Quyết định 1139/QĐ-UBND

Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương, đề cương và dự toán chi tiết “Triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã gắn với ứng dụng chữ ký số” do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1139/QĐ-UBND dự toán triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG, ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT “TRIỂN KHAI KẾT NỐI, LIÊN THÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẤT CẢ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GẮN VỚI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác an ninh và an toàn mạng trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 506a/STTTT ngày 17/6/2016 và thẩm định dự toán của Sở Tài chính tại Công văn số 1437/STC-TCHCSN ngày 14/6/2016 về việc triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã gắn với ứng dụng chữ ký số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương, đề cương và dự toán chi tiết “Triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã gắn với ứng dụng chữ ký số” với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung: Triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã gắn với ứng dụng chữ ký số.

2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.

3. Giải pháp kỹ thuật công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

a). Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin:

- Xây dựng phần mềm liên thông văn bản điện tử.

- Đầu tư máy chủ để cài đặt phần mềm liên thông phục vụ triển khai kết nối, liên thông văn bản điện tử.

- Triển khai cài đặt phần mềm liên thông trên hệ thống máy chủ mới đầu tư và máy chủ hiện có tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tập huấn vận hành và sử dụng hệ thống.

b). Giải pháp kỹ thuật công nghệ: Giải pháp kỹ thuật công nghệ chi tiết tại Đề cương kèm theo Công văn số 506a/STTTT ngày 17/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Kinh phí: Tổng cộng: 992.850.000 đồng (Chín trăm chín mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:

- Chi phí thiết bị máy chủ: 82.500.000 đồng.

- Chi phí xây dựng phần mềm: 750.000.000 đồng.

- Chi phí triển khai cài đặt: 68.400.000 đồng.

- Chi phí tập huấn, chuyển giao công nghệ: 91.950.000 đồng.

5. Nguồn vốn: Giao tại Quyết định số 17b/QĐ-STTTT ngày 04/4/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi về việc “Quyết định giao dự toán kinh phí ứng dụng CNTT năm 2016 cho Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông”.

6. Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016.

7. Các nội dung khác: danh mục thiết bị với yêu cầu cấu hình tối thiểu chi tiết tại thuyết minh Đcương và Dự toán chi tiết kèm theo Công văn số 506a/STTTT ngày 17/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH(bnt233).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1139/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1139/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1139/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1139/QĐ-UBND dự toán triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1139/QĐ-UBND dự toán triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1139/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1139/QĐ-UBND dự toán triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Quảng Ngãi 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1139/QĐ-UBND dự toán triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản Quảng Ngãi 2016

            • 27/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực