Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP

Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP năm 2012 về Kế hoạch hoạt động và kiểm tra thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương năm 2012 và Quý I năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao


BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 116/QĐ-BCĐGĐTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 VÀ QUÝ 1 NĂM 2013

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướnq Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tồ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Thủ trưởng Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương năm 2012 và Quý I năm 2013 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, PL, NC;
- Lưu: VT, BCĐGĐTP.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRONG NĂM 2012 VÀ QUÝ I NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

Nhằm bảo đảm hiệu quả việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án), Ban phỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án ở một số địa phương trong năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá những kết quả đã đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn để hướng dẫn thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; phát hiện những sai sót trong tổ chức và hoạt động giám định tư pháp để kịp thời chấn chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án và pháp luật về giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm tra kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện đề án, cụ thể là củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, bảo đảm các điều kiện về con người, cơ sở vật chất và kinh phí cho các tổ chức giám định tư pháp; rà soát, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chế độ, chính sách đối với đội ngũ người giám định tư pháp; rà soát, công bố danh sách tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động giám định tư pháp, kết quả hoạt động giám định tư pháp.

2. Kiểm tra việc thực hiện giám định, đánh giá chất lượng kết luận giám định tại các tổ chức giám định pháp y, tổ chức giám định kỹ thuật hình sự ở một số địa phương.

3. Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người thực hiện giám định.

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra

- Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra việc thực hiện Đề án tại Bộ, ngành mình và địa bàn được phân công phụ trách gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình;

- Thành lập các đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do 01 thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên khác là đại diện một số Bộ, ngành thành viên.

2. Thành phần, địa điểm, nội dung kiểm tra

a) Đoàn thứ nhất

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Các thành viên gồm: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình;

- Nội dung kiểm tra: Mục 1 Phần II của Bản Kế hoạch này.

b) Đoàn thứ hai

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Các thành viên gồm: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp;

- Địa điểm: Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang;

- Nội dung kiểm tra: Mục 1 Phần II của Bản Kế hoạch này.

c) Đoàn thứ ba

- Trường đoàn: Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Các thành viên gồm: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;

- Địa điểm: Thanh Hóa, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum và một số địa phương khác nếu cần cho việc kiểm tra nắm bắt tình hình, đánh giá hoạt động, chất lượng kết luận giám định theo sự chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo;

- Nội dung kiểm tra: Mục 2 Phần II của Bản Kế hoạch này.

d) Đoàn thứ tư

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Các thành viên gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng;

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bạc Liêu, Hải Dương, Hà Nam và một số địa phương khác nếu cần cho việc kiểm tra nắm bắt tình hình, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người thực hiện giám định theo sự chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo;

- Nội dung kiểm tra: Mục 3 Phần II của Bản Kế hoạch này.

Ngoài các thành viên được chỉ định, tùy tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể cử thêm thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra của Ban Chỉ đạo được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành về chế độ đi công tác và các quy định có liên quan.

Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phải dự trù kinh phí, gửi về Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trước 30 ngày dự kiến thực hiện việc kiểm tra. Cơ quan Thường trực hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra. Cơ quan chủ trì thực hiện việc kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ, chứng tỏ theo quy định gửi Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

2. Trong trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo tự quyết định tổ chức đoàn kiểm tra tại các địa bàn phụ trách thì chủ động phương tiện đi lại và việc ăn, ở theo quy định chung của Nhà nước về chế độ công tác phí và do ngân sách bảo đảm từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành chủ quản.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra cụ thể của đoàn mình và gửi về Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2012.

2. Các đoàn tổ chức việc kiểm tra theo Kế hoạch và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trước ngày 28 tháng 02 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 VÀ QUÝ I NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm từng thành viên Ban Chỉ đạo nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2012 và Quý I năm 2013.

b) Xác định trách nhiệm và phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án cho đến năm 2012, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

c) Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

d) Thành viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 mà chưa hoàn thành, cụ thể như sau:

a) Bộ Y tế ban hành Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y; ban hành quy trình, quy chuẩn giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Bộ Công an tiếp tục ban hành quy chuẩn, quy trình giám định trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành khác ban hành quy chuẩn, quy trình giám định trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình hoặc ban hành quy định hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn chuyên môn phục vụ cho việc giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án thu phí giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình và gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, hoàn thiện Đề án thu phí giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù ở từng lĩnh vực để ban hành theo thẩm quyền trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

c) Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thống kê, rà soát; đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ người giám định tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành việc thống kê, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức chuyên môn và đội ngũ người giám định tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

Việc thống kê, đánh giá nêu trên phải được hoàn thành và gửi kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 năm 2013.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn, lập và công bố danh sách các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và người giám định tư pháp trong phạm vi toàn quốc.

d) Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng danh mục, kế hoạch và tổ chức thực hiện bước đầu việc tăng cường, bảo đảm cơ sở vật chất, (trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở, kinh phí...) cho các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong toàn quốc và báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 3.

đ) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan khác có liên quan xây dựng và ban hành quy định về cơ chế bảo đảm kinh phí chi trả các chi phí cần cho việc trưng cầu, thực hiện giám định trong hoạt động tố tụng hình sự trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác dự toán, phân bổ kinh phí thường xuyên, bảo đảm kinh phí cho việc thanh toán đúng, đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho việc thực hiện giám định; giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

e) Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành chỉ tiêu thống kê và tổ chức việc thống kê, đánh giá về số lượng, chất lượng trưng cầu, thực hiện giám định, mức độ đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử. Việc thống kê, đánh giá phải được hoàn thành và gửi kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 năm 2013.

g) Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 1958/CT-TTg).

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ năm 2012, cụ thể như sau:

a) Tiếp tục quán triệt nội dung Đề án, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức các ngành, các cấp về vị trí, vai trò của giám định tư pháp, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác giám định tư pháp.

b) Thực hiện các nội dung công việc của năm 2012 đã quy định trong Đề án.

c) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp, Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả Luật giám định tư pháp, Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

3. Tiếp tục tổ chức một số đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương, kiểm tra về việc thực hiện giám định pháp y và kỹ thuật hình sự; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và phụ cấp trách nhiệm của giám định viên tư pháp (theo kế hoạch cụ thể của Ban Chỉ đạo).

III. CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO

1. Họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai

a) Nội dung:

- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Đề án ở các Bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012; xác định những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2012; đề ra các giải pháp.

- Đánh giá tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc nổi cộm trong hoạt động giám định tư pháp và đề ra các giải pháp.

b) Thời gian: Tháng 8 năm 2012.

2. Họp Ban Chỉ đạo lần thứ ba

a) Nội dung:

- Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các Bộ, ngành và địa phương theo Đề án, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012.

- Đánh giá tình hình và chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc nổi cộm trong hoạt động giám định tư pháp.

- Thời gian: Quý II năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đôc, theo dõi và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/QĐ-BCĐGĐTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu116/QĐ-BCĐGĐTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2012
Ngày hiệu lực11/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/QĐ-BCĐGĐTP

Lược đồ Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu116/QĐ-BCĐGĐTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/10/2012
        Ngày hiệu lực11/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 116/QĐ-BCĐGĐTP Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao

         • 11/10/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/10/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực