Quyết định 1162/QĐ-UBND

Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1162/QĐ-UBND 2011 giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2012 Quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1162/QĐ-UBND 2011 giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy Quảng Trị


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1162/QĐ-UBND

Quảng Trị, ng�y 21 th�ng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GI� TỐI THIỂU ĐỂ T�NH LỆ PH� TRƯỚC BẠ C�C LOẠI XE � T�, XE HAI B�NH GẮN M�Y TR�N ĐỊA B�N TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND v� UBND ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 1999 của Ch�nh phủ về lệ ph� trước bạ; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ng�y 29 th�ng 7 năm 2008 của Ch�nh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 1999 v� Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ng�y 12 th�ng 5 năm 2003 của Ch�nh phủ về lệ ph� trước bạ;

Căn cứ Th�ng tư số 68/2010/TT-BTC ng�y 26 th�ng 4 năm 2010 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn về lệ ph� trước bạ;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i ch�nh tại Tờ tr�nh số 946/TTr-STC ng�y 15 th�ng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức gi� tối thiểu c�c loại xe � t�, xe hai b�nh gắn m�y mới 100% để l�m căn cứ t�nh lệ ph� trước bạ v� ấn định thuế tr�n địa b�n tỉnh Quảng Trị cho c�c trường hợp gi� b�n ghi tr�n chứng từ thấp hơn gi� quy định tại Quyết định n�y (c� phụ lục chi tiết k�m theo).

Trong trường hợp gi� c�c loại xe � t�, xe hai b�nh gắn m�y tr�n thị trường biến động tr�n hoặc dưới 10% so với mức gi� quy định tr�n th� Sở T�i ch�nh phối hợp với Cục Thuế tr�nh UBND tỉnh ban h�nh quyết định điều chỉnh cho ph� hợp.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chi tiết thi h�nh Quyết định n�y.

Điều 3. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y 01 th�ng 7 năm 2011. Những quy định trước đ�y của UBND tỉnh v� của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tr�i với quy định n�y đều b�i bỏ.

Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i ch�nh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng c�c Ban ng�nh li�n quan, Chủ tịch UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố, c�c đối tượng nộp lệ ph� trước bạ v� c�c cơ sở kinh doanh xe � t�, xe m�y chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

 

 

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

BẢNG GI� TỐI THIỂU T�NH LỆ PH� TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE HAI B�NH GẮN M�Y

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ng�y 21 th�ng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị t�nh: VNĐ

STT

Nh�n hiệu

Loại xe

Nước sản xuất

Gi� t�nh lệ ph� trước bạ

1

Honda Air Blade

FI

Việt Nam

40.000.000

2

Honda Air Blade

FI

Th�i Lan

67.000.000

3

Honda Air Blade

REPOL

Việt Nam

35.000.000

4

Honda Air Blade

KVG �

Việt Nam

32.000.000

5

Honda Air Blade

FI REPOL

Việt Nam

40.000.000

6

Honda Air Blade

EX CR�M

Việt Nam

40.000.000

7

Honda Air Blade

INC 110AP108cc

Th�i Lan

47.000.000

8

Honda Air Blade

MANGNET

Việt Nam

40.000.000

9

Honda Click

EXCEED-KVBG

Việt Nam

28.000.000

10

Honda Click

Play

Việt Nam

31.500.000

11

Honda Click

EXCEED-KVBN

Việt Nam

27.000.000

12

Honda Click EXCEED

KVBG-PLAY

Việt Nam

27.000.000

13

Honda FUTURE

II

Việt Nam

22.000.000

14

Honda FUTURE

DRUM

Việt Nam

22.500.000

15

Honda FUTURE

DISH

Việt Nam

24.000.000

16

Honda FUTURE

FI-CAST

Việt Nam

30.000.000

17

Honda FUTURE NEO

NEO

Việt Nam

26.000.000

18

Honda FUTURE NEO

GTKVLN

Việt Nam

25.000.000

19

Honda FUTURE NEO

FI-KVLH

Việt Nam

29.000.000

20

Honda FUTURE NEO

JC35 XFI

Việt Nam

29.000.000

21

Honda LEAD

JF 24

Việt Nam

39.000.000

22

Honda LEAD

SC-ST-8T

Việt Nam

38.000.000

23

Honda MAX

100cc

Việt Nam

10.000.000

24

Honda PCX

125

Việt Nam

67.000.000

25

Honda PCX

125

Th�i Lan

74.000.000

26

Honda Piaggio

Liberty 125

Việt Nam

67.000.000

27

Honda Piaggio

Liberty 150

Việt Nam

70.000.000

28

Honda Piaggio

Liberty 150

85.000.000

29

Honda Piaggio Vespa

LX 150

Việt Nam

80.000.000

30

Honda Piaggio Vespa

LX 125

Việt Nam

68.000.000

31

Honda Piaggio Vespa

S 125

Việt Nam

70.000.000

32

Honda Piaggio

ZIP 100

Việt Nam

33.400.000

33

Honda PS

150i

Việt Nam

136.320.000

34

Honda RR

150

Việt Nam

68.000.000

35

Honda SCR

110

Trung Quốc

41.000.000

36

Honda SCR

110T

Trung Quốc

43.000.000

37

Honda SH

150R-152,7 cm3

150.000.000

38

Honda SH

12�-124,6cc

Việt Nam

120.000.000

39

Honda SH

150i

Việt Nam

128.000.000

40

Honda Super Dream

 

Việt Nam

19.800.000

41

Honda SYM Angela

110cc

Việt Nam

15.000.000

42

Honda SYM ATTILA ELIZABETH

EF1-VUA-110cc

Việt Nam

33.000.000

43

Honda SYM ATTILA ELIZABETH

VT5-124,6cc

Việt Nam

32.000.000

44

Honda SYM ATTILA ELIZABETH

VT5-125cc

Việt Nam

30.000.000

45

Honda SYM ATTILA ELIZABETH

VTC-125cc

Việt Nam

29.000.000

46

Honda SYM ATTILA VICTORIA

VTG-125cc

Việt Nam

22.000.000

47

Honda SYM ATTILA VICTORIA

VTF-125cc

Việt Nam

25.000.000

48

Honda SYM ATTILA VICTORIA

M9 R

Việt Nam

30.000.000

49

Honda SYM ATTILA VICTORIA

VT4 125cc

Việt Nam

26.000.000

50

Honda SYM Shark

170cc

Việt Nam

66.000.000

51

Honda Wave

110 RSX

Việt Nam

20.500.000

52

Honda Wave

110 RSX FIAT

Việt Nam

26.000.000

53

Honda Wave

110 S

Việt Nam

15.000.000

54

Honda Wave

Aipha

Việt Nam

16.000.000

55

Honda Wave

RS

Việt Nam

16.000.000

56

Honda Wave

RS NEW

Việt Nam

19.500.000

57

Honda Wave

RSX

Việt Nam

22.500.000

58

SUZUKI Hayate (v�nh đ�c)

125

Việt Nam

24.400.000

59

SUZUKI Revo (v�nh đ�c)

110

Việt Nam

17.190.000

60

SUZUKI SkyDrive

125 2009

Việt Nam

24.500.000

61

SUZUKI Smash Revo

110

Việt Nam

14.800.000

62

SUZUKI X-Bike (v�nh đ�c)

125

Việt Nam

22.500.000

63

YAMAHA CUXIFI

2010

Việt Nam

31.000.000

64

YAMAHA Cygnusz

 

Việt Nam

30.000.000

65

YAMAHA EXCITER (c�n tay)

GP

Việt Nam

40.000.000

66

YAMAHA EXCITER (c�n tay)

RC

Việt Nam

52.500.000

67

YAMAHA EXCITER (v�nh đ�c)

RC

Việt Nam

38.000.000

68

YAMAHA FZ 16

 

Việt Nam

86.100.000

69

YAMAHA JUPITER (phanh cơ)

GRAVITA

Việt Nam

22.500.000

70

YAMAHA JUPITER (phanh dĩa)

GRAVITA

Việt Nam

24.500.000

71

YAMAHA JUPITER

MX 2009

Việt Nam

22.500.000

72

YAMAHA JUPITER

RC 2010

Việt Nam

21.500.000

73

YAMAHA LEXAM (v�nh đ�c)

115cc

Việt Nam

26.000.000

74

YAMAHA LUVIAS

125 2010

Việt Nam

26.000.000

75

YAMAHA MIO

CLASSICO NEW

Việt Nam

22.500.000

76

YAMAHA MIO

ULTIMO

Việt Nam

21.000.000

77

YAMAHA NOUVO

LX Brown

Việt Nam

35.000.000

78

YAMAHA NOUVO

LX Limited 135

Việt Nam

36.000.000

79

YAMAHA NOUVO

LX RC 135

Việt Nam

38.000.000

80

YAMAHA NOUVO

STD 2006

Việt Nam

27.500.000

81

YAMAHA NOUVO

STD NEW

Việt Nam

27.500.000

82

YAMAHA Sirius (phanh cơ)

NEW

Việt Nam

17.400.000

83

YAMAHA Sirius (phanh dĩa)

R

Việt Nam

18.600.000

84

YAMAHA Sirius (v�nh đ�c)

RC

Việt Nam

21.500.000

85

YAMAHA Sirius

RL

Việt Nam

21.000.000

86

YAMAHA Taurus (phanh dĩa)

 

Việt Nam

28.000.000

87

YAMAHA Taurus

SR

Việt Nam

15.800.000

88

Xe m�y Bosymax 110

�Bosymax 110

Việt Nam

5.500.000

89

Xe m�y Bosymax 110

�Bosymax 110

Việt Nam

6.000.000

90

Xe m�y Bosymax 110

�Bosymax 110

Việt Nam

6.000.000

91

Xe m�y Bosymax 110

�Bosymax 110

Việt Nam

5.500.000

92

Xe m�y Cavalry 110

�Cavalry 110

Việt Nam

5.500.000

93

Xe m�y Cavalry 110

�Cavalry 110

Việt Nam

5.500.000

94

Xe m�y Cavalry 110

�Cavalry 110

Việt Nam

6.000.000

95

Xe m�y Cavalry 110

�Cavalry 110

Việt Nam

6.000.000

96

Xe m�y Cavalry 110

�Cavalry 110

Việt Nam

5.500.000

97

Xe m�y Cavalry 110E

�Cavalry 110E

Việt Nam

5.000.000

98

Xe m�y Cavalry 110E

�Cavalry 110E

Việt Nam

5.500.000

99

Xe m�y Citi Cup

Citi Cup

Việt Nam

5.500.000

100

Xe m�y Claro

�Claro

Việt Nam

6.000.000

101

Xe m�y Dazan

�Dazan

Việt Nam

6.000.000

102

Xe m�y Deahan SM 110

�Deahan SM 110

Việt Nam

6.000.000

103

Xe m�y Deahan Super 110A

�Deahan Super 110A

Việt Nam

6.000.000

104

Xe m�y Deatech DT 110A

�Deatech DT 110A

Việt Nam

6.000.000

105

Xe m�y Deteach

�Deteach

Việt Nam

6.000.000

106

Xe m�y Espro 110

�Espro 110

Việt Nam

6.000.000

107

Xe m�y Feroli 110

�Feroli 110

Việt Nam

5.500.000

108

Xe m�y Feroli 110

�Feroli 110

Việt Nam

5.500.000

109

Xe m�y Feroli 110E

�Feroli 110E

Việt Nam

5.000.000

110

Xe m�y Feroli 110E

�Feroli 110E

Việt Nam

5.000.000

111

Xe m�y Fulai

�Fulai

Việt Nam

6.000.000

112

Xe m�y HD motor

�HD motor

Việt Nam

5.500.000

113

Xe m�y Hundax 110A

�Hundax 110A

Việt Nam

6.500.000

114

Xe m�y Kitafu

�Kitafu

Việt Nam

6.000.000

115

Xe m�y Maxway

�Maxway

Việt Nam

5.000.000

116

Xe m�y New VMC

�New VMC

Việt Nam

5.700.000

117

Xe m�y SH Moto 110E

SH Moto 110E

Việt Nam

5.500.000

118

Xe m�y SH Moto 110E

SH Moto 110E

Việt Nam

5.500.000

119

Xe m�y SH Moto 110E

SH Moto 110E

Việt Nam

5.400.000

120

Xe m�y Skygo

�Skygo (LiFan)

Việt Nam

6.400.000

121

Xe m�y Soem

�Soem

Việt Nam

5.100.000

122

Xe m�y Super Way

�Super Way

Việt Nam

5.700.000

123

Xe m�y Synbat 110RS

�Synbat 110RS

Việt Nam

4.500.000

124

Xe m�y Vemvipi

�Vemvipi

Việt Nam

5.700.000

125

Xe m�y Vemvipi

�Vemvipi

Việt Nam

5.400.000

126

Xe m�y Vemvipi 110E

�Vemvipi 110E

Việt Nam

5.000.000

127

Xe m�y Wayman

�Wayman

Việt Nam

5.700.000

128

Xe m�y SuFat

SuFat

Việt Nam

6.700.000

 

BẢNG GI� TỐI THIỂU T�NH LỆ PH� TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE � T�

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ng�y 21 th�ng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị t�nh: 1.000 đồng

STT

Loại xe

Gi� t�nh lệ ph� trước bạ

XE DO NHẬT BẢN SẢN XUẤT

A

H�ng Toyota

I

Toyota Crown

 

1

Toyota Crown 2.5 trở xuống

1.000.000

2

Toyota Crown tr�n 2.5 đến 3.0

-

 

Toyota Crown Supper saloon

1.250.000

 

Toyota Royal saloon

1.450.000

3

Toyota Crown tr�n 3.0

1.750.000

II

Toyota Lexus

 

1

Toyota Lexus ES250

1.050.000

2

Toyota Lexus IS250

1.750.000

3

Toyota Lexus IS250C, 2.499cc

1.700.000

4

Toyota Lexus HS250

2.000.000

5

Toyota Lexus GS300

1.400.000

6

Toyota Lexus ES300, ES330

1.300.000

7

Toyota Lexus RS330, RX300, RX330

1.500.000

8

Toyota Lexus IS350, RX350

1.350.000

9

Toyota Lexus RX350

1.900.000

10

Toyota Lexus RX350 AWD, 3.456cc

2.100.000

11

Toyota Lexus ES350

2.000.000

12

Toyota Lexus GS350

1.700.000

13

Toyota Lexus RX400H

1.450.000

14

Toyota Lexus LS400

1.800.000

III

Toyota Aristo, Toyota Window, Toyota Avalon

 

1

Loại dung t�ch dưới 2.5

1.100.000

2

Loại dung t�ch từ 2.5 đến 3.0

1.300.000

3

Loại dung t�ch tr�n 3.0 đến 4.0

1.800.000

4

Loại dung t�ch tr�n 4.0

2.200.000

IV

Toyota Cressida

 

1

Loại dung t�ch dưới 3.0

900.000

2

Loại dung t�ch từ 3.0 trở l�n

1.200.000

V

Toyota 4 Runner

 

1

Loại 4 cửa, dung t�ch dưới 3.0

800.000

2

Loại 4 cửa, dung t�ch từ 3.0 đến dưới 4.0

900.000

3

Loại 4 cửa, dung t�ch từ 4.0 đến 5.0

1.000.000

VI

Toyota Fortuner, Yaris

 

1

Toyota Fortuner SR5, 4.0

1.500.000

2

Toyota Yaris NCP91L-AHPRKM-E, Hatchback 5 cửa, dung t�ch 1.497cc

690.000

3

Toyota Yaris, dung t�ch 1.299cc

550.000

VII

Toyota Land Cruiser

 

1

Model 60,70,90, 4 cửa

800.000

2

Model 95 Prado, dung t�ch 2.7

900.000

3

Model 80, 105

-

 

Loại dung t�ch 4.0, 4 cửa

1.200.000

 

Loại dung t�ch 4.2, 4 cửa

1.400.000

 

Loại dung t�ch từ 4.5 trở l�n, 4 cửa

1.600.000

4

Toyota Landcruuiser Prado TX-TRJ150L-GKPEK, động cơ xăng, 4x4, tự động 4 cấp 2.694cc

1.980.000

5

Toyota Landcruiser UZJ200L-GNAEK động cơ xăng, 4x4, tự động 5 cấp 4.664cc

2.670.000

6

Toyota Land Cruiser Prado VX

-

 

Loại dung t�ch dưới 3.0

1.200.000

 

Loại dung t�ch từ 3.0 trở l�n

1.500.000

7

Toyota Land Cruiser Prado GX

-

 

Loại dung t�ch dưới 3.0

1.600.000

 

Loại dung t�ch từ 3.0 trở l�n

2.000.000

8

Toyota Landcruiser UZJ 200L-GNAEK, 4.664cc

2.500.000

VIII

Toyota Corona, Toyota Carina, Toyota Vista, Toyota Corolla, Toyota Spinter, Toyota Corsa, Toyota Tercel, Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta, Toyota Stalet, Toyota Cynos 1.5 coupe, Toyota MR2 2.0 coupe, Toyota Supra coupe, Toyota Celica 2.0

 

1

Loại dung t�ch từ 1.6 trở xuống

650.000

2

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 2.0

750.000

3

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

900.000

4

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

1.100.000

5

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.300.000

IX

Toyota Camry, Toyota Sinena, Toyota Hiace, Toyota Hilux, Toyota Panel, Toyota Coaster

 

1

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 2.0

900.000

2

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

1.200.000

3

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

1.400.000

4

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.600.000

5

Toyota Previa 7 - 9 chỗ

800.000

6

Toyota Townace Liteace 7 - 9 chỗ

700.000

7

Toyota Hiace 9 chỗ

550.000

8

Toyota Highlander Sport, 3.456cc, 7 chỗ

1.500.000

9

Toyota AYGO, dung t�ch 998cc

300.000

10

Toyota Hiace glass van 3 - 6 chỗ, Toyota van 6 chỗ

500.000

11

Toyota Litace van, Toyota Town ace van 2 - 5 chỗ

500.000

12

Toyota Hilux double car 4 cửa, 6 chỗ

550.000

13

Toyota Panel van khoang h�ng k�n

450.000

14

Toyota Hilux 2 cửa, 2 - 3 chỗ, T 100

-

 

Loại dung t�ch dưới 2.5

400.000

 

Loại dung t�ch từ 2.5 trở l�n

450.000

15

Toyota Hilux G-Model KUN26L-PRMSYM, pick-up chở h�ng vừa chở người, cabin k�p, 2.982cc

660.000

16

Toyota Hilux E-KUN15L-PRMSYM (4x2), pick-up chở h�ng v� chở người, 2.494cc

530.000

17

Toyota Hiace Commute 12 - 16 chỗ

600.000

18

Toyota Coaster

-

 

Loại dưới 26 chỗ

900.000

 

Loại tr�n 26 chỗ

1.000.000

B

H�ng Nissan

 

1

Nissan President 4.5

2.000.000

2

Nissan Gloria, Nissan Cedric 2.8 - 3.0

1.350.000

3

Nissan Cima, Nissan Infinity

-

 

Loại dung t�ch tr�n 4.0 đến 4.5

1.600.000

 

Loại dung t�ch từ 3.0 đến 4.0

1.400.000

4

Nissan X-Trail, dung t�ch 2.488cc

1.100.000

5

Nissan Infiniti FX 35

1.400.000

6

Nissan Silvia 2.0 coupe 2 cửa, Nissan Pulsar 4 cửa

650.000

7

Nissan 180SX 2.0 coupe 2 cửa

700.000

8

Nissan Prairie, Nisan Avenir

-

 

Loại dung t�ch từ 1.8 đến 2.0

700.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

800.000

9

Nissan Prime GXE, dung t�ch 2.0

550.000

10

Nissan Verita, dung t�ch 1.3

400.000

11

Nissan Urvan 3 - 6 chỗ

600.000

12

Nissan Vannette 2 - 5 chỗ, Nissan Pick-up double

520.000

13

Nissan Urvan, Nissan Panelvan khoang h�ng k�n

520.000

14

Nissan Vannette blindvan

450.000

15

Nissan Pick-up 2 cửa, 3 chỗ

-

 

Loại dung t�ch dưới 2.5

350.000

 

Loại dung t�ch từ 2.5 trở l�n

450.000

16

Nissan Vanette, Nissan Urvan, Nissan Homy

550.000

17

Nissan Caravan

550.000

18

Nissan Teana

650.000

19

Nissan Queen

740.000

20

Nissan Navara LE 2.5 cabin k�p

850.000

21

Nissan Cilivan

-

 

Loại từ 26 chỗ trở xuống

940.000

 

Loại từ 27 chỗ trở l�n

1.000.000

C

H�ng Mitsubishi

 

1

Mitsubishi Diamante, Mitsubishi Sioma, Mitsubishi Emeraude, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Eterma

-

 

Loại dung t�ch từ 1.8 đến 2.0

750.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

900.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

1.000.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.200.000

2

Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Libero, Mitsubishi Lancer

-

 

Loại dung t�ch từ 1.3 đến 1.6

520.000

 

Loại dung t�ch từ 1.7 đến 2.0

630.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 3.0

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.000.000

3

Mitsubishi Chariot, Mitsubishi RVR

710.000

4

Mitsubishi Mini cab

350.000

5

Mitsubishi Montero 3.0 - 3.5

1.100.000

6

Mitsubishi Pajero

-

 

Loại dung t�ch dưới 2.0, 4 cửa

700.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5, 4 cửa

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0, 4 cửa

960.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0, 4 cửa

1.100.000

7

Mitsubishi Pick-up

-

 

Loại dung t�ch dưới 2.0

360.000

 

Loại dung t�ch từ 2.0 đến 3.0

430.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

500.000

8

Mitsubishi Bravo dưới 1.0

200.000

9

Mitsubishi Delica

600.000

10

Mitsubishi Rosa 25 - 30 chỗ

900.000

11

Mitsubishi TRITON GLS 2.5

720.000

12

Mitsubishi Aeromidi, Mitsubishi Queen

-

 

Loại từ 31 đến 40 chỗ

1.000.000

 

Loại từ 41 đến 50 chỗ

1.200.000

D

H�ng Honda

 

1

Honda Legend, Honda Acuralegend

-

 

Loại dung t�ch dưới 2.0

600.000

 

Loại dung t�ch từ 2.0 đến 3.0

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.200.000

2

Honda Accord

-

 

Loại dung t�ch từ 1.8 đến 2.0

600.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

720.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.000.000

3

Honda Civic 1.5 - 1.6

750.000

4

Honda Integra 1.5 - 1.6

520.000

5

Honda Prelude coupe 2 cửa

500.000

6

Honda City, Honda Today

270.000

7

Honda Acura 2.5

520.000

8

Honda Acura 3.5

980.000

9

Honda Passport, 4 cửa, dung t�ch 3.2

890.000

10

Honda CR-VEX-L, dung t�ch 2.0 đến 2.5

1.300.000

11

Honda CRV LX, dung t�ch 2.0 đến 2.5

850.000

12

Honda Odyssey 2.2, 7 chỗ

700.000

13

Honda Stream 2.0, 7 chỗ

630.000

14

Honda Acty dưới 1.0

230.000

15

Honda Acty tr�n 1.0 đến 2.0

290.000

E

H�ng Mazda

 

1

Mazda Sentia, Mazda Efini MS-9, Mazda 929, 4 cửa

-

 

Loại dung t�ch từ 2.0 đến 3.0

900.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.050.000

2

Mazda Cronos, Mazda Efini MS-8, Mazda Efini MS-6, Mazda 626, Mazda Telstar

-

 

Loại dung t�ch từ 1.8 đến 2.0

630.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 3.0

750.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

900.000

3

Mazda Laser, Mazda 323, Mazda Famila, 4 cửa

-

 

Loại dung t�ch từ 1.5 đến 1.8

550.000

 

Loại dung t�ch tr�n 1.8 đến 2.0

650.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0

750.000

4

Mazda Eunos 500, 4 cửa

770.000

5

Mazda Efini RX7, Mazda Coupe, 2 cửa

650.000

6

Mazda Navajo LX 4WD, 4.0, 2 cửa, 4 chỗ

850.000

7

Mazda CX9 Sport, dung t�ch 3.726cc, 7 chỗ

870.000

8

Mazda 5, dung t�ch 2.261cc

580.000

9

Mazda Pick-up B-Series

-

 

Loại dung t�ch từ 1.6 đến 2.0

360.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 3.0

420.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

530.000

10

Mazda Bongo từ 10 chỗ trở l�n

520.000

11

Mazda E2000, Mazda Bongo, 12 - 15 chỗ

510.000

12

Mazda 25 - 30 chỗ

540.000

F

H�ng Isuzu

 

1

Isuzu Piazza 1.8, 4 cửa

520.000

2

Isuzu Aska

-

 

Loại dung t�ch từ 1.6 đến 2.0

500.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0

580.000

3

Isuzu Gemini

-

 

Loại Sedan, 4 cửa, 1.5

450.000

 

Loại Sedan, 4 cửa, 1.7

480.000

 

Loại Coupe, 2 cửa, 1.5 - 1.6

440.000

4

Isuzu Rodeo SV-64WD, 3.2, 4 cửa

900.000

5

Isuzu Trooper, Isuzu Bighorn, 4 cửa

-

 

Loại dung t�ch từ 3.0 đến 3.5

750.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.5

900.000

6

Isuzu Trooper-VBSGVF, dung t�ch 2.6

730.000

7

Isuzu Fargo dạng xe 7 - 9 chỗ

460.000

8

Isuzu Pick-up

-

 

Loại dung t�ch từ 1.6 đến 2.5

320.000

 

Loại dung t�ch từ 2.6 đến 3.0

410.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

550.000

9

Isuzu Fargo (loại vừa chở người vừa chở h�ng)

340.000

10

Isuzu Fargo

550.000

11

Isuzu Jouney 16 - 26 chỗ

770.000

12

Isuzu Jouney 27 - 30 chỗ

860.000

13

Isuzu 31 - 40 chỗ

900.000

14

Isuzu 41 - 50 chỗ

1.100.000

15

Isuzu 51 - 60 chỗ

1.200.000

16

Isuzu tr�n 60 chỗ

1.400.000

G

H�ng Daihatsu

 

1

Daihatsu Charade

-

 

Loại từ 1.0 đến 1.3, Hatchback, 4 cửa

340.000

 

Loại từ 1.0 đến 1.3, Sedan, 4 cửa

370.000

2

Daihatsu Applause, 4 cửa, 1.6

430.000

3

Daihatsu Mira 659cc, Daihatsu Opti 659cc

260.000

4

Daihatsu Rugger Hardtop 2.8, 2 cửa

700.000

5

Daihatsu Ferora Rocky Hardtop 1.6, 2 cửa

520.000

6

Daihatsu Delta Wide 7 - 8 chỗ

400.000

7

Daihatsu Atrai 6 chỗ

230.000

H

H�ng Suzuki

 

1

Suzuki Cultus 4 cửa, dung t�ch từ 1.0 đến 1.5

460.000

2

Suzuki Swift 1.6

490.000

3

Suzuki Alto 657cc

270.000

4

Suzuki Samurai 1.3

460.000

5

Suzuki Escudo-SideWich, 4 cửa

-

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0

630.000

 

Loại dung t�ch từ 1.6 đến 2.0

490.000

6

Suzuki Jimny 657cc, 2 cửa

280.000

7

Suzuki Every, Suzuki Cary, 6 chỗ, 657cc

210.000

I

H�ng Hino

 

1

Loại từ 31 đến 40 chỗ

990.000

2

Loại từ 41 đến 50 chỗ

1.100.000

3

Loại từ 51 đến 60 chỗ

1.250.000

4

Loại từ 61 đến 70 chỗ

1.500.000

5

Loại từ 71 đến 80 chỗ

1.700.000

6

Loại tr�n 80 chỗ

2.000.000

J

Xe kh�c (do Nhật sản xuất)

 

1

Xe Isuzu Trooper 3.2, 4 cửa c�nh, 1 cửa sau, loại � t� chuy�n d�ng chở tiền

650.000

2

Xe Nissan Pick-up, cabin k�p 6 chỗ ngồi

530.000

3

Xe Isuzu NPR66G, dung t�ch 4.334cc, n�ng người l�m việc tr�n cao

1.800.000

4

Xe Mitsubishi Pajero, 5 chỗ, chuy�n d�ng chở tiền

700.000

5

Xe Fuso 50 chỗ ngồi

770.000

6

Xe Nissan Cabstar, n�ng người l�m việc tr�n cao dung t�ch xi lanh 2.953cc

1.900.000

7

Xe đầu k�o sơmirơmooc c�c hiệu

1.200.000

8

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

350.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

450.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

550.000

XE DO PH�P SẢN XUẤT

A

H�ng Peugeot

 

1

Peugeot 305, Peugeot 306

360.000

2

Peugeot 405, Peugeot 505

420.000

3

Peugeot 309

350.000

4

Peugeot 205, Peugeot 106, Peugeot 504

230.000

B

H�ng Renault

 

1

Renault 19

-

 

Loại dung t�ch từ 1.6 trở xuống

320.000

 

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 1.8

370.000

 

Loại dung t�ch tr�n 1.8

380.000

2

Renault 20

280.000

3

Renault 21

390.000

4

Renault 25

450.000

XE DO ĐỨC SẢN XUẤT

A

H�ng Mercedes-Benz

 

1

Mercedes-Benz 180, C180

580.000

2

Mercedes 190

990.000

3

Mercedes 190E

-

 

Loại dung t�ch từ 1.7 đến 2.0

720.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.5

840.000

4

Mercedes 200, dung t�ch 2.0

580.000

5

Mercedes 200E, 2.0; Mercedes 200D, 2.0

840.000

6

Mercedes 200TE, 2.0; Mercedes 200TD, 2.0

940.000

7

Mercedes 220

1.200.000

8

Mercedes 200G, Mercedes 220G, Mercedes 230G

600.000

9

Mercedes 230, Mercedes 230E

1.300.000

10

Mercedes 240

1.340.000

11

Mercedes 240G, Mercedes 250G

680.000

12

Mercedes 250, Mercedes 260

1.400.000

13

Mercedes 280

1.500.000

14

Mercedes 280G, Mercedes 290G

770.000

15

Mercedes 300

1.750.000

16

Mercedes 300G

850.000

17

Mercedes 320, Mercedes 350, Mercedes 380

1.800.000

18

Mercedes 400

2.200.000

19

Mercedes 420, Mercedes 450, Mercedes 480

2.400.000

20

Mercedes 500

2.800.000

21

Mercedes Benz S500, dung t�ch 4.966cc

2.300.000

22

Mercedes Ben S550 4Matic, dung t�ch 5.461cc

2.400.000

23

Trọng tải từ 1,5 tấn trở xuống

230.000

24

Trọng tải tr�n 1,5 tấn đến 2 tấn

330.000

25

Trọng tải tr�n 2 tấn đến 3 tấn

440.000

26

Trọng tải tr�n 3 tấn đến 4 tấn

520.000

27

Trọng tải tr�n 4 tấn đến 6 tấn

600.000

28

Trọng tải tr�n 6 tấn đến 8 tấn

700.000

B

H�ng BMW

 

1

BMW 116i, 1.596cc

750.000

2

BMW 316i, BMW 318i

700.000

3

BMW 320i

1.200.000

4

BMW 320i Cab, 1.995cc

2.300.000

5

BMW 325i

1.500.000

6

BMW 325i Cab, 2.497cc

2.600.000

7

BMW Z4 Sdrive 35i, 2.979cc, 2 chỗ

1.800.000

8

BMW 335i Convertible, 2.979cc

1.800.000

9

BMW 523i, 2.497cc

2.000.000

10

BMW Z5S River 23Y, 2.497cc

2.500.000

11

BMW 518i

900.000

12

BMW 520i

950.000

13

BMW 525i

1.000.000

14

BMW 528i, 2.996cc

2.350.000

15

BMW 530i

1.200.000

16

BMW 535GT, 2.996cc

1.800.000

17

BMW 630i Cabrio, 2.996cc

3.000.000

18

BMW 730i, BMW 733i

1.300.000

19

BMW 730Li, 2.996cc

4.000.000

20

BMW 740Li, 2.979cc

4.500.000

21

BMW 745-LiA, 4.398cc

1.350.000

C

H�ng OPEL

 

1

Loại dung t�ch từ 1.3 trở xuống

400.000

2

Loại dung t�ch tr�n 1.3 đến 2.0

550.000

3

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

680.000

4

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

850.000

5

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.000.000

D

H�ng Audi

 

1

Loại dung t�ch từ 1.8 đến 2.5

1.700.000

2

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

2.200.000

3

Loại dung t�ch tr�n 3.0 đến 3.5

2.800.000

4

Loại dung t�ch tr�n 3.5

3.500.000

E

H�ng Volkswagen

 

1

Loại dung t�ch từ 1.3 trở xuống

310.000

2

Loại dung t�ch tr�n 1.3 đến 1.6

450.000

3

Loại dung t�ch từ 1.7 đến 2.2

500.000

4

Loại dung t�ch từ 2.3 đến 2.6

680.000

5

Loại dung t�ch từ 2.7 đến 3.0

850.000

6

Xe Volkswagen New Beetle 1.6 mui cứng

995.000

7

Xe Volkswagen New Beetle 2.0 mui cứng

1.170.000

8

Xe Volkswagen Tiguan

1.525.000

9

Xe Volkswagen Passat

1.360.000

10

Xe Volkswagen Passat CC

1.560.000

11

Xe Volkswagen Touareg R5

2.225.000

12

Loại từ 12 đến 15 chỗ

500.000

13

Loại Volkswagen Pick-up

310.000

F

H�ng Porsche

 

1

Porsche 968, dung t�ch 3.0

2.500.000

2

Porsche Cayenne, dung t�ch 3.598cc

4.200.000

3

Porche Cayenne, 4.806cc

5.000.000

4

Porsche Panamera, dung t�ch 3.605cc

4.300.000

G

H�ng IFA, IVECO

 

1

Xe tải th�ng

310.000

2

Xe tải ben

350.000

3

Xe IFA W50L/DL, � t� thang cứu hỏa

1.300.000

H

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe SMART, dung t�ch 698cc, 2 chỗ

270.000

2

Xe Mini Cooper, 1.598cc, 4 chỗ

950.000

3

Xe chuy�n d�ng rải nhựa đường

400.000

4

Xe k�o xe hỏng

250.000

5

Xe đầu k�o sơmirơmooc

1.200.000

6

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

350.000

 

Loại từ 20 tấn đến 40 tấn

450.000

 

Loại từ 40 tấn trở l�n

550.000

XE DO THỤY ĐIỂN SẢN XUẤT

1

Volvo 240

550.000

2

Volvo 440

600.000

3

Volvo 460, Volvo 740

680.000

4

Volvo 540

700.000

5

Volvo 850

725.000

6

Volvo 940

-

 

Loại dung t�ch từ 2.0 đến 2.4

800.000

 

Loại dung t�ch tr�n 2.4

950.000

7

Volvo 960

-

 

Loại dung t�ch từ 2.0 đến 3.0

1.000.000

 

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.050.000

8

Đầu k�o sơmirơmooc

1.200.000

9

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

350.000

 

Loại từ 20 tấn đến 40 tấn

450.000

 

Loại từ 40 tấn trở l�n

550.000

XE DO ITALIA, AUSTRALIA SẢN XUẤT

A

Hiệu Fiat

 

1

Loại dung t�ch từ 1.4 trở xuống

250.000

2

Loại dung t�ch từ 1.5 đến 2.0

440.000

3

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.4

500.000

4

Loại dung t�ch tr�n 2.4 đến 3.0

700.000

5

Xe Fiat 500, 4 chỗ, 1.242cc

926.000

B

Hiệu Piaggio

 

1

Piaggio 3 b�nh, tải nhẹ 0,75 tấn

100.000

C

Hiệu Toyota

 

1

Toyota Camry GL, dung t�ch 2.362cc

694.000

D

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe đầu k�o sơmirơmooc

800.000

2

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

250.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

300.000

 

Loại từ 40 tấn trở l�n

350.000

XE DO RUMANI SẢN XUẤT

A

Xe tải

 

1

Xe tải dưới 6 tấn

250.000

2

Xe tải từ 6 tấn đến 8 tấn

280.000

3

Xe tải tr�n 8 tấn

350.000

B

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe đầu k�o sơmirơmooc

600.000

2

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

200.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

250.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

300.000

XE DO TRUNG QUỐC SẢN XUẤT

A

Xe dưới 10 chỗ ngồi, xe kh�ch

 

1

Loại dung t�ch từ 1.6 trở xuống

200.000

2

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 2.0

250.000

3

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.5

350.000

4

Loại dung t�ch tr�n 2.5 đến 3.0

450.000

5

Loại dung t�ch tr�n 3.0

650.000

6

BYD FO OCJ7100L, dung t�ch 998

242.000

7

BYD FO OCJ7100L2, dung t�ch 998

216.000

8

Loại từ 10 đến 12 chỗ

180.000

9

Loại từ 13 đến 15 chỗ

220.000

10

Loại từ 16 đến 25 chỗ

300.000

11

Loại tr�n 26 chỗ

450.000

12

Trọng tải dưới 1,5 tấn

150.000

13

Trọng tải tr�n 1,5 tấn đến 2,5 tấn

170.000

14

Trọng tải tr�n 2,5 tấn đến 4,5 tấn

300.000

15

Trọng tải tr�n 4,5 tấn đến 6 tấn

360.000

16

Trọng tải tr�n 6 tấn đến 8 tấn

420.000

17

Trọng tải tr�n 8 tấn đến 10 tấn

500.000

18

Trọng tải tr�n 10 tấn đến 13 tấn

600.000

B

Xe hiệu Dongfeng

 

1

Trọng tải dưới 1,5 tấn

195.000

2

Trọng tải tr�n 1,5 tấn đến 2,5 tấn

220.000

3

Trọng tải tr�n 2,5 tấn đến 4,5 tấn

390.000

4

Trọng tải tr�n 4,5 tấn đến 6 tấn

465.000

5

Trọng tải tr�n 6 tấn đến 8 tấn

545.000

6

Trọng tải tr�n 8 tấn đến 10 tấn

650.000

7

Trọng tải tr�n 10 tấn đến 13 tấn

780.000

8

Trọng tải tr�n 13 tấn đến 15 tấn

910.000

C

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe tải cabin k�p Tianye 0,825 tấn vừa chở người vừa chở h�ng

220.000

2

Xe Liugong ZL30E, m�y x�c b�nh lốp

560.000

3

Xe � t� đầu k�o

500.000

4

Sơmirơmooc CIMIC 29,5 tấn

300.000

5

Sơmirơmooc CIMIC 29,5 tấn, tải c� mui

450.000

6

Sơmirơmooc CIMIC 40 tấn

630.000

7

Sơmirơmooc MINGWEI 32 tấn

150.000

8

Sơmirơmooc kh�c

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

250.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

300.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

350.000

XE DO MỸ, CANADA SẢN XUẤT

A

Xe hiệu Ford

 

1

Ford Asipire 1.3, Ford Escort 1.9

420.000

2

Ford Coutour 2.5

630.000

3

Ford Crown victoria 4.6, Ford Taurus 3.0

900.000

4

Ford Mondeo BA7, động cơ xăng 2.3L, 5 chỗ ngồi

950.000

B

Xe hiệu Cadillac

 

1

Cadillac De ville concours 4.6

1.350.000

2

Cadillac Fleetwood 5.7, sedan 4 cửa

1.400.000

3

Cadillac Seville 4.6, sedan 4 cửa

1.550.000

4

Cadillac CTS4, dung t�ch 3.6

1.170.000

5

Cadillac Escalade, dung t�ch 6.162cc, 7 chỗ

2.020.000

C

Xe hiệu BMW, Honda, Acura

 

1

Xe BMW X5 3.0I, 5 chỗ

1.400.000

2

Xe BMW X5 3.0SI, 7 chỗ

1.600.000

3

Xe BMW X5, 4.799cc, 7 chỗ

2.070.000

4

Xe BMW X5 Xdrive 30I, 2.996cc

2.000.000

5

Xe BMW X6 XDRIVE 351, 2.979cc

2.050.000

6

Honda Valkyrie Rune NRX 1800EB, 1.832cc

500.000

7

Xe Honda Odyssey Touring, 7 chỗ

1.100.000

8

Xe Honda Accord EX, 2.354cc

970.000

9

Honda Accord Coupe LX-S, 2.354cc

770.000

10

Xe Honda Accord EX, 3.471cc

1.000.000

11

Xe Honda Accord EX-L, 3.471cc

1.100.000

12

Xe Acura MDX, 3.471cc, 7 chỗ

1.300.000

D

Xe hiệu Toyota, Nissan, Suzuki

 

1

Xe Toyota Sienna Limited, 7 chỗ

1.120.000

2

Toyota Avalon Limited, 3.456cc, 5 chỗ

1.350.000

3

Toyota Sirena LE, 3.456cc

950.000

4

Toyota Camry LE, 2.362cc, 5 chỗ

1.100.000

5

Toyota Camry LE, 2.494cc, 5 chỗ

1.350.000

6

Toyota Camry SE, 2.362cc, 5 chỗ

950.000

7

Toyota Camry SE, 2.494cc, 5 chỗ

1.000.000

8

Toyota Camry SE, 3.456cc

1.220.000

9

Toyota Camry XLE, 3.456cc, 5 chỗ

1.000.000

10

Toyota Camry Solara SE, 3.311cc, 4 chỗ

1.100.000

11

Toyota Yaris, 1.496cc, 5 chỗ

550.000

12

Toyota Venza, 2.672cc

1.450.000

13

Toyota Venza, 3.456cc

1.800.000

14

Toyota Corolla S, 1.798cc

700.000

15

Xe Nissan Quest, 3.498cc, 7 chỗ

1.100.000

16

Xe Lexus RX350, 3,5, 5 chỗ ngồi

2.500.000

17

Suzuki XL7 LIMTEO, 3.564cc

850.000

E

Xe hiệu Mercedes, Mitsubishi

 

1

Xe Mercedes Benz R350 4Matic

1.600.000

2

Xe Mercedes Benz R500 4Matic

1.700.000

3

Xe Mercedes Benz GL550 4Matic, 5.461cc

3.000.000

4

Xe Mitsubishi Out Lander XLS, 2.988cc

700.000

F

Xe hiệu Chevrolet, Jeep

 

1

Chevrolet

870.000

2

Chevrrolet-Express Explorer Limited SE, 5.328cc

1.045.000

3

Jeep Wrangler

460.000

4

Jeep Cherokee

690.000

5

Jeep Grand Cherokee

800.000

G

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe đầu k�o sơmirơmooc c�c hiệu

1.200.000

2

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

350.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

450.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

550.000

XE DO NGA SẢN XUẤT

1

Niva 1500, Niva 1600, Uoat, Mockvic

150.000

2

Vonga

180.000

3

Tavira 1.0-1.1

120.000

4

Uoat từ 7 đến 9 chỗ

200.000

5

Raf (Latvia) từ 7 đến 9 chỗ

150.000

6

Raf (Latvia) từ 10 đến 15 chỗ

200.000

7

Uoat từ 10 đến 15 chỗ

690.000

8

Paz (Hải �u) từ 15 đến 35 chỗ

300.000

9

C�c hiệu kh�c tr�n 15 chỗ

360.000

10

Uoat 1,5 tấn, Gat 51, Gat 53, Gat 66

150.000

11

Hiệu Zin

-

 

Loại c� th�ng chở h�ng th�ng dụng

200.000

 

Loại c� th�ng chở h�ng tự đổ

220.000

 

Loại đầu k�o sơmirơmooc

350.000

12

Hiệu Maz

-

 

Loại c� th�ng chở h�ng th�ng dụng

350.000

 

Loại c� th�ng chở h�ng tự đổ

-

 

Dưới 15 tấn

400.000

 

Từ 15 tấn trở l�n

450.000

 

Loại đầu k�o sơmirơmooc

600.000

13

Hiệu Kmaz

-

 

Loại c� th�ng chở h�ng th�ng dụng

520.000

 

Loại c� th�ng chở h�ng tự đổ

-

 

Dưới 15 tấn

550.000

 

Từ 15 tấn trở l�n

650.000

 

Loại đầu k�o sơmirơmooc

850.000

14

Hiệu Kraz

-

 

Loại c� th�ng chở h�ng th�ng dụng

500.000

 

Loại c� th�ng chở h�ng tự đổ

-

 

Dưới 15 tấn

550.000

 

Từ 15 tấn trở l�n

600.000

 

Loại đầu k�o sơmirơmooc

750.000

15

Hiệu Ural, Bella

450.000

 

C�c loại xe kh�c

-

1

Xe khoan hiệu Maz

450.000

2

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

250.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

300.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

350.000

XE DO H�N QUỐC SẢN XUẤT

A

Xe hiệu Huyndai

 

1

Loại dung t�ch dưới 1.3

400.000

2

Loại dung t�ch từ 1.3 đến 1.6

550.000

3

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 1.8

650.000

4

Loại dung t�ch tr�n 1.8 đến 2.0

750.000

5

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.2

850.000

6

Loại dung t�ch tr�n 2.2 đến 3.0

950.000

7

Loại dung t�ch tr�n 3.0

1.100.000

8

Hyundai Getz 1.1 MT, 5 chỗ

340.000

9

Hyundai Getz 1.4 AT, 5 chỗ

490.000

10

Hyundai I10 1.1 AT, 5 chỗ

365.000

11

Hyundai I10 1.2 MT, 5 chỗ

325.000

12

Hyundai I20 1.4 AT, 5 chỗ

490.000

13

Hyundai I30 1.6 AT, 5 chỗ

605.000

14

Hyundai I30 CW 1.6 AT, 5 chỗ

640.000

15

Hyundai Verna Viva 1.4 MT, 5 chỗ

440.000

16

Hyundai Verna Viva 1.4 AT, 5 chỗ

480.000

17

Hyundai Accent

560.000

18

Hyundai Elantra 1.6 AT, 5 chỗ

590.000

19

Hyundai Elantra 1.6 MT, 5 chỗ

570.000

20

Hyundai Starex 2.4 MT, 9 chỗ

750.000

21

Hyundai Starex 2.4 MT, 6 chỗ

685.000

22

Hyundai Starex 2.5 MT, 9 chỗ

800.000

23

Hyundai Sonata 2.0 AT, 5 chỗ

900.000

24

Hyundai Tucson 2.0 AT-4WD

970.000

25

Hyundai Tucson 2.0 AT-2WD

850.000

26

Hyundai Tucson 2.0 MT-2WD, 5 chỗ

780.000

27

Hyundai Santa Fe 2.0 AT MLX 2WD, 7 chỗ

1.190.000

28

Hyundai Santa Fe 2.0 AT SLX 2WD, 7 chỗ

1.300.000

29

Hyundai Santa Fe 2.4 AT GLS 4WD, 7 chỗ

1.500.000

30

Hyundai Sonata 2.0

990.000

31

Hyundai Genesis Sedan 3.3 AT, 5 chỗ

1.550.000

32

Hyundai Genesis Coupe 2.0 AT, 5 chỗ

1.015.000

33

Loại từ 10 đến 15 chỗ

800.000

34

Loại từ 16 đến 26 chỗ

900.000

35

Loại từ 27 đến 30 chỗ

1.000.000

36

Loại từ 31 đến 40 chỗ

1.200.000

37

Loại từ 41 đến 50 chỗ

1.500.000

38

Loại từ 51 đến 60 chỗ

1.800.000

39

Loại tr�n 60 chỗ

2.200.000

40

Loại xe khoang h�ng k�n, kh�ng c� k�nh, trọng tải dưới 1 tấn (dạng xe mini)

150.000

41

Loại xe khoang h�ng k�n, kh�ng c� k�nh, trọng tải tr�n 1 tấn (dạng xe 10 - 15 chỗ)

250.000

42

Xe Huyndai Galloper II, tải van, 400 kg

165.000

43

Xe Hyundai Starex GRX, 2.476cc, tải van

605.000

44

Xe Hyundai Mega 5 ton, 5 tấn

900.000

45

Xe tải van Huyndai Grand Starex (H-1)

605.000

B

Xe hiệu Daewoo, Kia

 

1

Loại dung t�ch dưới 1.3

350.000

2

Loại dung t�ch từ 1.3 đến 1.6

450.000

3

Loại dung t�ch tr�n 1.6 đến 1.8

550.000

4

Loại dung t�ch tr�n 1.8 đến 2.0

650.000

5

Loại dung t�ch tr�n 2.0 đến 2.2

750.000

6

Loại dung t�ch tr�n 2.2 đến 3.0

850.000

7

Loại dung t�ch tr�n 3.0

950.000

8

Kia Rio-KNADE 223, 4 cửa, 5 chỗ ngồi

360.000

9

Kia Rio-KNADE 243296, 5 cửa, 5 chỗ ngồi

385.000

10

Kia Rio-KNADE 243386, 5 cửa, 5 chỗ ngồi

400.000

11

Kia Rio-KNADG413AA, 4 cửa

400.000

12

Kia Optima EX, 5 chỗ

545.000

13

Kia Carens-KNADE 521287, 7 chỗ ngồi

450.000

14

Kia Carens-KNADE 521387, 7 chỗ ngồi

475.000

15

Kia Carens-KNADE 524287, 7 chỗ ngồi

465.000

16

Kia Carens-KNADE 524387, 7 chỗ ngồi

485.000

17

Kia Carens-KNAHH81AAA 1.6L

455.000

18

Kia Carens-KNAHH81AAA, 5 chỗ ngồi

455.000

19

Kia Carnival 2.7L-KNAMH812AA

690.000

20

Kia Carnival 2.9L-KNHMD371AA

750.000

21

Kia Carnival-KNAMH812AA

750.000

22

Kia Carnival-KNAMH812BB

820.000

23

Kia Cerato-Koup (KNAFW612BA) 2.0L

650.000

24

Kia Cerato-EX-KNAFU411AA, 5 chỗ

445.000

25

Kia Cerato-EX-KNAFU411BA, 5 chỗ

505.000

26

Kia Cerato-SX-KNAFW411BA, 5 chỗ

480.000

27

Kia Cerato, dung t�ch 1.591cc

650.000

28

Kia Sorento EX-KNAJC521385-2WD

630.000

29

Kia Sorento EX-KNAJC521885-2WD

675.000

30

Kia Sorento KNAFU811BA, 2.2L

820.000

31

Kia Sorento EX-KNAKU814AA-2,2L, 7 chỗ

785.000

32

Kia Sorento 2WD-GASAT-KNAKU811BA

875.000

33

Kia Sorento 2WD-GASAT-KNAKU811BB

890.000

34

Kia Sorento 4WD-GASAT-KNAKU811DA

910.000

35

Kia Sorento 4WD-GASAT-KNAKU811DB

950.000

36

Kia Sorento 4WD-GASMT-KNAKU811CA

885.000

37

Kia Sorento 2WD-DSLMT-KNAKU814AA

865.000

38

Kia Sorento 2WD-GASMT-KNAKU811AA

845.000

39

Kia Sorento, dung t�ch 2.359cc

950.000

40

Kia Soul KNAJT811AA, 5 chỗ

500.000

41

Kia Soul KNAJT811BA, 5 chỗ

520.000

42

Kia Magentis KNAGH417BA, 5 chỗ

705.000

43

Kia Magentis KNAGH411BB, 5 chỗ

705.000

44

Kia Sportace KNAPC811CB, 5 chỗ

785.000

45

Kia Sportace KNAPC811DB, 5 chỗ

810.000

46

Dae woo Lacetti PREMIERE SE 1.6

500.000

47

Dae woo Lacetti PREMIERE CDX 1.6

470.000

C

C�c loại xe kh�c

 

1

Xe Ssangyong Korando TX-5, tải van 2 chỗ, 550 kg

400.000

2

Xe Kia Morning, tải van 2 chỗ, 330 kg

165.000

3

Trọng tải dưới 1 tấn

150.000

4

Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,5 tấn

200.000

5

Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn

250.000

6

Trọng tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn

330.000

7

Trọng tải tr�n 3,5 tấn đến 4,5 tấn

420.000

8

Trọng tải tr�n 4,5 tấn đến 6 tấn

500.000

9

Trọng tải tr�n 6 tấn đến 8 tấn

600.000

10

Trọng tải tr�n 8 tấn đến 10 tấn

700.000

11

Trọng tải tr�n 10 tấn đến 13 tấn

800.000

12

Trọng tải tr�n 13 tấn đến 15 tấn

1.000.000

13

Xe Ssangyong Stavic, chuy�n d�ng chở tiền

550.000

14

Xe Ssangyong Rexton II, 3.199cc, chuy�n d�ng chở tiền

800.000

15

Xe Huyndai Grand Starex 2.5 VGT, chở tiền

570.000

16

Xe Huyndai Grand Starex (H-1), chở tiền

670.000

17

Xe Hyundai Grand Starex CVX, chở tiền

475.000

18

Xe Hyundai Veacruz, dung t�ch 2.959cc, chở tiền

840.000

19

Xe Hyundai Santa FE MLX, dung t�ch 1.995cc

665.000

20

Xe Hyundai đầu k�o 15,5 tấn

550.000

21

Xe đầu k�o c�c hiệu

850.000

22

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

300.000

 

Loại tr�n 20 tấn đến 40 tấn

350.000

 

Loại tr�n 40 tấn trở l�n

400.000

XE DO Đ�I LOAN, MEXICO SẢN XUẤT

1

Honda CR-V, 5 chỗ

550.000

2

Honda CR-V SX, dung t�ch 1.997cc, 5 chỗ

630.000

3

Honda Accord, 1.997cc

615.000

4

Nissan Teana, dung t�ch 1.997cc

545.000

5

Xe Mitsubishi Lancer I.O, dung t�ch 1.998cc

575.000

6

Toyota Camry 2.0E

850.000

7

Mazada 3, dung t�ch 1.598cc

680.000

8

Mazada 3 2.0S, dung t�ch 1.999cc

750.000

9

Xe tải Hino FG1JSUB, tải 9,1 tấn

350.000

10

Xe tải đ�ng lạnh CMV Varica, 1.198cc, 550 kg

230.000

11

Đầu k�o sơmirơmooc

750.000

12

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

250.000

 

Loại từ 20 tấn đến 40 tấn

300.000

 

Loại từ 40 tấn trở l�n

350.000

XE DO ẤN ĐỘ, INDONESIA, TH�I LAN SẢN XUẤT

1

Xe Toyota Fortuner SR7, dung t�ch 2.7

850.000

2

Xe Toyota Fortuner SR5, dung t�ch 2.7

935.000

3

Xe Toyota Fortuner V, dung t�ch 2.982cc, 7 chỗ

880.000

4

Xe Toyota Hilux G pick-up cabin k�p, 2.982cc

663.000

5

Xe Ford Ranger pick-up cabin k�p, 2.499cc

620.000

6

Xe Ford Ranger XL pick-up cabin k�p, 2.499cc

600.000

7

Ford Everest XLT, 2.6L, 7 chỗ

1.525.000

8

Ford Everest, 2.606cc, 7 chỗ

1.200.000

9

Xe Mitsubishi Triton GLX, 2.477cc pick-up cabin k�p

475.000

10

Xe Mitsubishi Triton GLS, 2.477cc pick-up cabin k�p

520.000

11

Xe Mitsubishi Triton GL, 2.351cc pick-up cabin k�p

470.000

12

Xe Suzuki APV-GLX, dung t�ch 1.590cc, 7 chỗ

435.000

13

Xe Hyundai 110, 5 chỗ, dung t�ch 1.086cc

300.000

14

Xe Hyundai I10, 1.248cc

375.000

15

Hyundai Verna 1.5 AT

400.000

16

Hyundai Verna 1.5 MT

365.000

17

Hyundai I20, dung t�ch 1.396cc

495.000

18

Xe kh�ch Tata

800.000

19

Xe đầu k�o sơmirơmooc

800.000

20

Rơmooc chở container

-

 

Loại từ 20 tấn trở xuống

220.000

 

Loại từ 20 tấn đến 40 tấn

250.000

 

Loại từ 40 tấn trở l�n

300.000

XE DO VIỆT NAM LI�N DOANH SẢN XUẤT, LẮP R�P

A

BMW

 

1

BMW 318i, 320i

705.000

2

BMW 525i, 528i

820.000

3

BMW 318iA, 320iA

885.000

4

BMW 323i

925.000

5

BMW 325iA

1.045.000

6

BMW 525iA

1.315.000

B

KIA, NISSAN

 

1

Xe Kia-Morning BAH42F8 LXMT, 5 chỗ

278.000

2

Xe Kia-Morning BAH42F8-EXMT, 5 chỗ

307.000

3

Xe Kia-Morning BAH43F8, dung t�ch 1.086cc, 5 chỗ

360.000

4

Xe Kia-Morning SXAT-RNYSA2433

305.000

5

Xe Kia Carnival (KNHMD371AA), m�y dầu, số s�n

760.000

6

Xe Kia Carnival (KNAMH812AA), m�y xăng, số s�n

760.000

7

Xe Kia Carnival (KNAMH812BB), m�y xăng, số tự động

830.000

8

Xe Kia Carens FGKA42

510.000

9

Xe Kia Carens FGKA43

520.000

10

Xe Kia Carens FGFC42, 1.6L, 7 chỗ

485.000

11

Xe Kia Carens (KNAHH8AAA)

462.000

12

Xe Kia Forte TD 16G E2 MT

535.000

13

Xe Kia Forte TD 16G E2 AT

560.000

14

Xe Kia Cerato-Koup (KNAFW612BA)

665.000

15

Xe Kia Cerato (KNAFW511BB)

620.000

16

Xe Kia Magentis (KNAGH417BA)

710.000

17

Xe Kia Magentis (KNAGH411BA)

710.000

18

Xe Kia Sportage (KNAPC811CB)

800.000

19

Xe Kia Sportage (KNAPC811DB)

825.000

20

Xe Kia Sorento 2WD DSLMT (KNAKU814AA), 7 chỗ, m�y dầu, số s�n

875.000

21

Xe Kia Sorento 2WD GASMT (KNAKU811AA), 7 chỗ, m�y xăng, số s�n

855.000

22

Xe Kia Sorento 2WD GASAT (KNAKU811BA), m�y xăng, số tự động

885.000

23

Kia Spectra, 5 chỗ

300.000

24

Kia Carnival, dung t�ch 2.497cc, 7 chỗ

500.000

25

Kia Carnival, dung t�ch 2.497cc, 9 chỗ

470.000

26

Xe Kia K2700II, tải th�ng 1,25 tấn

235.000

27

Xe Kia K2700II-THACO/TK-C, tải th�ng k�n 1 tấn

250.000

28

Xe Kia K3000S-THACO/TK-C, tải th�ng k�n 1,1 tấn

295.000

29

Xe Kia K2700II Thaco/TMB-C, tải th�ng c� mui phủ 1 tấn

245.000

30

Xe Kia K3000S, tải th�ng 1,4 tấn

285.000

31

Xe Kia K3000S Thaco/TMB-C, tải th�ng c� mui phủ 1,2 tấn

295.000

32

Xe Kia K3000S Thaco/MBB-C, tải th�ng c� mui phủ 1,2 tấn

290.000

33

Xe Kia K3000SP, 2 tấn

197.000

34

Xe Kia K3600SP, 3 tấn

260.000

35

Xe Kia AM 928, 46 chỗ

1.025.000

36

Xe Kia K2700 II/THA-DHW 21, n�ng người

1.120.000

37

Kia Pride CD5, dung t�ch 1.139cc

170.000

38

Kia Pride 1.3

180.000

39

Kia vận tải 1,5 tấn

140.000

40

Nissan Grand Livina L10M, 1.798cc, 7 chỗ

660.000

C

Xe hiệu Mitsubishi (C�ng ty Vinastar)

 

1

Mitsubishi L 300

375.000

2

Mitsubishi Pajero GLS-Deluxe

685.000

3

Mitsubishi Lancer Gala 1.6 AT-CS3ASTJELVT, 5 chỗ

385.000

4

Mitsubishi Pajero XX-GLV6V33VH, 7 chỗ

650.000

5

Mitsubishi Pajero X-GLV6V33V, 7 chỗ

645.000

6

Mitsubishi Pajero GLS A/T, 7 chỗ

1.850.000

7

Mitsubishi Pajero GLS M/T, 7 chỗ

1.785.000

8

Mitsubishi Pajero GL, 9 chỗ

1.570.000

9

Mitsubishi Joile SS-VB2WLNHEYVT, 8 chỗ

340.000

10

Mitsubishi Joile MB-VB2WLNJEYVT, 8 chỗ

320.000

11

Mitsubishi Joile, 8 chỗ

315.000

12

Mitsubishi Zinger GLS AT-VC4WLRHEYVT, 8 chỗ

680.000

13

Mitsubishi Zinger GLS MT-VC4WLRHEYVT, 8 chỗ

612.000

14

Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT, 7 chỗ

940.000

15

Mitsubishi Lancer Gala 2.0 CS6ASRJELVT, 5 chỗ

477.000

16

Mitsubishi Lancer 1.6 MT CS3ASNJELVT, 5 chỗ

385.000

17

Mitsubishi Canter

265.000

18

Mitsubishi Canter, tải th�ng ti�u chuẩn

315.000

19

Mitsubishi Canter, tải chuy�n d�ng

420.000

20

Mitsubishi Canter 3,5 tấn, hiệu FE645E

285.000

21

Mitsubishi Canter 1,9LW FE535E6LDD3

283.000

22

Mitsubishi Canter 4.5 GREAT-FE659F6LDD3

320.000

23

Mitsubishi Proton Wira 1.6 Gli

315.000

24

Mitsubishi Canter 7.5 Great T.hở

590.000

25

Mitsubishi Canter 7.5 Great T.k�n

610.000

26

Mitsubishi Canter 7.5 Great C&C

560.000

27

Mitsubishi Canter 6.5 Wide T.hở

568.000

28

Mitsubishi Canter 6.5 Widet T.k�n

582.000

29

Mitsubishi Canter 6.5 Widet C&C

540.000

30

Mitsubishi Canter 4.7 LW T.hở

529.000

31

Mitsubishi Canter 4.7 LW T.k�n

548.000

32

Mitsubishi Canter 1.9 LW TCK

309.000

33

Mitsubishi Canter FE84PE6SLDD1(TC), tải 3,61 tấn

498.000

34

Mitsubishi Canter FE73PE6SLDD1-ANLACBS1

1.170.000

35

Mitsubishi Canter FE73PE6SLDD1-ISAMCO-TK

558.000

36

Mitsubishi Triton SC GL4WD, tải pick-up cabin đơn

422.000

37

Mitsubishi Triton SC GL2WD, tải pick-up cabin đơn

385.000

38

Mitsubishi Triton DC GLS, tải pick-up k�p

550.000

39

Mitsubishi Pajero-V93WLNDVQL

820.000

40

Mitsubishi L300-P13WHLNEKL

616.000

D

Xe hiệu Daewoo

 

1

Daewoo Cielo 1.5

280.000

2

Daewoo Espero 2.0

326.000

3

Daewoo Prince 2.0

345.000

4

Daewoo Supper saloon 2.0

440.000

5

Daewoo Matiz

215.000

6

Daewoo Matiz SE Auto, 796cc

260.000

7

Daewoo Matiz S, 800cc

218.000

8

Daewoo Matiz SE, 800cc; SE Color, 800cc

236.000

9

Daewoo Vivant 2.0 SE, 1.998cc

386.000

10

Daewoo Vivant 2.0 CDX MT, 1.998cc

405.000

11

Daewoo Vivant 2.0 CDX AT, 1.998cc

420.000

12

Daewoo-BS090-D3

990.000

13

Daewoo Leganza 2.0

460.000

14

Daewoo Nubira 2.0

336.000

15

Daewoo Nubira 1.6

325.000

16

Daewoo Lanos 1.5 LS

400.000

17

Daewoo Lanos 1.5 SX; SX-ECO

425.000

18

Daewoo Gentra 1.5 S; 1,5SX

400.000

19

Daewoo Gentra 1.5 SF69Y-2

350.000

20

Daewoo Gentra 1.5 SF89Y-2-1

390.000

21

Daewoo Magnus Diamond

567.000

22

Daewoo Magnus 2.0 L6

600.000

23

Daewoo Magnus 2.5 L6

700.000

24

Daewoo Magnus LF 69Z

525.000

25

Daewoo Magnus Eagle

545.000

26

Daewoo Lacetti SE (1.6)

465.000

27

Daewoo Lacetti CDX (1.8)

450.000

28

Daewoo Captiva LS W/o Alloy Wheel, 2.400cc

520.000

29

Daewoo Captiva LS With Alloy Wheel, 2.400cc

515.000

30

Daewoo Captiva LT W/o leather seat, 2.400cc

560.000

31

Daewoo Captiva LT With leather seat, 2.400cc

570.000

32

Daewoo Captiva LTA, 2.400cc

620.000

33

Chevrolet Capitiva CA26R, 7 chỗ

735.000

34

Chevrolet Captiva CF26R

680.000

35

Daewoo Chevrolet Captiva KLAC1FF

690.000

36

Daewoo Chevrolet Captiva KLAC1DF

660.000

37

Chevrolet Spark van, 796cc

215.000

38

Chevrolet Spark KLAKF4U, 796cc

285.000

39

Chevrolet Spark KLAKA4U, 796cc

324.000

40

Chevrolet Vivant KLAUFZU, 1.998cc

515.000

41

Chevrolet Vivant KLAUAZU, dung t�ch 1.998cc, 7 chỗ

539.000

42

Chevrolet cruze KL1J-JNE11/AA5, dung t�ch 1.598cc

490.000

43

Chevrolet cruze KL1J-JNB11/AC5, dung t�ch 1.796cc

556.000

44

Chevrolet cruze KL1J-JNB11/CD5, dung t�ch 1.796cc

585.000

45

Daewoo BF 106 Standard 2 cửa, 45 chỗ

715.000

46

Daewoo BF 106 Luxury 1 cửa, 45 chỗ

750.000

47

Daewoo BF 106 Luxury 2 cửa, 41 chỗ

765.000

48

Daewoo loại BH115E

1.356.000

49

Daewoo BS090-HGF, 33 chỗ

1.005.000

50

Daewoo BS090-HGF, 33 chỗ

1.340.000

51

Daewoo BS090-D4, 34 chỗ

955.000

52

Daewoo BS090D, 30 đến 32 ghế

800.000

53

Daewoo BS090DL, 25 ghế v� 47 chỗ đứng

800.000

54

Daewoo BS090A

1.207.000

55

Daewoo BS106A, 46 ghế

1.222.000

56

Daewoo BS106D, 28 ghế v� 55 chỗ đứng

1.188.000

57

Daewoo BH115E-D4, 46 chỗ

1.345.000

58

Daewoo BH15E-G2, 46 chỗ

1.689.000

59

Daewoo BH Luxury Air BH 116

1.907.000

60

Daewoo GDW6900, 25 ghế

595.000

E

Xe hiệu Toyota

 

1

Toyota Corolla 1.6

390.000

2

Toyota Camry SXV 20L-DEMNKV, 5 chỗ, 2.164cc

577.000

3

Toyota Camry SXV 20L-DEMDKV, 5 chỗ, 2.164cc

545.000

4

Toyota Camry GSV 40L-JETGKU, dung t�ch 3.5

1.515.000

5

Toyota Camry ACV 40L-JEAEKU, dung t�ch 2.4

1.115.000

6

Toyota Camry grande MCV 20L-JEMGKU

756.000

7

Toyota Camry Gli SXV 20L-JEMNKV, 5 chỗ

620.000

8

Toyota Camry 3.0V Model MCV 30L-JEPEKU

1.080.000

9

Toyota Camry 2.4G Model ACV 30L-JEMNKU

845.000

10

Toyota Hiace glass van RZH112L-SRMRS, 3 - 6 chỗ, 1.998cc

360.000

11

Toyota Hiace commuter, 15 chỗ

505.000

12

Toyota Hiace van RZH 113L SRMRE

420.000

13

Toyota Hiace Super Wagon RZH 115L-BFMGE, 12 chỗ

575.000

14

Toyota Hiace RZH 115L-BRMRE, 15 chỗ

495.000

15

Toyota Hiace Comumuter TRH 213L-JDMNKU, 10 chỗ, dung t�ch 2.694cc

835.000

16

Toyota Hiace Comumuter TRH 213L-JEMDKU, 16 chỗ

690.000

17

Toyota Hiace Comumuter KDH 212L-JEMDYU, 16 chỗ

715.000

18

Toyota Hiace super Wagon TRH 213L-JDMNKU, 10 chỗ

753.000

19

Toyota Corolla GLIAE 1111-GEMNK, 5 chỗ

390.000

20

Toyota Corolla XLAE 1111-GEKRS, 5 chỗ

315.000

21

Toyota Corolla Altis model ZZE 122L-GEMEKH

570.000

22

Toyota Corolla Altis 1.8MT Model ZZE 142L-GEMGKH

667.000

23

Toyota Corolla Altis 1.8AT Model ZZE 142L-GEPGKH

710.000

24

Toyota Corolla 1.8CVT-ZRE 142L-GEXGKH

783.000

25

Toyota Corolla 1.8MT-ZRE 142L-GEFGKH

728.000

26

Toyota Corolla Altis 2.0AT Model ZRE 143L-GEPVKH

770.000

27

Toyota Corolla 2.0CVT-ZRE 143L-GEXVKH

850.000

28

Toyota Corolla Model NZE 120L-GEMRKH

346.000

29

Toyota Zace (1.8)

357.000

30

Toyota Zace (1.8) loại DX

436.000

31

Toyota Zace GL Model KF-82L-HRMNEU, 8 chỗ

446.000

32

Toyota Zace GL Model KF-80L-HRMNEU, 8 chỗ

420.000

33

Toyota Zace Super KF-82L-HRMNEU, 8 chỗ

485.000

34

Toyota Landcruiser FZJ 100L-GNMNKV, 8 chỗ

1.205.000

35

Toyota Landcruiser FXJ 100L-GNMNK, 8 chỗ

998.000

36

Toyota Vios Limo, NCP 42L-EEMGKU

435.000

37

Toyota Vios Limo, Model NCP93L-BEMDKU, 1.497cc

530.000

38

Toyota Vios 1.5G, Model NCP42L-EEMGKU

425.000

39

Toyota Vios G-NCP93L-BEPGKU, dung t�ch 1.497cc, 5 chỗ

610.000

40

Toyota Vios E-NCP93L-BEMRKU, dung t�ch 1.497cc, 5 chỗ

560.000

41

Toyota Innova G Model TGN40L-GKMNKU, dung t�ch 1.998cc

725.000

42

Toyota Innova J Model TGN40L-GKMRKU, dung t�ch 1.998cc

650.000

43

Toyota Innova V Model TGN40L-GKPNKU, dung t�ch 1.998cc

800.000

44

Toyota Fortuner V Model TGN51L-NKPSKU, dung t�ch 2.694cc, 7 chỗ

1.020.000

45

Toyota Fortuner G Model KUN60L-NKMSHU, dung t�ch 2.494cc, 7 chỗ

784.000

46

Toyota Fortuner V TRD Sportivo động cơ xăng, tự động 4 cấp, dung t�ch 2.694cc

1.100.000

47

Toyota Innova G SR TGN40L-GKMNKU

765.000

F

Xe hiệu Ford

 

1

Ford Transit 16 chỗ (loại cũ)

405.000

2

Ford Transit van (b�n tải)

320.000

3

Ford Transit FCCY-HFFA, 16 chỗ, động cơ dầu

575.000

4

Ford Transit FCCY-E5FA, 16 chỗ, động cơ xăng

570.000

5

Ford Transit FCCY-HFFA, 16 chỗ, động cơ dầu, Limited

600.000

6

Ford Transit FCCY-E5FA, 16 chỗ, động cơ xăng, Limited

600.000

7

Ford Transit FCC6 SWFA, 16 chỗ

610.000

8

Ford Transit FCC6 GZFB, 16 chỗ

598.000

9

Ford Transit FCC6 PHFA, 16 chỗ

712.000

10

Ford Transit FCC6 GZFA, 16 chỗ

600.000

11

Ford Transit FCA6 SWFA, 10 chỗ

620.000

12

Ford Transit FCA6 SWFA9S, 9 chỗ

630.000

13

Ford Transit FCA6 PHFA9S, 9 chỗ

620.000

14

Ford Transit FAC6 SWFA, tải van

465.000

15

Ford Transit FCA PHFA, tải van 3 chỗ

450.000

16

Ford Transit FAC6 PHFA, tải van 3 chỗ ngồi

474.000

17

Ford Transit VP

560.000

18

Ford Trader 4 tấn

262.000

19

Ford Laser loại Deluxe, 5 chỗ

365.000

20

Ford Laser loại LX

325.000

21

Ford Laser loại Sports

365.000

22

Ford Laser loại GLX (c� v�nh đ�c hợp kim)

355.000

23

Ford Laser Deluxe loại GLX (kh�ng c� v�nh đ�c hợp kim)

345.000

24

Ford Laser LXI, 5 chỗ

450.000

25

Ford Esscape loại XLS

695.000

26

Ford Escape 1 EZ, 5 chỗ

605.000

27

Ford Escape XLS 2.0L MT, 5 chỗ hai cầu

490.000

28

Ford Escape 3.0L Centennial

620.000

29

Ford Escape 1 N2 ENGZ4, 5 chỗ

624.000

30

Ford Escape 1 N2 ENLD4, 5 chỗ

735.000

31

Ford Escape EV24 4x4 XLT

768.000

32

Ford Escape EV65 4x2 XLS, dung t�ch 2.261cc

725.000

33

Ford Mondeo B4Y-LCBD

820.000

34

Ford Mondeo B4Y-CJBB

740.000

35

Ford Mondeo Ghia 2.5L

725.000

36

Ford Mondeo 2.5 V6

888.000

37

Ford Mondeo 2.0

770.000

38

Ford Mondeo BA7, dung t�ch 2.261cc, 5 chỗ

926.000

39

Ford Ranger XL canopy

476.000

40

Ford Ranger 2AW, pick-up cabin k�p chở h�ng

472.000

41

Ford Ranger 2AW 8F2-2

560.000

42

Ford Ranger 2AW 1F2-2

438.000

43

Ford Ranger UV7C, pick-up chở h�ng cabin k�p

535.000

44

Ford Ranger UV7B, pick-up chở h�ng cabin k�p

430.000

45

Ford Ranger, tải pick-up (nhập khẩu)

648.000

46

Ford Ranger UG6F901, loại 4x4 - Diesel XLT Wildtrak, tải pick-up

669.000

47

Ford Everest UV9G, 7 chỗ

480.000

48

Ford Everest UV9F, 7 chỗ

500.000

49

Ford Everest UV9H, 7 chỗ

610.000

50

Ford Everest UV9G, 7 chỗ, trang bị cao cấp

540.000

51

Ford Everest UV9F, 7 chỗ, trang bị cao cấp

560.000

52

Ford Everest UV9H, 7 chỗ, trang bị cao cấp

680.000

53

Ford Everest UV9R, 7 chỗ, 4x2 Diesel 2.5L

550.000

54

Ford Everest UV9P, 7 chỗ, 4x2 Petrol 2.6L

560.000

55

Ford Everest UV9S, 7 chỗ, 4x4 Diesel 2.5L

680.000

56

Ford Everest UW 851-2, dung t�ch 2.499cc

910.000

57

Ford Everest UW 151-2, dung t�ch 2.499cc

755.000

58

Ford Focus DB3 BZ MT, 5 chỗ

480.000

59

Ford Focus DB3 QQDD MT, 5 chỗ

542.000

60

Ford Focus DB3 QQDD AT, 5 chỗ

540.000

61

Ford Focus DB3 AODB MT, 5 chỗ

575.000

62

Ford Focus DB3 AODB AT, 5 chỗ

639.000

63

Ford Focus DA3 AODB AT, 5 chỗ, 2.0L, hộp số tự động AT, động cơ xăng, 5 cửa

673.000

64

Ford Focus DB3 AODB AT, 5 chỗ, 2.0L, hộp số tự động AT, động cơ xăng, Ghia, trang bị cao cấp

585.000

65

Ford Focus DA3 G6DH AT, dung t�ch 1.997cc, 5 chỗ

733.000

66

Ford Focus DA3 QQDD AT, dung t�ch 1.798cc, 5 chỗ

549.000

67

Ford Everest UW 151-2, 7 chỗ ngồi

775.000

68

Ford Everest UW 151-7, 7 chỗ ngồi

768.000

69

Ford Everest UW 851-2, 7 chỗ ngồi

878.000

G

Xe hiệu ISUZU

 

1

Isuzu trooper (3.2)

680.000

2

Isuzu D-Max-TFS54H, 5 chỗ

493.000

3

Isuzu NHR55E-FL, tải th�ng k�n 1,2 tấn

283.000

4

Isuzu NLR55E CAB-Chassis/THQ-TK, th�ng k�n 1,2 tấn

305.000

5

Isuzu NHR55E-FL, trọng tải 1,4 tấn

257.000

6

Isuzu NKR66LR, trọng tải 1,8 tấn

309.000

7

Isuzu MHR85H CAB-CHASSIS/THQ-TK, 1,8 tấn

520.000

8

D-Max-TFR85H MT-LS

470.000

9

D-Max-TFS85H

521.000

10

D-Max S(2.5MT) FSE

500.000

11

D-Max S(3.0 MT)

530.000

12

D-Max S(3.0 MT) FSE

555.000

13

D-Max LS(3.0AT) FSE

590.000

14

Isuzu D-Max-TFR85H MT-LS

550.000

15

� t� Pick-up cabin k�p ISUZU

405.000

16

Isuzu D Max/THQ-STD

365.000

17

Isuzu D Max/THQ-MP

369.000

18

Isuzu D Max/THQ-TK

370.000

H

Xe hiệu Daihatsu, Chery

 

1

Daihatsu Citivan Semi-Deluxe

335.000

2

Daihatsu Citivan Deluxe

350.000

3

Daihatsu Citivan Super-Deluxe

360.000

4

Daihatsu X471 Citivan, 7 chỗ

270.000

5

Daihatsu Hijet Jumbo

145.000

6

Daihatsu Hijet Q.Bic

156.000

7

Daihatsu Devan

206.000

8

Daihatsu Victor

265.000

9

Daihatsu Terios

325.000

10

Xe Chery QQ3, 812cc, 5 chỗ

185.000

11

Xe Chery SQR 7080S117, 812cc, 5 chỗ

190.000

I

Xe hiệu Mercedes Benz (do C�ng ty Mercedes Benz sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

1

Mercedes Benz, 16 chỗ

480.000

2

Xe C-200 số s�n

785.000

3

Xe C-200 số tự động