Quyết định 1137/QĐ-BNV

Quyết định 1137/QĐ-BNV năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1137/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nội vụ liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1137/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị đinh số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-VPCP; VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
-VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nuớc;
- HDND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL ( Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BNV;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1137/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

1

Quyết định

BTCCBCP

Quyết định số 58-QĐ/TCCP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ ban hành Danh mục 1 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

58-QĐ/TCCP

17/3/1995

2

Quyết định

Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005.

28/2003/QĐ-BNV

11/6/2003

3

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương.

25/2004/TT-BNV

19/4/2004

4

Quyết định

Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2008.

112/2005/QĐ-BNV

01/11/2005

5

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân.

21/2005/TT-BNV

01/02/2005

6

Thông tư

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

74/2005/TT-BNV

26/7/2005

 

DANH MỤC II

THÔNG TIN LIÊN TỊCH DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số :1137/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

1

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chế.

60/2003/TTLT-BNV-BTC

25/9/2003

2

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước.

03/2003/TTLT-BNV-BTC

17/2/2003

3

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 1130-CP ngày 20/6/1975 của HĐCP, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐBT.

01/2006/TTLT-BNV-BTC

15/9/2006

4

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

02/2006/TTLT-BNV-BTC

15/9/2006

5

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2008 đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp.

05/2007/TTLT-BNV-BTC

10/12/2007

6

Thông tư liên tịch

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

06/2007/TTLT-BNV-BTC

28/12/2007

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1137/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1137/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2009
Ngày hiệu lực28/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1137/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1137/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nội vụ liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1137/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nội vụ liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1137/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýVăn Tất Thu
       Ngày ban hành28/07/2009
       Ngày hiệu lực28/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1137/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nội vụ liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1137/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nội vụ liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

           • 28/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực