Quyết định 1145/QĐ-UBND

Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 theo Quyết định 289/QĐ-TTg và Quyết định 965/QĐ-TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1145/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 hướng dẫn 289/QĐ-TTg 965/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1145/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2008 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 289/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 965/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;
Căn cứ Công văn số 127/TTg-KTTH ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện giải ngân hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg và Quyết định số 965/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008, Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 và Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
Qua xem xét Tờ trình số 70/TTr-SNN ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 313/STC-NS ngày 27 tháng 4 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 theo Quyết định số 289/QĐ-TTg và Quyết định số 965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với nội dung như sau:

1. Số lượng tàu cá và số tiền hỗ trợ ngư dân được phê duyệt theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

TT

Danh mục

Toàn tỉnh

Trong đó

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

Giá Rai

Phước Long

Đông Hải

Bạc Liêu

 

Tổng số tàu (Chiếc)

1.083

19

227

55

02

535

245

1

Số tàu đăng ký, đăng kiểm (Chiếc)

1.029

19

210

55

02

498

245

-

Tổng công suất (CV)

113.117

3.443

4.663

9.199

210

64.036

31.566

-

Công suất bình quân /tàu (CV)

115,30

181,21

22,20

167,25

105,00

128,58

128,84

-

Tổng số thuyền viên

5.525

197

799

483

07

2.136

1.903

-

Tổng số tiền (Triệu đồng)

25.575,042

549,157

4.413,675

1.586,779

51,794

12.631,778

6.341,859

2

Số tàu không đăng ký, đăng kiểm do khai thác nghề cấm (Chiếc)

54

 

17

 

 

37

 

2. Số lượng tàu cá và số tiền hỗ trợ ngư dân loại khỏi danh sách hỗ trợ theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

TT

Danh mục

Toàn tỉnh

Trong đó

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

Giá Rai

Phước Long

Đông Hải

Bạc Liêu

-

Tổng số tàu loại khỏi danh sách hỗ trợ (Chiếc)

78

 

03

08

 

45

22

-

Tổng công suất (CV)

6.671

 

173

1.450

 

3.019

2.029

-

Tổng số thuyền viên

411

 

14

68

 

177

152

-

Tổng số tiền (Triệu đồng)

1.882,24

 

70,78

227,39

 

1.045,59

538,48

1

Tàu không nộp hồ sơ nhận hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

a

Số tàu (Chiếc)

71

 

02

08

 

45

16

 

+ Tàu từ 90 CV trở lên

17

 

 

05

 

10

02

 

+ Tàu từ 40 CV đến < 90 CV

07

 

 

01

 

01

05

 

+ Tàu < 40 CV

47

 

02

02

 

34

09

b

Tổng công suất (CV)

5.514

 

48

1.450

 

3.019

997

c

Tổng số thuyền viên

361

 

09

68

 

177

107

d

Tổng số tiền (Triệu đồng)

1.704,96

 

42,22

227,39

 

1.045,59

389,76

2

Tàu đổi máy thống kê trùng trong danh sách đã được hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

a

Số tàu (Chiếc)

07

 

01

 

 

 

06

 

+ Tàu từ 90 CV trở lên

01

 

01

 

 

 

 

 

+ Tàu từ 40 CV đến < 90 CV

03

 

 

 

 

 

03

 

+ Tàu < 40 CV

03

 

 

 

 

 

03

b

Tổng công suất (CV)

1.157

 

125

 

 

 

1.032

c

Tổng số thuyền viên

50

 

05

 

 

 

45

d

Tổng số tiền (Triệu đồng)

177,28

 

28,56

 

 

 

148,72

* Tổng số tàu cá loại khỏi danh sách hỗ trợ 78 chiếc, trong đó huyện Đông Hải 45 chiếc (Bán ra tỉnh ngoài 14 chiếc, hư hỏng 14 chiếc không khả năng sửa chữa, đổi sang số mới 05 chiếc, sang tên đổi số 06 chiếc, 01 chiếc bị chìm năm 2006 nhưng không khai báo để xóa bộ, 01 chiếc mua từ Kiên Giang về đã nhận hỗ trợ năm 2008 nên không nộp hồ sơ, đang xác minh hồ sơ 02 chiếc, 02 chiếc thực tế không còn); huyện Giá Rai 08 chiếc (Bán ra tỉnh ngoài 04 chiếc nhưng không khai báo để xóa bộ, hư hỏng 02 chiếc không khả năng sửa chữa, 02 chiếc đóng mới chưa tham gia khai thác và chưa nộp hồ sơ); thị xã Bạc Liêu 22 chiếc (Bán ra tỉnh ngoài 03 chiếc nhưng không khai báo để xóa bộ, hư hỏng 12 chiếc không khả năng sửa chữa, 01 chiếc chở nước không thuộc tiêu chí hỗ trợ và 06 chiếc tàu đổi máy thống kê trùng trong danh sách đã được hỗ trợ); huyện Hòa Bình 03 chiếc (Bán ra tỉnh ngoài 01chiếc nhưng không khai báo để xóa bộ, 01 chiếc còn hạn đăng kiểm nhưng không tham gia khai thác thủy sản nên không được xem xét hỗ trợ và 01 chiếc tàu đổi máy thống kê trùng trong danh sách đã được hỗ trợ).

3. Số lượng tàu cá và số tiền hỗ trợ ngư dân được bổ sung vào danh sách hỗ trợ theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hồ sơ nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2009):

TT

Danh mục

Toàn tỉnh

Trong đó

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

Giá Rai

Phước Long

Đông Hải

Bạc Liêu

1

Tổng số tàu (Chiếc)

20

 

 

 

 

16

04

 

+ Tàu từ 90 CV trở lên

02

 

 

 

 

01

01

 

+ Tàu từ 40 CV đến < 90 CV

01

 

 

 

 

 

01

 

+ Tàu < 40 CV

17

 

 

 

 

15

02

2

Tổng công suất (CV)

758

 

 

 

 

504

254

3

Tổng số thuyền viên

76

 

 

 

 

50

26

4

Tổng số tiền hỗ trợ (Triệu đồng)

427,64

 

 

 

 

327,22

100,42

 (Số tàu cá 20 chiếc phát sinh ở huyện Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, bổ sung vào danh sách hỗ trợ do hồ sơ nộp trễ so với Kế hoạch được duyệt).

4. Số lượng tàu cá và số tiền hỗ trợ ngư dân sau khi điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trước ngày 01 tháng 01 năm 2009):

TT

Danh mục

Toàn tỉnh

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

Giá Rai

Phước Long

Đông Hải

Bạc Liêu

 

Tổng số tàu (Chiếc)

1.025

19

224

47

02

506

227

1

Số tàu đăng ký, đăng kiểm được hỗ trợ (Chiếc)

971

19

207

47

02

469

227

-

Tổng công suất (CV)

107.204

3.443

4.490

7.749

210

61.521

29.791

-

Công suất bình quân/tàu (CV)

110,41

181,21

21,69

164,87

105,00

131,17

131,24

-

Tổng số thuyền viên

5.190

197

785

415

07

2.009

1.777

-

Tổng số tiền hỗ trợ năm 2008 (Triệu đồng)

24.120,442

549,157

4.342,895

1.359,389

51,794

11.913,408

5.903,799

2

Số tàu không đăng ký, đăng kiểm do khai thác nghề cấm (Chiếc)

54

 

17

 

 

37

 

5. Nhu cầu kinh phí hỗ trợ ngư dân năm 2008:

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ: 24.177,213 triệu đồng, gồm:

- Hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân: 24.120,442 triệu đồng;

- Kinh phí in ấn tài liệu, văn phòng phẩm: 56,771 triệu đồng.

6. Số lượng tàu cá tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2009:

(Để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 2009)

TT

Danh mục

Toàn tỉnh

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

Giá Rai

Phước Long

Đông Hải

Bạc Liêu

 

Tổng số tàu (Chiếc)

1.025

19

224

47

02

506

227

1

Số tàu đăng ký, đăng kiểm (Chiếc)

988

19

224

47

02

469

227

 

+ Tàu từ 90 CV trở lên

335

10

06

27

01

196

95

 

+ Tàu từ 40 CV đến < 90 CV

54

05

02

11

-

17

19

 

+ Tàu < 40 CV

599

04

216

09

01

256

113

-

Tổng công suất (CV)

107.459

3.443

4.745

7.749

210

61.521

29.791

-

Công suất bình quân

/tàu (CV)

108,76

181,21

21,18

164,87

105,00

131,17

131,24

-

Tổng số thuyền viên

5.257

197

852

415

07

2.009

1.777

2

Số tàu không đăng ký, đăng kiểm do khai thác nghề cấm (Chiếc)

37

 

 

 

 

37

 

 (Số tàu cá 17 chiếc khai thác nghề cấm ở huyện Hòa Bình, đã chuyển đổi nghề sau ngày 01 tháng 01 năm 2009 và được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản).

7. Kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 3 năm 2009:

Tổng số tiền đã giải ngân 22.871,71 triệu đồng/953 chiếc (Các huyện: Đông Hải 11.112,45 triệu đồng/455 chiếc, Hòa Bình 4.198,78 triệu đồng/207 chiếc, Giá Rai 1.293,97 triệu đồng/47 chiếc, Vĩnh Lợi 524,61 triệu đồng/19 chiếc, Phước Long 50,44 triệu đồng/02 chiếc, thị xã Bạc Liêu 5.680,87 triệu đồng/223 chiếc; kinh phí in ấn tài liệu, văn phòng phẩm 10,59 triệu đồng).

8. Về thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân:

- Thực hiện theo đúng nội dung các quyết định, thông tư hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sau khi điều chỉnh, bổ sung đối với các huyện, thị sử dụng không hết kinh phí đã cấp theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì được chuyển sang năm 2009, tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1145/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1145/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 hướng dẫn 289/QĐ-TTg 965/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1145/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 hướng dẫn 289/QĐ-TTg 965/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1145/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhạm Hoàng Bê
        Ngày ban hành14/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1145/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 hướng dẫn 289/QĐ-TTg 965/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1145/QĐ-UBND bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ ngư dân tỉnh Bạc Liêu năm 2008 hướng dẫn 289/QĐ-TTg 965/QĐ-TTg

            • 14/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực