Quyết định 1164/QĐ-UBND

Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông tỉnh Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hoá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1120/TTr-STP ngày 10 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, chuẩn hoá nội dung cụ thể về bộ phận tạo thành của các thủ tục hành chính đặc thù và liên thông theo Danh mục phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực thương mại quốc tế

1

Thẩm định hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Sở Công Thương

 

Lĩnh vực đầu tư

2

Đăng ký đầu tư xây dựng chợ hạng 1

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

 

Lĩnh vực thuỷ lợi và phòng chống lụt bão

3

Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh - Xúc tiến đầu tư

5

Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh

Liên thông

6

Đăng ký chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn quyền sử dụng đất

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh

Liên thông

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực đầu tư

7

Đăng ký đầu tư xây dựng chợ hạng 2 và hạng 3

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

8

Xét duyệt hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1164/QĐ-UBND 2015 Danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông tỉnh Bến Tre

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực