTg và Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Vì Nghị định số 19/CP đã được thay thế bỡi nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 (không còn đối tượng điều chỉnh)

39.

17/CT-UB

11/8/1994

V/v khắc đổi, quản lý và sử dụng con dấu

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 35/2003/CT-UB ngày 16/8/2003

40.

18/CT-UB

08/9/1994

V/v tổng kiểm tra quân dự bị 1994-1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

41.

23/CT-UB

09/11/1994

V/v cấm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán và đốt pháo

Đã được thay thế bởi bởi Chỉ thị số 46/2000/CT-UB ngày 28/12/2000

42.

25/CT-UB

12/12/1994

V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

43.

07/CT-UB

20/3/1995

V/v tăng cường thực hiện công tác địa giới hành chính các cấp

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

44.

09/CT-UB

29/3/1995

V/v quản lý các đoàn khách nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến Quảng Bình

Đã được thay thế bởi Bỡi QĐ số 14/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006

45.

11/CT-UB

03/4/1995

V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chống sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản trên sông, biển

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 03/10/1998

46.

22/CT-UB

08/5/1995

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy các chợ trung tâm

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 27/CT-UB ngày 24/6/1996

47.

32/CT-UB

04/7/1995

V/v thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Vì Nghị định 36/CP ngày 29/5/95 đã hết HL (Không còn đối tượng điều chỉnh)

48.

35/CT-UB

27/7/1995

V/v tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trong tình hình hiện nay

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 15/7/1997

49.

54/CT-UB

04/12/1995

V/v tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1996

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

50.

03/CT-UB

29/01/1996

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1996

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

51.

27/CT-UB

24/6/1996

V/v tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 11/4/2003

52.

37/CT-UB

24/8/1996

V/v tổ chức tiếp tục thực hiện Nghị định 36/CP, quán triệt triển khai Nghị định 39/CP, 40/CP của Chính phủ về đảm bảo TTATGT đường sắt và đường thuỷ nội địa

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 36/2003/CT-UB ngày 12/9/2003 và CT số 40/2003/CT-UB ngày 28/10/2003

53.

44/CT-UB

30/9/1996

V/v tổ chức thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 37/CT-UB ngày 17/10/1998

54.

46/CT-UB

01/10/1996

V/v bảo vệ mạng lưới thông tin bưu chính viễn thông

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

55.

54/CT-UB

05/12/1996

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 1997

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

56.

19/CT-UB

06/8/1997

V/v thực hiện Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

Vì Nghị định 57/CP ngày 31/5/1997 đã hết HL (Không còn đối tượng điều chỉnh)

57.

31/CT-UB

11/11/1997

V/v đấu tranh chống buôn lậu và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu trong tình hình mới

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2000/CT-UBND ngày 9/01/2000

58.

35/CT-UB

08/12/1997

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 1998

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

59.

22/CT-UB

18/7/1998

V/v đẩy mạnh hoạt động xây dựng bảo vệ biên giới, tổng kết 10 năm Ngày Biên phòng, kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Vì đã hoàn thành việc tổng kết, không còn đối tượng điều chỉnh

60.

39/CT-UB

08/12/1998

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

61.

15/1999/CT-UB

08/4/1999

V/v chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát và đẩy mạnh lưu thông nhập khẩu trên tuyến Quốc lộ 12A.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 04/2001/CT-UB ngày 21/02/2001

62.

19/1999/CT-UB

21/4/1999

V/v tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác Quốc phòng.

Vì đã hoàn thành việc tổng kết, không còn đối tượng điều chỉnh

63.

38/1999/CT-UB

20/8/1999

V/v tổng phúc tra quân nhân dự bị năm 1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

64.

46/1999/CT-UB

19/11/1999

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 2000.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

65.

01/2000/CT-UB

19/01/2000

V/v tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2002/CT-UB ngày 04/01/2002

66.

05/2000/CT-UB

24/02/2000

V/v tổ chức tuần lễ An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

67.

19/2000/CT-UB

23/5/2000

V/v tăng cường thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 40/2003/CT-UB ngày 28/10/2003

68.

25/2000/CT-UB

29/6/2000

V/v đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

69.

27/2000/CT-UB

13/7/2000

V/v sơ kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ.

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

70.

31/2000/CT-UB

23/8/2000

V/v tổ chức thực hiện Tháng An toàn giao thông.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

71.

44/2000/CT-UB

21/11/2000

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 2001.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

72.

46/2000/CT-UB

28/12/2000

V/v tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 38/2001/CT-UB ngày 25/12/2001

73.

03/2001/CT-UB

19/02/2001

V/v sơ kết 5 năm thực hiện biện pháp về lực lượng dự bị động viên.

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

74.

05/2001/CT-UB

22/02/2001

V/v thực hiện Nghị định 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

Vì PL Dân quân tự vệ năm 1999 đã hết HL và được thay thế bởi PL DQTV năm 2004

75.

08/2001/CT-UB

01/3/2001

V/v tổ chức tuần lễ An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

76.

14/2001/CT-UB

12/4/2001

V/v Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

77.

23/2001/CT-UB

21/5/2001

V/v tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa, huyện Quảng Ninh.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

78.

34/2001/CT-UB

05/12/2001

V/v tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 17/5/2004

79.

37/2001/CT-UB

18/12/2001

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

80.

01/2002/CT-UB

04/01/2002

V/v tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong tình hình mới.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 39/2002/CT-UBND ngày 20/12/2002

81.

07/2002/CT-UB

06/3/2002

V/v tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 4 ngày 24/3/2002-30/3/2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

82.

15/2002/CT-UB

23/3/2002

V/v tổ chức diễn tập thị xã Đồng Hới.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

83.

18/2002/CT-UB

02/5/2002

V/v tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

84.

34/2002/CT-UB

11/11/2002

V/v tổ chức đợt vận động nhân dân thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ tàng trử, sử dụng trái phép.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 19/2005/CT-UBND ngày 20/5/2005

85.

37/2002/CT-UB

22/11/2002

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 2003

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

86.

09/2003/CT-UB

11/4/2003

V/v tăng c­ường biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006

87.

11/2003/CT-UB

15/4/2003

V/v tổ chức diễn tập A2, A4 Huyện Lệ Thuỷ

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

88.

22/2003/CT-UB

24/6/2003

V/v soạn thảo văn kiện kế hoạch động viên Quân đội

Vì đã hoàn thành việc soạn thảo, không còn đối tượng điều chỉnh

89.

28/2003/CT-UB

31/7/2003

V/v tổ chức sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị 15 của TTCP tiến tới kỷ niệm 15 năm ngày Biên phòng và 45 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

90.

30/2003/CT-UB

6/8/2003

V/v sơ kết 5 năm bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành (1999-2003)

Vì đã hoàn thành việc sơ kết, không còn đối tượng điều chỉnh

91.

43/2003/CT-UB

1/12/2003

V/v gọi công dân nhập ngũ năm 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

92.

45/2003/CT-UB

24/12/2003

V/v chuẩn bị hàng hoá phục vụ tết và tăng cư­ờng công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận th­ương mại trong dịp tết Nguyên đán 2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

93.

07/2004/CT-UB

11/5/2004

V/v tổ chức tuần lể an toàn- vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 6 từ ngày 14 đến 20/3/2004

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

94.

27/2004/CT-UB

06/12/2004

Về việc tuyển chọn và gọi cụng dõn nhập ngũ năm 2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

95.

06/2005/CT-UBND

08/3/2005

V/v Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2005).

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1136/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực30/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 văn bản quốc phòng an ninh hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 văn bản quốc phòng an ninh hết hiệu lực Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1136/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýTrần Công Thuật
       Ngày ban hành30/05/2007
       Ngày hiệu lực30/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 văn bản quốc phòng an ninh hết hiệu lực Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2007 văn bản quốc phòng an ninh hết hiệu lực Quảng Bình

           • 30/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực