Quyết định 1152/QĐ-UBND

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2014 về thực hiện Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND về danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1152/QĐ-UBND 2014 thực hiện 06/2014/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1152/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2014/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn c Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hi bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hưng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND: tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Chín (từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 7 năm 2014) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Chín (từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 7 năm 2014) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VT, L19/7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1152/QĐ-UBND 2014 thực hiện 06/2014/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1152/QĐ-UBND 2014 thực hiện 06/2014/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1152/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành24/07/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1152/QĐ-UBND 2014 thực hiện 06/2014/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1152/QĐ-UBND 2014 thực hiện 06/2014/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh Cà Mau

            • 24/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực