Quyết định 1172/QĐ-UBND

Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2010 về sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 443/TTr-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2010 về việc quy định các loại thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 678/LĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục đã công bố tại Quyết định 2142/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo phương án đã phê duyệt tại Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính khi phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính đã được công bố.

2. Niêm yết công khai nội dung của từng thủ tục hành chính đã được công bố và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TTg Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước địa phương">93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Điều 3. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG.

(Kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 31/5/ 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. Lĩnh vực dạy nghề:

1. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-031654-TT.

2. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục - Mã số hồ sơ: T-LDG-031649-TT.

3. Thành lập, cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề công lập-Mã số hồ sơ: T-LDG-120441-TT.

4. Thành lập, cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục- Mã số hồ sơ: T-LDG-120446-TT.

5. Đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-031643-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

6. Đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Tư thục - Mã số hồ sơ: T-LDG-120462-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

II. Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động:

1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ở Lâm Đồng - Mã số hồ sơ: T-LDG-031234-TT

1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

2. Xác nhận tai nạn lao động - Mã số hồ sơ: T-LDG-031294-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

3. Cấp sổ lao động cho người lao động - Mã số hồ sơ: T-LDG-031261-TT

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động - Mã số hồ sơ: T-LDG-120706-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

6. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Mã số hồ sơ: T-LDG-120718-TT.

6.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

III. Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội:

1. Duyệt đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước-T-LDG-031663-TT

1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

IV. Lĩnh vực bảo trợ xã hội –bảo vệ chăm sóc trẻ em:

1.Đề nghị thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội công lập (Trung tâm Bảo trợ xã hội) - Mã số hồ sơ: T-LDG-120889-TT.

1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án thành lập, gồm:

+ Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;

+ Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

+ Đối tượng tiếp nhận;

+ Tổ chức bộ máy; Nhân sự; Biên chế;

+ Trụ sở làm việc (địa điểm thiết kế), trang thiết bị, phương tiện cần thiết;

+ Kế hoạch kinh phí;

+ Dự kiến hiệu quả;

- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;

- Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội, bao gồm:

+ Trách nhiệm của Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ;

+ Trách nhiệm của cán bộ viên chức;

+ Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

+ Cơ chế quản lý tài sản tài chính;

7. Hỗ trợ các hoạt động văn hóa vui chơi và thể thao cho trẻ em - Mã số hồ sơ: T-LDG-120907-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

V. Lĩnh vực người có công:

3. Giải quyết tuất từ trần và mai táng phí cho thân nhân của người có công với cách mạng - Mã số hồ sơ: T-LDG-120951-TT : Chuyển về cấp Huyện .

6. Quyết định công nhận người có công giúp đỡ cách mạng - Mã số hồ sơ: T-LDG-120982-TT.

9. Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thẻ thương binh, bệnh binh - Mã số hồ sơ: T-LDG-121234-TT : Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

12. Cấp lại sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho học sinh – sinh viên là con của người có công cách mạng - Mã số hồ sơ: T-LDG-121242-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

13. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Mã số hồ sơ: T-LDG-121225-TT: Chuyển về cấp Huyện .

16. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Mã số hồ sơ: T-LDG-121329-TT: Bãi bỏ tòan bộ thủ tục.

17. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách:

17.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

18. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ di dời hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà lạt - Mã số hồ sơ: T-LDG-121320-TT

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở;

- Xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang;

- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ có xác nhận của UBND xã;

- Giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sỹ của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội.

20. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độ hóa học- Mã số hồ sơ: T-LDG-121329-TT : Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

21. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống pháp - Mã số hồ sơ: T-LDG-121345-TT: Chuyển về cấp Huyện.

22. Trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống pháp - Mã số hồ sơ: T-LDG-121366-TT: Chuyển về cấp huyện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1172/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 31/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/01/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 31/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/01/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1172/QĐ-UBND sửa đổi bộ thủ tục hành chính