Quyết định 1176/QĐ-UBND

Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020 và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ LĨNH VỰC TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Lut T chc chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Kon Tum đến năm 2020;

Xét đề nghị của SKế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 112/TTr-SKT, ngày 20/10/2017 về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiu cơ hội đu tư vào tnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đu tư vào tnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ch trì, phối hợp với các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đăng tải nội dung của Quyết định này lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT H
ĐND tỉnh (b/c);
-
Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
-
VP UBND tnh: CVP, PVP(HTĐT), các phòng;
- Lưu
: VT, HĐT(PTP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1176/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên dự án/ Lĩnh vực

Mục tiêu

Quy mô

Nhu cầu vốn
 
(Tỷ đồng)

Địa điểm

Căn cứ pháp lý

Công suất

Diện tích

A

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

I

Lĩnh vực công nghiệp.

1

Nhà máy chế biến nông sản, dược liệu và cây công nghiệp

Tạo đầu mối thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng tại địa phương, đem lại việc làm cho lao động địa phương.

 

15 ha

200

Cụm công nghiệp huyện Kon Plông

QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp huyện Kon Plông

2

Đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

 

50 ha

192

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

3

Nhà máy sản xuất các sản phẩm tinh chế từ mủ cao su

Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ mủ cao su đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong nước và xuất khẩu

 

5 ha

200

Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

4

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Chế biến thức ăn gia súc, cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thức ăn cho chăn nuôi gia súc trên thị trường trong và ngoài tỉnh hướng đến xuất khẩu

 

5 ha

100

Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

5

Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, ván công nghiệp

Tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để sản xuất gỗ, ván công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu

 

5 ha

20

Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

6

Sản xuất gạch, ngói, gạch không nung

Khai thác đất sét làm vật liệu xây dựng

 

30 ha

 

Mỏ khai thác tại Thôn 1, xã Diên Bình (vùng bán ngập lụt thủy điện Plei Krông); nhà máy tại Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

7

Nhà máy sản xuất nước khoáng

Sản xuất nước khoáng, nguồn nước lấy từ suối nước khoáng Kon Đào

 

4 ha

 

Cụm Công nghiệp phía Tây Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

8

Đầu tư Cụm công nghiệp huyện Kon Plông

Định hướng bố trí tập trung các ngành nghề sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ đan lát, mộc dân dụng, cơ khí nhỏ…phục vụ nhu cầu đời sống của địa phương và hướng các sản phẩm ra bên ngoài thị trường.

 

38 ha

2.000

Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

QĐ số: 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh về việc thanh lập Cụm công nghiệp huyện Kon Plông

9

Dự án đầu tư, quản lý, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp số 2, thị trấn Plei Kần

Di dời các cơ sở sản xuất theo Quy hoạch, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của huyện và tạo công ăn việc làm

 

10ha

30

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp số 2, thị trấn Plei Kần

QĐ số: 270/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030

10

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút

Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, tiên tiến, nhằm sản xuất hàng hóa phải đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

 

20 ha

 

Thôn Đăk Sút, xã Đăk Roong, huyện Đăk Glei

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei

11

Dự án nhà máy sản xuất xăm lốp xe

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu mủ cao su, tạo ra sản phẩm săm lốp ô tô thay thế cho hàng ngoại nhập, tăng giá trị ngành công nghiệp cao su tại địa phương

100.000 SP/năm

12,88 ha

1.000

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y , huyện Ngọc Hồi

QĐ số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh về Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

12

Nhà máy chế biến phân vi sinh

Cung cấp cho địa phương và các tỉnh lân cận, thu hút lao động và giải quyết việc làm cho người dân địa phương

20.000 tấn/năm

2-3 ha

30

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y , huyện Ngọc Hồi

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

13

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Chế biến thức ăn gia súc cung cấp sản phẩm phục vụ chăn nuôi

20.000 tấn/năm

8,45 ha/13,45 ha

100

Cụm công nghiệp Đăk La

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

14

Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu

Cung cấp nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

150.000 tấn sản phẩm/năm

8,81 ha

100

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y , huyện Ngọc Hồi

QĐ số 1384/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 cua UBND tỉnh

15

Nhà máy sản xuất gỗ theo công nghệ HDF

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh trên cơ sở phát huy lợi thế về nguyên liệu của tỉnh

150.000 tấn SP/năm

2-5 ha

100

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y , huyện Ngọc Hồi

QĐ số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

II

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch.

1

Xây dựng nhà máy cấp nước thị trấn Đăk Glei và hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các thị trấn, thị tứ

Đáp ứng một phần nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân, nâng cao điều kiện sống, cải thiện sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh

3.000m3/ngày đêm

10 ha

 

Thôn 14 A, xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei

 

2

Trung tâm hội chợ triển lãm

Nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, giao lưu và tổ chức những sự kiện quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Kon Tum

 

0,9 ha

40

Phường Trường Chinh, TP Kon Tum

QĐ số: 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

3

Trường học chất lượng cao

Xây dựng một cơ sở giáo dục có chất lượng cao và đạt chuẩn quốc gia.

 

2 ha

100

Phường Ngô Mây, TP Kon Tum

Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng CP về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh KonTum đến năm 2020

4

Dự án khu liên hợp thể dục thể thao huyện Ngọc Hồi

Phục vụ các sự kiện thể thao của huyện, phục vụ nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân.

 

6,5 ha

15

Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

QĐ số: 270/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi đến năm 2030

5

Dự án Rạp chiếu phim huyện Ngọc Hồi

Đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện

 

0,3ha

10

TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

6

Trường mầm non tư thục

Xây dựng và Đào tạo giáo dục có chất lượng

 

1 ha

20

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

 

7

Khu sinh hoạt thể thao tổng hợp (nhà thi đấu, sân thi đấu; câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao)

Xây dựng khu vui chơi giải trí đồng bộ kết hợp sinh hoạt tập luyện thể thao, tạo một không gian thư giãn, phục vụ sức khỏe cộng đồng, nhu cầu ngày càng cao sinh hoạt thể dục thể thao của người dân trong huyện và các vùng lân cận, phát triển phong trào vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại địa phương.

 

6 ha

 

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

 

8

Dịch vụ khách sạn, nhà hàng quanh công viên hồ Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei

Tăng cường cơ sở vật chất về dịch vụ khách sạn, nhà hàng phục vụ nhu cầu khách du lịch, tham quan

 

5 ha

 

Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

 

9

Chợ đầu mối

 

 

3.000 m2

10

Thành phố Kon Tum

 

10

Dự án Sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người, 7 người, 11 người, sân quần vợt, dịch vụ thể thao

Phát huy tiềm năng của địa phương, đầu tư với tầm nhìn chiến lược cho một số môn thể thao trọng điểm, có lợi thế để tiến đến thể thao chuyên nghiệp, phát triển cơ sở vật chất hiện đại và mở rộng đầu tư giao lưu hợp tác quốc tế

 

2,3ha

54,5

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

QĐ số: 1557/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

11

Mở rộng, cải tạo nâng cấp gắn với phương án bố trí, sắp xếp lại trung tâm thương mại TP Kon Tum

Tạo mỹ quan đô thị, góp phần hoàn chỉnh và làm đẹp không gian kiến trúc đô thị của thành phố Kon Tum

 

1,546 ha

100

Tổ 4, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum

 

12

Rạp chiếu bóng (Thay rạp 17/3)

Đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân địa phương và khách du lịch

 

0,2 ha

20

Phường Trường chinh, TP Kon Tum

QĐ số: 139/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến 2025.

13

Siêu thị Đăk Tô

Dịch vụ thương mại

Siêu thị loại 2

0,7 ha

60

Khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số: 1548/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/12/2007 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô giai đoạn 2006-2015 và định hướng 2020

14

Siêu thị tổng hợp thương mại

 

 

5.000m2

30.000

Thị trấn Plei Kần Huyện Ngọc Hồi

 

15

Nhà hàng khách sạn

Dịch vụ nhà hàng, khách sạn

 

0,2 ha

30

Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

QĐ số: 1548/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/12/2007

16

Cáp treo và cáp trượt

Phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước

 

20 ha

100

Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

QĐ số: 298/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

17

Các dự án du lịch sinh thái Thác Pa Sỹ và Thác Lô Ba

Thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh

 

100 ha

100

Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

18

Thác Đăk Sing xã Văn Lem

Đầu tư hạ tầng và khai thác du lịch

 

5 ha

20

Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

 

19

Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước khoáng thác Đăk Lung

Du lịch, nghỉ dưỡng

 

40 ha

30

Thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

 

20

Khu du lịch sinh thái rừng thông

Du lịch, nghỉ dưỡng

 

150 ha

20

Thị trấn Đăk Tô Cách trung tâm tỉnh 42km, cách cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 35 km, có Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đi qua.

QĐ 1548/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/12/2007

21

Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Chư Mom Ray

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia Chư Mom Ray

 

 

200

Huyện Sa Thầy

QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2015, định hướng đến 2020

22

Khu du lịch hồ YaLy

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái lòng hổ thủy điện Ya Ly

 

100 ha

100

Khu vực lòng hồ Ya Ly

QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

23

Làng nghề truyền thống gắn với du lịch văn hóa Kon Klor

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống kết hợp khai thác du lịch

 

20 ha

60

Thành phố Kon Tum

QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

24

Đầu tư điểm du lịch cộng đồng làng Kon Bring, xã Đăk Long, Vi Ô Lắc, Vi Koa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống kết hợp khai thác du lịch tại làng Kon Bring

 

60 ha

180

Làng Kon Bring, xã Đăk Long và Vi Ô Lắc, Vi Koa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

QĐ số: 1237/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen.

25

Dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị

Đẩy mạnh tốc độ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành du lịch theo hướng ngày càng hiện đại, phục vụ khách trong và ngoài nước ngày càng tốt hơn đồng thời áp dụng nhu cầu tổ chức các hội nghị lớn các giải đấu thể thao toàn quốc, đáp ứng nhu cầu cho 250 phòng và kết hợp tổ chức hội nghị, sự kiện lớn diễn ra tại tòa nhà.

 

17,750
 m2

810

Lô DVKS1 - K3 (thuộc khu trung tâm hành chính mới của tỉnh) phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum

QĐ số: 978/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu Trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

26

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cộng đồng làng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan, môi trường truyền thống của các đồng bào dân tộc Bana; Hình thành điểm du lịch văn hóa cộng đồng với định hướng của tỉnh, của thành phố Kon Tum.

 

17 ha

10

Làng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum

Quyết định số 622a/QĐ-UBND, ngày 05/10/2015 của UBND thành phố Kon Tum

27

Khu du lịch sinh thái thác Đăk Snghé

Xây dựng khu du lịch sinh thái nhằm tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn; góp phần phát triển tiềm năng du lịch vùng Bắc Tây Nguyên

 

Khoảng200 ha

130

Huyện Kon Rẫy

QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

28

Dự án khu du lịch sinh thái tổng hợp làng Kon Tu Rằng

Du lịch leo núi, cáp treo, săn bắn

 

700 ha

400

Làng Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông.

Các QĐ của Thủ tướng Chính phủ: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 và số 298/QĐ-TTg ngày 05/02/2013; QĐ số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum

29

Phát triển du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Khai thác tiềm năng lợi thế. vị trí cột mốc quốc giới chung 3 nước để hình thành và phát triển du lịch

 

120-150 ha

600

huyện Ngọc Hồi

 

30

Siêu thị cao cấp

Nhằm tạo ra một nơi mua sắm tin cậy, hiện đại không chỉ cho cư dân thành phố mà còn là điểm đến hấp dẫn của người tiêu dùng toàn tỉnh, với các mặt hàng phong phú về chủng loại, thương hiệu và đảm bảo về chất lượng

 

2 ha

100

Khu đô thị phía nam
cầu Đăk Bla

 

31

Săn bắn thú nuôi

Phục vụ khách du lịch có nhu cầu săn bắn, tham quan.

 

50 ha

100

Tiểu khu 488, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng CP về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

32

Sân golf

Xây dựng sân golf hiện đại để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

18 lỗ


100 ha

1.000

huyện Kon Plông, thành phố Kon Tum

QĐ số: 289/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

33

Sân bay Taxi Măng Đen

Đáp ứng nhu cầu đi lại của địa phương, khách du lịch, nhà đầu tư

 

100 ha

1.000

Tiểu khu 488, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

34

Công viên nước phía Bắc thành phố Kon Tum

Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại cửa ngõ phía Bắc TP Kon Tum, công viên sinh thái nghỉ ngơi cấp đô thị; cải tạo chỉnh trang và phát triển mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

 

330 ha

250

TP. Kon Tum (Phường Ngô Mây, Duy Tân, xã Vinh Quang)

QĐ số: 686/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

35

Dự án sinh thái bán ngập lụt trên sông Đăk Bla

Khai thác lợi thế dòng sông Đăk La, tạo ra một điểm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến với thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung

 

50 ha

100

Thành phố Kon Tum

QĐ số: 139/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Kon Tum

36

Sân bay Kon Tum

Phục vụ nhu cầu đi lại, an ninh quốc phòng

 

162 ha

1.500

Xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum

Quyết định số 861/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2011 cùa Bộ Giao thông - Vận tải

37

Bệnh viện chất lượng cao

Khám và chữa bệnh

 

5 ha

100

Thành phố Kon Tum

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

38

Chợ biên giới

Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại

 

15 ha

30

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

QĐ số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cứa khâu quốc tế Bờ Y

39

Dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Đầu tư phát triển theo hướng công nghiệp chế xuất hàng hóa ngày càng hiện đại, tập trung phát triển những ngành có lợi thế của tỉnh

 

68 ha

700

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

QĐ số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ

40

Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bờ Y, khu kinh tế

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ.

 

794,11 ha

7.905

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

QĐ số: 1323/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

41

Chợ biên giới, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa với khoảng 320 điểm kinh doanh

 

 

16

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

QĐ số: 806/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chợ biên giới, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

42

Khách sạn 5 sao

Phục vụ nghỉ ngơi cho khách trong và ngoài nước

 

9.6 ha

100

Tiểu khu 488, xã Đăk Long, Huyện KonPlong (Khu vực trung tâm huyện)

QĐ số: 289/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

43

Khu đô thị rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu đô thị phía Đông Nam huyện Kon Plông

Phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng cho khách trong và ngoài nước

 

khoảng 100 ha

1.000

Tiểu khu 488, xã Đăk Long, Huyện KonPlong (Khu vực trung tâm huyện)

TB số: 73/VP-KTN ngày 16/1/2015 kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy, PCT UBND tỉnh về Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị phía Đông Nam huyện Kon Plông.

44

Khu di lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng phía Đông Bắc huyện Kon Plông

Phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng cho khách trong và ngoài nước

 

khoảng 80 ha

500

Huyện Kon PLông

Quyết định 1395/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án Ouy hoạch phân khu Khu vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông, Huyện Kon Plông

45

Khu du lịch nghỉ dưỡng phía Nam sông Đăk Bla

Phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng cho khách trong và ngoài nước

 

khoảng 172,735 ha

100

Thành phố Kon Tum

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 cua UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Nam sông Đăk Bla

46

Đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển các làng văn hóa - du lịch cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông

Phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng cho khách trong và ngoài nước

 

Khoảng 16 ha

126

Huyện Kon plông

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

47

Khu du lịch Ia Chim

Kết hợp du lịch lòng hồ thủy điện Ya Ly

 

200 ha

100

Xã Ia Chim, TP Kon Tum

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

48

Khu du lịch sinh thái kết hợp công viên thú và nghiên cứu sinh học rừng đặc dụng Đăk Uy

Phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng cho khách trong và ngoài nước

 

543 ha

 

 

 

III

Lĩnh vực nông nghiệp.

1

Sản xuất rau, hoa công nghệ cao

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, nông sản tươi sạch, tăng thu nhập cho người dân sản xuất.

 

50 ha

5

Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

QĐ số: 1261/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum; Phương án số 73/PA-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Đăk Hà

2

Dự án rau, hoa quả xứ lạnh

Phát triển vườn sinh thái theo công nghệ sạch phục vụ du lịch.

 

100 ha

200

huyện Kon Plong

Thông báo số 100-TB-VP, ngày 5/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

3

Phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng

Giải quyết công ăn việc làm cho người dân vùng dự án, đồng thời bảo vệ được rừng và môi trường sinh thái

 

200 ha

150

05 xã: Đăk Na, Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Yêu và Văn Xuôi - Huyện Tu Mơ Rông

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh Kon Tum

4

Dự án chăn nuôi và chế biến gia súc

Phát triển khu chăn nuôi và chế biến gia súc, thu hút lao động và giải quyết việc làm cho người dân địa phương

 

500 ha

1.000

Xã Đăk Long, xã Hiếu, Pờ Ê, Ngọc Tem, Măng Cành, Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Ring, Đăk Nên - huyện Kon Plong

QĐ số: 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

5

Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung

Khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi, hình thành vùng chăn nuôi gia súc tập trung trên địa bàn huyện, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi bền vững

 

100 ha

200

Khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

 

6

Dự án Trồng rừng sản xuất đặc hữu

Bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài cây quý hiếm, tạo lập rừng cây đặc hữu phục vụ tham quan, du lịch và nghiên cứu khoa học

 

37,5 ha

1,5

Xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai

QĐ số: 1427/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

7

Dự án nuôi và chế biến cá nước ngọt trên lòng hồ Plei Krông

Khai thác tiềm năng, lợi thế lòng hồ Plei Krông, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương

 

 

200

Huyện Sa Thầy

 

8

Dự án nuôi và chế biến cá nước ngọt trên lòng hồ Thủy điện Đăk Đring; Thượng Kon Tum

Khai thác tiềm năng, lợi thế lòng hồ Đăk Đring, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương

 

Khoảng 900 ha

560

Huyện Kon PLông

Quyết định sô 29/2011QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

B

GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ

I

Lĩnh vực công nghiệp.

1

Nhà máy chế biến súc sản

 

 

 

750

Huyện Kon Plông

 

2

Nhà máy chế biến dược liệu (Hồng Đảng sâm, sâm Đương Quy)

 

100 tấn nguyên liệu tươi/năm

 

5

Huyện Kon Plông

 

3

Cơ sở chế biến, bảo quản rau quả ứng dụng công nghệ cao

 

12 tấn/ ngày

 

10

Huyện Kon Plông

 

4

Dự án nhà máy sản xuất hữu cơ vi sinh

 

 

1 ha

 

Phường Ngô Mây, TP Kon Tum

 

5

Nhà máy chế biến tinh bột sắn biến tính

 

40.000 tấn/năm

 

300

Huyện Đăk Hà

 

6

Xây dựng nhà máy chế biến cà phê xứ lạnh và các loại cây dược liệu

Giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước phát triển công nghiệp chế biến và bao tiêu sản phẩm đầu ra của người dân

 

1,5 ha

50

Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông

QĐ số 907/QĐ-UBND ngày 10/8/2009; QĐ số 884/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh Kon Tum

7

Nhà máy chế biến thủy sản Măng Đen

Tạo đầu mối thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản nói chung trong đó có sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn huyện

1.000 tấn/ năm

 

50

Thôn Măng Đen xã Đăk Long huyện KonPLông

QĐ số: 127/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt nuôi cá nước lạnh huyện Kon Plông đến 2020

8

Nhà máy chế biến các sản phẩm tiêu dùng từ mủ cao su

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu mủ cao su tăng giá trị ngành công nghiệp cao su tại địa phương, giảm thiểu việc xuất khẩu nguyên liệu thô

3.100.000 SP/ năm

 

1.500

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

9

Nhà máy chế biến dược phẩm

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trên địa bàn, chế biến sâu sản phẩm các dược liệu quý để nâng cao giá trị sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

50 triệu SP/năm

 

70

Các huyện, thành phố

 

II

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch.

1

Chợ Thôn 5 Hà Mòn

Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ ở địa phương.

 

0,35 ha

12,5

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

 

2

Trạm dừng nghỉ chân Kon Tum

Đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ chân của lái xe, hành khách, phương tiện tham gia giao thông đi qua địa bàn huyện.

 

2 ha

30

Thôn 2, thôn 3 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

 

3

Dự án đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh, hướng đến phát triển công nghiệp gắn với chế biến.

 

209 ha

100

Xã Ia chim, TP Kon Tum

QĐ số: 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum

4

Bến, bãi đỗ xe

Đáp ứng nhu cầu đi lại của địa phương, khách du lịch, nhà đầu tư

 

 

25

Thành phố Kon Tum (Phường Trần Hưng Đạo: 14 ha; Phường Ngô Mây: 5,8 ha; xã Đăk Blà: 5,2 ha)

QĐ số: 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum và Quy hoạch các huyện

5

Các khu giải trí trung tâm

 

 

143 ha

30

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

6

Lò giết mổ tập trung

 

 

1.000m2/ cơ sở

7 tỷ/ cơ sở

Các huyện, thành phố

Quy hoạch các huyện, thành phố

7

Thu gom và xử lý rác

 

 

 

100

Huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô

Quy hoạch các huyện

8

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Bắc Bờ Y và hạ tầng Khu đô thị Nam Bờ Y

 

 

 

12.070

Phía Bắc và Nam Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ

9

Khu du lịch lòng hồ Plei Krông

 

 

 

40

Khu vực lòng hồ Plei Krông

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

10

Du lịch sinh thái suối nước nóng Đăk Côi

 

 

 

30

Huyện Kon Rẫy

Đang triển khai lập qui hoạch

11

Khu du lịch làng Chờ

 

 

200 ha

100

Huyện Sa Thầy

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

III

Lĩnh vực nông nghiệp.

1

Nông trại hữu cơ sản xuất rau, củ, quả xứ lạnh xuất khẩu, chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa.

Đảm bảo hệ sinh thái cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm chất lượng an toàn với người sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế…góp phần thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

100 ha

170

Tiểu khu 482 xã Măng Cành và Tiểu khu 486, 487 xã Đăk Long huyện KonPlông

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

2

Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây dược liệu

Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cây dược liệu (sâm Dây, Đương Quy)

 

100 ha

60

Xã Văn Lem và xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô

 

3

Trồng và chế biến cây dược liệu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Tạo vùng chuyên canh cây dược liệu cho địa phương, xây dựng thương hiệu về vùng gieo trồng và sản xuất dược liệu.

104,5 tấn/ năm

 

29,3

Thôn Măng Đen xã Đăk Long và thôn KonTu Rằng xã Măng Cành huyện Kon Plông

QĐ số: 1372/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 và QĐ số: 396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum

4

Dự án chăn nuôi bò thịt, sữa

Phát triển vùng nguyên liệu và khu chăn nuôi bò sữa tập trung; thu hút lao động và giải quyết việc làm cho người dân địa phương

 

200 ha

1.000

Xã Đăk Tăng và Măng Bút, huyện Kon Plông

QĐ số: 581/QĐ-TTg ngày 20/11/2011 của của Thủ tướng chính phủ

5

Trồng cà phê chè vùng Đông Trường Sơn

 

 

500 ha

200

Huyện Tu Mơ Rông; Đăkglei; KonPlông (Xã Đăk Long, Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút, xã Hiếu)

Đang triển khai lập quy hoạch

6

Dự án chăn nuôi tập trung và chế biến súc sản

Xây dựng khu chăn nuôi tập trung bán công nghiệp

 

2.000 ha

750

Xã MoRai - Huyện Sa Thầy

QĐ số: 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh.

7

Nuôi cá nước lạnh

Phát triển sản phẩm cá nước lạnh thương phẩm…

 

900 ha

560

Huyện Kon Plông

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

8

Bảo tồn phát triển dược liệu dưới tán rừng (Sâm dây, lan kim tuyến, đương quy…)

Phát triển vùng nguyên liệu thảo dược quy hiếm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

 

100 ha

100

Huyện Kon Plông

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 cùa UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1176/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1176/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1176/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1176/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1176/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư Kon Tum