Quyết định 115/QĐ-VTLTNN

Quyết định 115/QĐ-VTLTNN năm 2009 ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 115/QĐ-VTLTNN Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 115/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;
Căn cứ Điều 6, Điều 7 Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-LTNN ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý và sưu tầm, thu thập tài liệu của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và Trưởng phòng nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ trung ương và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục số 1 thực hiện việc giao nhận tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức theo Danh mục đính kèm;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (3 bản);
 - Lưu VT, NVTW (7 bản);

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương  

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

1. Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực 3 – gọi tắt là Cục III (Thanh tra Chính phủ)

2. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

3. Tổng công ty Cà phê Việt Nam

4. Tổng công ty Lương thực miền Nam

5. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

6. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/QĐ-VTLTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu115/QĐ-VTLTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/QĐ-VTLTNN

Lược đồ Quyết định 115/QĐ-VTLTNN Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 115/QĐ-VTLTNN Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu115/QĐ-VTLTNN
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýVũ Thị Minh Hương
        Ngày ban hành25/05/2009
        Ngày hiệu lực25/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 115/QĐ-VTLTNN Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 115/QĐ-VTLTNN Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

            • 25/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực