Quyết định 114/QĐ-UBND

Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 114/QĐ-UBND Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu Cà Mau 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 03/TTr-SNV ngày 05/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Cà Mau” theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an t
nh;
- Sở Văn hóa, TT&DL;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
-
CVP, PVP Trn Văn Trung;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- NC (N 09);
- Lưu: VT, Tu62.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
114/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi chung là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trên cơ sở quy định về tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu (xã ATK), vùng An toàn khu (vùng ATK) theo quy định.

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo từ UBND tỉnh đến UBND cấp xã; có sự phối hợp chủ động, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

Rà soát toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã ATK, vùng ATK. Căn cứ các tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Khảo sát, thu thập tư liệu, tài liệu về các vùng có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến các tiêu chí xã ATK, vùng ATK

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm của một số địa phương đã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận; theo dõi, hướng dẫn việc thu thập tư liệu và xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch có trách nhiệm thu thập và cung cấp các tư liệu, tài liệu có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý cho các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Năm 2017.

UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã khảo sát, thu thập tư liệu, tài liệu về các vùng có sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến các tiêu chí xác định xã ATK, vùng ATK.

* Thời gian thực hiện: Quý I-II/2017.

2. Quy trình, thủ tục lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK

a) Xã An toàn khu:

UBND cấp xã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã ATK, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình UBND cấp huyện đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã ATK, hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã ATK (bản chính).

- Hồ sơ khoa học của xã ATK bao gồm:

+ Phần lý lịch (trong đó nêu rõ tên gọi trước đây và hiện nay của xã; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của xã; nêu rõ và phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ cách mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận,... diễn ra trên địa bàn) (bản chính);

+ Bảng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng (bản chính);

+ Các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử,... (theo thực tế xác nhận, thu thập được)

- Báo cáo tóm tắt của UBND cấp xã về việc đề nghị công nhận xã ATK (bản chính).

- Văn bản xác nhận của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (bản chính).

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK của UBND cấp xã theo đúng quy định, UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định (có từ 05 - 07 người gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đoàn thể liên quan thuộc huyện và đại diện UBND cấp xã có hồ sơ đề nghị) tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã ATK, hồ sơ bao gồm:

- Toàn bộ hồ sơ UBND cấp xã trình UBND cấp huyện.

- Tờ trình của UBND cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã ATK (bản chính).

- Báo cáo tóm tắt của UBND cấp huyện về các xã đề nghị công nhận xã ATK (bản chính).

- Văn bản xác nhận của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (bản chính).

- Biên bản thẩm định của cấp huyện và các văn bản có liên quan (bản chính).

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện (bản chính)

Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Trong trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản trả lời và hướng dẫn để UBND cấp xã biết, thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành Quý II-III/2017.

b) Vùng An toàn khu:

Căn cứ tiêu chí xác định vùng ATK, UBND cấp huyện lập hồ sơ theo quy định đề nghị công nhận vùng ATK thuộc địa bàn của địa phương, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận vùng ATK.

Trường hợp vùng ATK có liên quan đến một số xã thuộc địa bàn của một số đơn vị hành chính cấp huyện (trong địa bàn tỉnh Cà Mau), căn cứ tiêu chí xác định vùng ATK, UBND cấp huyện có liên quan phối hợp lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định. Riêng, đối với trường hợp vùng ATK có liên quan đến một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn của một số đơn vị hành chính cấp huyện ngoài địa bàn tỉnh Cà Mau, đề nghị UBND cấp huyện báo cáo (gửi kèm các tài liệu có liên quan) đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận vùng ATK thực hiện như hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK.

* Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2017.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận xã ATK, vùng ATK

a) Xã An toàn khu

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK của Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm theo đúng quy định, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến.

Sau khi có ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Vùng An toàn khu

Căn cứ tiêu chí xác định vùng ATK và trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp huyện trình, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận vùng ATK trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Hồ sơ đề nghị (s lượng: 02 bộ, bản chính):

- Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ đề nghị thẩm định.

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

- Hồ sơ khoa học của xã An toàn khu, vùng An toàn khu, bao gồm: Phần lý lịch (trong đó nêu rõ tên gọi trước đây và hiện nay của xã, các xã trong vùng; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của xã, các xã trong vùng; nêu rõ và phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ cách mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận,... diễn ra trên địa bàn); bảng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng; các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử,...

- Báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân tỉnh về các xã đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

- Biên bản thẩm định hồ sơ của cấp tỉnh và văn bản liên quan kèm theo.

* Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2017 và Quý I/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch. Soạn thảo mẫu phần lý lịch, mẫu báo cáo tóm tắt và định hướng thành phần Hội đồng thẩm định cấp huyện để hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thực hiện đảm bảo thống nhất, chặt chẽ. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan Tài chính. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, hướng dẫn thêm hoặc tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 114/QĐ-UBND Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu Cà Mau 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 114/QĐ-UBND Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu Cà Mau 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu114/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành19/01/2017
        Ngày hiệu lực19/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 114/QĐ-UBND Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu Cà Mau 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 114/QĐ-UBND Kế hoạch đề nghị công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu Cà Mau 2017

            • 19/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực