Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động bộ máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 văn bản tổ chức ủy ban hết hiệu lực Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 70/STP-QLVB ngày 09 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 116 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức hoạt động bộ máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/07/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGBỘ MÁY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Quyết định

1.

75/QĐ-UB

24/7/1989

V/v thành lập Ủy ban dân số và kế hoạch hoá gia đình

2.

97/QĐ-UB

27/7/1989

V/v thành lập chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

3.

239/QĐ-UB

25/4/1991

V/v thành lập Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em

4.

214/QĐ-UB

09/5/1992

Thực hiện một số việc phục vụ công tác bầu cử tỉnh Quảng Bình

5.

168/QĐ-UB

08/3/1993

V/v thành lập Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Quảng Bình

6.

338/QĐ-UB

27/5/1994

V/v xếp hạng doanh nghiệp

7.

802/QĐ-UB

31/8/1994

V/v thành lập Sở Địa chính thuộc UBND tỉnh Quảng Bình

8.

1048/QĐ-UB

09/12/1994

Về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức địa chính các cấp trong tỉnh

9.

164/QĐ-UB

24/3/1995

V/v thành lập Hội đồng khoa học tỉnh

10.

265/QĐ-UB

08/5/1995

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng liên minh các hợp tác xã tỉnh Quảng Bình

11.

1161/QĐ-UB

14/12/1995

V/v ban hành bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tỉnh

12.

913/QĐ-UB

26/8/1996

Quy định tạm thời về thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức

13.

1132/QĐ-UB

16/10/1996

Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức thôn bản và nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, bản

14.

503/QĐ-UB

12/5/1997

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử ở tỉnh Quảng Bình

15.

877/QĐ-UB

22/7/1997

V/v phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động sản suất kinh doanh của công ty điện tử tổng hợp Quảng Bình

16.

05/QĐ-UB

05/01/1998

V/v bổ sung nhiệm vụ cho Cảng Gianh Quảng Bình.

17.

07/1998/QĐ-UB

11/4/1998

V/v sáp nhập Công ty Xây lắp I, Công ty Xây lắp II và Công ty SXVLXD 1/5 vào Công ty Xi măng Áng Sơn.

18.

32/1998/QĐ-UB

01/6/1998

V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và vật liệu xây dựng Quảng Bình.

19.

54/1998/QĐ-UB

04/9/1998

V/v thành lập Ban An toàn Giao thông tỉnh.

20.

56/1998/QĐ-UB

18/9/1998

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Bình.

21.

57/1998/QĐ-UB

21/9/1998

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

22.

60/1998/QĐ-UB

05/10/1998

Về việc ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Quảng Bình.

23.

62/1998/QĐ-UB

08/10/1998

Về việc quy định số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ v/v quy định số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn.

24.

71/1998/QĐ-UB

18/11/1998

V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty xây dựng và vật liệu xây dựng Quảng Bình.

25.

160/1998/QĐ-UB

02/3/1998

Về việc thành lập phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

26.

241/QĐ-UB

19/3/1998

Về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Xí nghiệp In Quảng Bình.

27.

279/QĐ-UB

28/3/1998

Về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty Điện ảnh Quảng Bình.

28.

283/QĐ-UB

30/3/1998

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng.

29.

1470/QĐ-UB

21/9/1998

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng các công trình của huyện, thị xã khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

30.

06/1999/QĐ-UB

10/02/1999

V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

31.

24/1999/QĐ-UB

26/4/1999

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài Lao động tỉnh Quảng Bình.

32.

25/1999/QĐ-UB

03/5/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nề nếp văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa tỉnh Quảng Bình.

33.

29/1999/QĐ-UB

11/6/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

34.

33/1999/QĐ-UB

28/6/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình.

35.

36/1999/QĐ-UB

06/9/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

36.

38/1999/QĐ-UB

23/9/1999

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên đại bàn tỉnh Quảng Bình

37.

41/1999/QĐ-UB

04/10/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia chống tội phạm.

38.

20/QĐ-UB

12/01/1999

Về việc thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

39.

393/QĐ-UB

06/4/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giải quyết việc làm 1990-2000

40.

2197/QĐ-UB

19/11/1999

Về việc thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 1999-2000 tỉnh Quảng Bình

41.

03/2000/QĐ-UB

28/02/2000

V/v ban hành bản Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004

42.

10/2000/QĐ-UB

18/4/2000

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Bình

43.

13/2000/QĐ-UB

10/5/2000

V/v thành lập Ban Hậu cần nhân dân cấp tỉnh

44.

14/2000/QĐ-UB

12/5/2000

V/v thành lập Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004

45.

723/QĐ-UB

12/5/2000

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Điện ảnh Quảng Bình

46.

19/2000/QĐ-UB

13/6/2000

V/v thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục chống mù chữ tỉnh

47.

1530/QĐ-UB

08/8/2000

V/v thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng thuộc dự án Năng lượng nông thôn

48.

1568/QĐ-UB

10/8/2000

V/v thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình năm 2000

49.

1574/QĐ-UB

10/8/2000

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại Miền núi Quảng Bình

50.

1633/QĐ-UB

16/8/2000

V/v thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú của tỉnh lần thứ 5

51.

1687/QĐ-UB

17/8/2000

V/v thành lập Hội đồng sơ tuyển cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính

52.

2150/QĐ-UB

03/10/2000

V/v thành lập và cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2000 tỉnh Quảng Bình

53.

3407/QĐ-UB

29/12/2000

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại Miền núi Quảng Bình

54.

216/QĐ-UB

15/02/2001

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Du lịch Khách sạn Quảng Bình

55.

234/QĐ-UB

19/02/2001

V/v sát nhập Công ty Thương mại Nam Quảng Bình vào Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình

56.

549/QĐ-UB

19/3/2001

V/v đổi tên Trạm Sốt rét tỉnh Quảng Bình thành Trung tâm phòng chống bệnh sốt rét tỉnh Quảng Bình

57.

696/QĐ-UB

04/4/2001

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế

58.

759/QĐ-UB

10/4/2001

V/v thành lập Công ty Du lịch Quảng Bình

59.

12/2001/QĐ-UB

16/5/2001

V/v thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Bình

60.

13/2001/QĐ-UB

16/5/2001

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Quảng Bình

61.

1317/QĐ-UB

14/6/2001

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Dược phẩm Quảng Bình

62.

1753/QĐ-UB

11/7/2001

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Hóa chất Quảng Bình

63.

1890/QĐ-UB

26/7/2001

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo mía đường tỉnh Quảng Bình

64.

1961/QĐ-UB

01/8/2001

V/v Xếp hạng doanh nghiệp cho Đoạn Quản lý Đường sông Quảng Bình

65.

1962/QĐ-UB

01/8/2001

V/v đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Xí nghiệp Cơ khí Quảng Bình

66.

2036/QĐ-UB

09/8/2001

V/v xếp hạng Doanh nghiệp cho Công ty Du lịch Quảng Bình

67.

2239/QĐ-UB

27/8/2001

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Bình

68.

2313/QĐ-UB

05/9/2001

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình

69.

27/2001/QĐ-UB

25/9/2001

V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước Công ty Du lịch Quảng Bình

70.

2575/QĐ-UB

25/9/2001

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty nước khoáng Bang

71.

33/2001/QĐ-UB

02/11/2001

V/v thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu Kinh tế và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình

72.

36/2001/QĐ-UB

09/11/2001

V/v Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2001 - 2005

73.

04/2002/QĐ-UB

28/01/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Minh Hoá.

74.

05/2002/QĐ-UB

28/01/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Tuyên Hoá

75.

07/2002/QĐ-UB

28/01/2002

V/v Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh

76.

11/2002/QĐ-UB

06/3/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Văn hoá - Thông tin

77.

12/2002/QĐ-UB

06/3/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của sở Xây dựng

78.

13/2002/QĐ-UB

08/3/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của sở Công nghiệp

79.

16/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Quảng Trạch

80.

17/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Quảng Ninh

81.

18/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế thị xã Đồng Hới

82.

19/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Bố Trạch

83.

20/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Lệ Thuỷ

84.

21/2002/QĐ-UB

13/3/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

85.

28/2002/QĐ-UB

08/4/2002

V/v thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2005 tỉnh Quảng Bình

86.

29/2002/QĐ-UB

08/4/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Tài chính - Vật giá

87.

30/2002/QĐ-UB

08/4/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư

88.

31/2002/QĐ-UB

17/4/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Giáo dục - Đào tạo

89.

36/2002/QĐ-UB

24/4/2002

V/v ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004

90.

37/2002/QĐ-UB

24/4/2002

V/v thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 tỉnh Quảng Bình

91.

43/2002/QĐ-UB

12/5/2002

V/v thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001 - 2005

92.

45/2002/QĐ-UB

11/6/2002

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001 - 2005

93.

49/2002/QĐ-UB

26/6/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Tư pháp

94.

51/2002/QĐ-UB

01/7/2002

Về việc phê duyệt đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2002 - 2005

95.

53/2002/QĐ-UB

31/7/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Y tế

96.

57/2002/QĐ-UB

15/8/2002

V/v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2002 - 2005

97.

66/2002/QĐ-UB

19/10/2002

V/v Thành lập Trung tâm phòng chống Sốt rét - Bướu cổ tỉnh

98.

81/2002/QĐ-UB

16/12/2002

V/v Ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh

99.

14/2003/QĐ-UB

21/5/2003

V/v quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý đầu t­ư xây dựng khu kinh tế và Công nghiệp Tỉnh QB

100.

26/2003/QĐ-UB

11/7/2003

V/v thành lập Ban quản lý khu công nghiệp biển Hòn La

101.

45/2003/QĐ-UB

12/9/2003

V/v thành lập và cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo đồn điền đổi thửa

102.

46/2003/QĐ-UB

12/9/2003

V/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu Công nghiệp cảng biển Hòn La

103.

72/2003/QĐ-UB

22/12/2003

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh QB

104.

75/2003/QĐ-UB

30/12/2003

V/v ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy biên chế của Ban Dân tộc Miền núi và Tôn giáo

105.

11/2004/QĐ-UB

26/02/2004

V/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Chương trình xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bìnhgiai đoạn 2003-2004

106.

36/2004/QĐ-UB

02/8/2004

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

Chỉ thị

 

 

107.

20/CT-UB

02/5/1990

V/v khảo sát tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp

108.

28/CT-UB

30/7/1991

V/v sắp xếp tổ chức, biên chế hành chính sự nghiệp

109.

22/CT-UB

11/5/1992

V/v thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX ngày 19/7/1992

110.

24/CT-UB

21/5/1992

V/v bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện

111.

26/CT-UB

01/6/1992

V/v các cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khoá IX và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

112.

19/CT-UB

15/9/1994

Về cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 1994-1999

113.

14/CT-UB

07/6/1997

V/v bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999

114.

35/CT-UB

12/10/1998

V/v tiếp tục chuyển đổi HTX.

115.

22/2002/CT-UB

16/5/2002

V/v tăng cường công tác chỉ đạo bầu cử ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Đồng Hới.

116.

34/2003/CT-UB

14/8/2003

V/v tổ chức tổng kết công tác tiếp dân năm 2000-2003

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1140/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực30/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 văn bản tổ chức ủy ban hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 văn bản tổ chức ủy ban hết hiệu lực Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1140/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýTrần Công Thuật
       Ngày ban hành30/05/2007
       Ngày hiệu lực30/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 văn bản tổ chức ủy ban hết hiệu lực Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2007 văn bản tổ chức ủy ban hết hiệu lực Quảng Bình

           • 30/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực