Quyết định 1171/QĐ-UBND

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1171/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum 2020 2030 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1171/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/ND-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và qun Iý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: S355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030; số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 phê duyệt điều chnh Quy hoạch phát triển giao thông vn tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; số 07/2011/QĐ-TTg ngày 25/01/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đến 2020 và định hướng đến năm 2030; số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 Quy hoạch tổng th phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/07/2011 của Bộ Giao thông vn tải phê duyệt Chiến lược phát trin giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phê duyệt điều chnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện Sa Thầy về việc phê duyệt điều chnh, bổ sung quy hoạch phát trin giao thông nông thôn tnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Công văn số 1938/SGTVT-KHTC ngày 12/11/2015 của S Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung tuyến đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh từ xã Rờ Kơi, huyện Sa Thy đi xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi vào Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Điểm đầu: Tỉnh lộ 675, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

- Điểm cuối: Quốc lộ 14C, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

- Chiều dài tuyến: 17 Km

- Cấp đường: Đường giao thông cấp V (theo TCVN 4054:2005).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Giao thông Vn tải t chc công bố nội dung của Quy hoạch theo quy định.

- Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện Quy hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Văn phòng UBND t
nh (CVP. PVPKTTH);
- Lưu: VT, KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2015
Ngày hiệu lực12/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1171/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum 2020 2030 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1171/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum 2020 2030 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành12/11/2015
        Ngày hiệu lực12/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1171/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum 2020 2030 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1171/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum 2020 2030 2015

            • 12/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực