Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội tnh Kon Tum đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 17/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020".

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tnh có hiệu qu; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đăng tải nội dung ca Quyết định này lên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Qun lý Khu kinh tế tnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lựa chọn và xây dựng biểu mô tả một số dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Điều 3. Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thư
ng trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐN
D tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh (b/c);
-
Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND
tỉnh: CVP, PCVPHTĐT, các phòng;
- Lưu: VT, HTKT4
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngu
yễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Địa điểm đầu tư

Quy mô/công suất

Vốn đầu tư
(tỷ đồng)

Ghi chú

A

DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM

78.170

 

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

9.250

 

1

Dự án thuê rừng đầu tư trồng, chế biến các sản phẩm sâm Ngọc Linh

Thuê rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kết hp trng, chế biến các sản phẩm sâm Ngọc Linh

H. Tu Mơ Rông

1000 ha

2.000

Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum đến năm 2025

2

Dự án trồng và chế biến Hng đảng sâm, sâm Đương quy tại huyện Tu Mơ Rông

Đầu tư phát trin vùng dược liệu Hồng đảng sâm, sâm Đương quy tập trung gần với chế biến và liên kết chui giá trị

H. Tu Mơ Rông

1000 ha

500

Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dưc liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3

Dự án trồng và chế biến Hng đảng sâm, sâm Đương quy tại huyện Đăk Glei

Đầu tư phát triển vùng dược liệu Hồng đảng sâm, sâm Đương quy tập trung gn với chế biến và liên kết chuỗi giá tr

H. Đăk Glei

1000 ha

500

Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4

Dự án trồng và chế biến Hồng đảng sâm, sâm Đương quy tại huyện Kon Plông

Đu tư phát triển vùng dược liệu Hồng đng sâm, sâm Đương quy tập trung gắn với chế biến và liên kết chuỗi giá tr

H. Kon PLông

1000 ha

500

Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đt, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TP. Kon Tum

200 ha

400

Đề án phát trin nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gần với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

6

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dng công ngh cao

H. Đăk Hà

100 ha

200

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

7

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tập trung kthuật cao Kon Tum

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kthuật cao gắn với chế biến các sn phẩm từ thịt ln

TP. Kon Tum

200.000 con

200 ha

1.000

 

8

Dự án Thợp trang trại chăn nuôi tập trung công nghiệp sạch Đăk Hà

Xây dựng T hp trang trại nuôi lợn thịt, lợn nái, lợn giống; Nhà máy giết mổ, chế biến thịt ln; Nhà máy chế biến thức ăn

H. Đăk Hà

50.000 con

100 ha

650

 

9

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tập trung kthuật cao Ia HD'Rai

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao gn với chế biến các sản phm từ thịt lợn

H. Ia H'Drai

200.000 con

200 ha

1.000

 

10

Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao Ia H'Drai

Xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt tập trung kỹ thuật cao, gắn với chế biến thực phm

H. Ia H’Drai

40.000 con

1.000 ha

2.000

 

11

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn vi chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, g công ngh cao

H. Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy

5000 ha

500

Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Kon Tum

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

46.900

 

1

Nhà máy điện mặt tri Tân cảnh

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt tri đbán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tân Cnh, H. Đăk Tô

110 MW

176 ha

2.310

 

2

Nhà máy điện mặt tri Ia Tơi 1

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời đbán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ia Tơi, H. Ia H'Drai

330 MW

500 ha

7.260

 

3

Nhà máy điện mặt tri Ia Tơi 2

Sn xuất điện năng tnguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ia Tơi, H. Ia H'Drai

210 MW

320 ha

4.830

 

4

Nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 3

Sản xuất điện năng từ ngun năng lượng mặt trời đbán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ia Tơi, H. Ia H'Drai

450 MW

680 ha

9.900

 

5

Nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 4

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ia Tơi, H. Ia H’Drai

250 MW

400 ha

6.000

 

6

Nhà máy điện mặt trời Sạc Ly

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời đbán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Sa Nghĩa, H. Sa Thy

75 MW

120 ha

1.800

 

7

Nhà máy điện mặt trời Đăk Ruồng

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đăk Rung, H. Kon Ry

300 MW

592 ha

6.900

 

8

Đầu tư kinh doanh hạ tng Khu công nghiệp Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kthuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y

794 ha

7.900

Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

III

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

 

7.350

 

1

Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp sân golf

Xây dựng qun th sân Golf kết hợp vi xây dựng khu đô thị - du lịch sinh thái nghdưỡng và các dịch vụ đi kèm dọc tuyến tránh phía Đông thành phố Kon Tum

Xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum

380 ha

1.000

Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030

2

Sân golf kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

Xây dựng sân Golf kết hợp du lịch sinh thái nghdưỡng và các dịch vụ đi kèm đthu hút khách du lịch trong và ngoài nước

H. Kon Plông

100 ha

1.000

Quy hoạch xây dựng Vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

3

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông Đăk Bla - Phường Lê Li

Phục vụ tham quan, nghng cho khách trong và ngoài nước

Lô đất RS, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum

17,3 ha

380

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

4

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưng ven sông Đăk Bla - Xã Chư Hreng

Phục vụ tham quan, nghdưỡng cho khách trong và ngoài nước

Các đất ký hiệu VCGT1 - VCGT7, xã Chư Hreng, TP. Kon Tum

50 ha

1.100

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mi, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

5

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưng Bungalow

Tạo ra hệ thống các cơ s lưu trú và các sn phẩm dch vdu lịch mới phc vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ngm cảnh sông Đăk Bla

Xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa, TP. KonTum

15 ha

100

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vthương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

6

Khu du lịch sinh thái rừng Đặc dụng Đăk Uy

Thuê rừng kinh doanh du lịch sinh thái, nghdưỡng kết hợp nghiên cứu khoa học thực nghiệm

H. Đăk Hà

542,4 ha

200

Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum

7

Dự án sinh thái bán ngập lụt trên sông Đăk Bla

Khai thác lợi thế dòng sông Đăk La, tạo ra một điểm du lịch hấp dn đthu hút khách du lịch đến với thành phố Kon Tum nói riêng và tnh Kon Tum nói chung

TP. Kon Tum

50 ha

100

 

8

Khu du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Xây dựng hạ tầng kinh doanh du lịch sinh thái gắn với lòng hthủy đin Ya Ly

Ia Chim, TP. Kon Tum

200 ha

100

 

9

Dự án du lịch sinh thái Thác Pa Sỹ và Thác Lô Ba

Khai thác lợi thế về địa hình và cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân địa phương và các tnh lân cận

Xã Đăk Long, H. Kon Plông

100 ha

100

Quy hoạch xây dựng Vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tnh Kon Tum đến năm 2030

10

Khách sạn 5 sao ven sông Đăk Bla 1

Đầu tư cơ svật cht vdịch vụ khách sạn, nhà hàng. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách về ăn, ngh, vui chơi giải trí cht lượng cao

Lô đất DVCC2, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum

1,8 ha

300

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tnh Kon Tum

11

Khách sạn 5 sao ven sông Đăk Bla 2

Đầu tư cơ sở vật chất về dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách về ăn, nghỉ, vui chơi giải trí chất lượng cao

Lô đt DVCC3, P Thống Nhất, TP. Kon Tum

1,77 ha

300

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

12

Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị

Đầu tư kinh doanh dch vụ khách sạn ven sông Đăk Bia, kết hp dịch vụ hội nghị - sự kin

Lô đất DVKS1, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum

2,25 ha

810

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

13

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố - chợ

Phát triển trung tâm thương mại tại cửa ngõ phía Nam thành phố đủ năng lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sm và các sinh hoạt của nhân dân khu đô thị mới, kết hợp khu nhà ở

Khu vực HTX cơ khí 1-5 (cũ), P. Lê Li, TP. Kon Tum

10,9 ha

100

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

14

Trung tâm thương mại kết hp nhà phố - Đường Bà Triệu - Thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, phát triển trung tâm thương mại ti trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm và các sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, kết hợp khu nhà ở

Đất trụ sở Sở GTVT, Cty 79, Cty CP TVXD Giao thông... TP. Kon Tum

1,8 ha

200

Điều chnh bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thng Li, thành phố Kon Tum

15

Tổ hợp thương mại - dịch vụ - nhà phố kết hợp vui chơi giải trí thanh thiếu nhi - Đường Trường Chinh

Xây dựng khu thương mại - dịch vụ; phát triển các khu nhà phđô thị; xây dựng vui vui chơi giải trí thanh thiếu nhi

Khu đất Trung đoàn 66 (cũ), P. Trưng Chinh, TP. Kon Tum

19 ha

500

-

16

Các khu Dịch vụ văn phòng

Xây dựng trụ sở của các ngân hàng hoạt động trên địa bàn tnh; đầu tư kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê; tạo bộ mặt khang trang, hiện đại cho Khu trung tâm hành chính phía Bc của tnh

Phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum

Quy mô 5-7 tầng, Tng DT 3,57 ha

700

Quy hoch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tnh Kon Tum

-

Dịch vụ văn phòng 1

Lô đất ký hiệu DVCC9

0,77 ha

150

-

Dịch vụ văn phòng 2

Lô đt ký hiệu DVCC10

0,79 ha

150

-

Dịch vụ văn phòng 3

Lô đất ký hiệu DVCC11

0,47 ha

100

-

Dịch vụ văn phòng 4

Lô đất ký hiệu DVCC12

0,83 ha

150

-

Dịch vụ văn phòng 5

Lô đất ký hiệu DVCC13

0,71 ha

150

17

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khu quốc tế Bờ Y

Khai thác tiềm năng quỹ đất đ phát triển Logistics, kho bãi, dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y.

Kế thừa và phát triển những mặt tích cực của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tng xã hội đã và đang thực hiện.

Khu I, Khu kinh tế ca khu quốc tế Bờ Y

12 ha

360

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Quy hoạch PT hệ thống TT logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

14.670

 

1

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Bắc Bờ Y và hạ tầng Khu đô thị Nam Bờ Y

Từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thành đô thị loại II vùng biên gii, nhằm khai thác có hiệu quả các điều kiện về địa lý - chính trị - kinh tế - xã hội

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

1000 ha

8.000

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

2

Khu đô thị sinh thái - du lịch gắn với công viên phía Bắc Kon Tum

Hình thành trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại cửa ngõ phía Bắc thành phố Kon Tum, công viên sinh thái nghỉ ngơi cp đô thị; ci tạo chỉnh trang và phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mi (khu vực đường Võ Nguyên Giáp, xã Vinh Quang và xã Đăk Cm, thành phố Kon Tum)

TP. Kon Tum

330 ha

950

Quy hoạch phân khu khu vực Công viên phía Bắc thành phố Kon Tum

3

Khu đô thị mi s1 Đông Bắc dọc tuyến tránh đường HCM

Xây dựng khu đô thị mới tại khu vực phía Đông Bc thành phố nhằm giảm áp lực về mật độ dân số tập trung ở trung tâm thành phố và phục vụ công tác di dời giải tỏa dân ở các vùng quy hoạch của thành phố

Phường Ngô Mây, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum

500 ha

3.000

Vị trí tại nút giao đường HChí Minh và đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum

4

Khu dân cư mới số 2 dọc tuyến tránh đường HCM

Phát triển, mrộng các khu dân cư hin trạng và mới

Xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum

100 ha

600

Vị trí tại xã Đăk Rơ Wa, gn Khu du lịch - đô thị sinh thái nghdưỡng kết hp sân golf

5

Khu dân cư mới s3 dọc tuyến tránh đưng HCM

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Xã Hòa Bình, TP. Kon Tum

100 ha

600

Vị trí tại Khu vực giãn dân, đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum

6

Khu đô thị sinh thái Tây phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị; xây dựng khu đô thcao cấp ven sông Đăk Bla (phía Bắc Ngục Kon Tum)

Phường Quyết Thắng, Quang Trung TP. Kon Tum

150 ha

1.000

Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030

7

Khu đô thị mới phía Nam ven sông Đăk Bla

Xây dựng khu đô thkết hợp với du lịch nghỉ dưỡng cao cp

Xã Chư Hreng, TP. Kon Tum

30 ha

240

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

8

Dự án khai thác quỹ đất 01 tuyến đường ni HCM đi QL24

Phát trin, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Tổ 4, P. Trn Hưng Đạo, TP. Kon Tum

19 ha

150

 

9

Dự án khai thác quỹ đất 02 tuyến đường nối HCM đi QL24

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn Đăk Prông, xã Chư Hreng, TP. Kon Tum

16 ha

130

 

B

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM

6.561

 

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

1.670

 

1

Dự án đu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Tô

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

H. Đăk Tô

50-100 ha

100

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tu Mơ Rông

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dng công ngh cao

H.Tu Mơ Rông

50-100 ha

100

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gần với chế biến trên địa bàn tỉnh KonTum

3

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Glei

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xut nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

H. Đăk Glei

50-100 ha

100

Đề án phát triển nông nghiệp ng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ngọc Hi

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sn xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

H. Ngọc Hồi

50-100 ha

100

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5

Dự án đu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kon Ry

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dng công nghệ cao

H. Kon Rẫy

50-100 ha

100

Đề án phát triển nông nghiệp ứng dng công nghệ cao gn với chế biến trên địa bàn tnh Kon Tum

6

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sa Thầy

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dng công ngh cao

H. Sa Thy

50-100 ha

100

Đán phát triển nông nghiệp ứng dng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

7

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ia H'Drai

Đầu tư CSHT kthuật, trực tiếp sản xuất hoc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

H. Ia H'Drai

50-100 ha

100

Đề án phát trin nông nghiệp ng dụng công nghệ cao gn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Ngọc Hồi

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

H. Ngọc Hồi

10.000 con

50 ha

100

 

9

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tp trung Kon Ry

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

H. Kon Rẫy

10.000 con

50 ha

100

 

10

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Đăk Tô

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

H. Đăk Tô

10.000 con

50 ha

100

 

11

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Đăk Glei

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

H. Đăk Glei

10.000 con

50 ha

100

 

12

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Tu Mơ Rông

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tp trung

H. Tu Mơ Rông

10.000 con

50 ha

100

 

13

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung gắn với chế biến Đăk Hà

Nuôi các loại cá nước ngọt tập trung kỹ thuật cao; xây dựng nhà máy chế biến thủy sản

H. Đăk Hà

50 ha

100

 

14

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung gắn với chế biến Sa Thầy

Nuôi các loại cá nước ngọt tập trung kthuật cao; xây dựng nhà máy chế biến thủy sản

H. Sa Thầy

50 ha

100

 

15

Sản xuất hạt giống cây trng ôn đới

- Xây dựng khu chọn tạo, lai tạo giống; hệ thống sân phơi, kho bảo quản, đóng gói sản phẩm.

- Cung cấp hạt giống cây ôn đi đảm bảo chất lượng, mang tính đặc trưng, năng suất cao, phẩm chất tốt

Khu nông nghiệp ƯDCNC Măng Đen, H. Kon Plông

10 ha

120

 

16

Đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao

- Xây dựng hệ thống nhà màng thông minh.

- Tổ chức sản xuất các loại rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao.

- Xây dựng khu đóng gói, kho lạnh bảo qun các sản phẩm rau, củ, quả ôn đới.

- Cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả công nghcao tiêu chuẩn VietGap phục vụ thị trường trong nước và xuất khu.

Khu nông nghiệp ƯDCNC Măng Đen, H. Kon Plông

30 ha

150

 

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

2.770

 

1

Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả tại Kon Plông

Khai thác nguồn nguyên liệu tại ch; góp phần tiêu thụ sản phm nông sản cho nông dân

H. Kon Plông

10 ha

250

 

2

Xây dựng Nhà máy chế biến rau, c, quả tại Kon Tum

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

TP. Kon Tum

10 ha

250

 

3

Chăn nuôi tập trung và chế biến súc sn - Huyện la H'Drai

Chăn nuôi, chế biến súc sản thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khu

H. Ia H'Drai

20 ha

200

 

4

Chăn nuôi tập trung và chế biến súc sản - Huyện Kon Plông

Chăn nuôi, chế biến súc sản thương phẩm đphục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

H. Kon Plông

20 ha

200

Quy hoạch tng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

5

Nhà máy tinh chế nghệ vàng (curcumin)

Khai thác nguồn nguyên liệu tại ch; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

H. Ia H'Drai

50 tấn/năm

30

6

Nhà máy chế biến dược liệu [hồng đẳng sâm, sâm đương quy)

Nâng cao giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh

H. Kon Plông

100 tấn củ tươi/năm

50

7

Nhà máy chế biến dược liệu (sâm ngọc linh, hồng đng sâm, sâm đương quy)

Nâng cao giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sn phẩm đặc trưng của tỉnh

H. Đăk Tô

50 tn nguyên liệu tươi/năm

30

8

Nhà máy chế biến nước hoa quả (chanh dây)

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

H. Đăk Hà

40.000 tấn nguyên liệu/năm

30

9

Nhà máy chế biến các sn phẩm từ dược liệu

Nâng cao giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sn phẩm đặc trưng của tnh

H. Đăk Hà

60 tn nguyên liệu tươi/năm

30

10

Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp phía Tây Đăk Tô

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các hạng mục như: san ủi mt bằng, hệ thống thoát nưc, hệ thống điện, giếng nước, đường nội bộ, đường vào cụm, cổng, cây xanh...

Thị trấn Đăk Tô, H. Đăk Tô

50 ha

150

 

11

Thu hút đầu tư hạ tng Cụm Công nghiệp Kon Plôn

đầu tư xây dựng kết cu hạ tầng ở các hạng mục như: san ủi mặt bằng, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, giếng nước, đường nội bộ, đường vào cụm, cng, cây xanh...

Xã Đăk Long, H. Kon Plông

20 ha

60

 

12

Thu hút đầu tư hạ tng mrộng Cụm công nghiệp Đăk La

Đầu tư xây dựng kết cu hạ tầng mrộng CCN từ 50 ha lên 70 ha với các hạng mục như: san ủi mặt bằng, hệ thống thoát nước, đường nội bộ, hệ thống xử lí nước thi

Xã Đăk La, H. Đăk Hà

70 ha

90

 

13

Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thi sinh hoạt huyện Đăk Hà

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

H. Đăk Hà

100 - 1.000 tấn/ng.đ

100

Tiêu chí thứ 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

14

Đu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Ngọc Hồi

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

H. Ngọc Hồi

100-1.000 tn/ng.đ

100

Tiêu chí thứ 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

15

Đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại

Thu gom, xử lý triệt để lượng rác thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Khu công nghiệp Sao Mai, TP. Kon Tum

10-150 tấn/ng.đ

120

 

16

Nhà máy chế biến dược phẩm

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trên địa bàn, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu quý để nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xut khu

TP. Kon Tum

50 triệu/sp

70

 

17

Dự án nhà máy sản xuất hữu cơ vi sinh

Chế biến phân hữu cơ vi sinh, phân hu cơ khoáng đa vi lượng; tái tạo lại độ phì nhiêu cho đất, chng thoái hóa đất canh tác, giảm lượng phân bón hóa học cho cây trồng, bảo đảm phát triển môi trường bn vng

P. Ngô Mây, TP. Kon Tum

1 ha

10

 

18

Các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2)

Thu hút các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) bao gồm các lĩnh vực: Chế biến nông lâm sản, hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu và nhóm ngành công nghiệp khác ít gây ô nhiễm môi trường

Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

70 ha

1.000

Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

III

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- DU LỊCH

 

804

 

1

Mrộng, ci tạo nâng cấp gn với phương án bố trí, sắp xếp lại trung tâm thương mại thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, góp phần hoàn chỉnh và làm đẹp không gian kiến trúc đô thị của thành phố Kon Tum

T4, Phường Quyết Thng, TP. Kon Tum

1,5 ha

100

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thng Nht, Thắng Li, thành ph Kon Tum

2

Trung tâm hội chợ triển lãm

Nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, giao lưu và tổ chức những sự kiện quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Kon Tum

Phường Trường Chinh, TP. Kon Tum

0,9 ha

40

 

3

Siêu thị cao cấp

Nhằm tạo ra một nơi mua sắm tin cậy, hiện đại không ch cho cư dân thành phố mà còn là điểm đến hấp dẫn của người tiêu dùng toàn tnh, với các mặt hàng phong phú về chng loại, thương hiệu và đảm bảo về chất lượng

Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla

2 ha

100

 

4

Siêu thị trung tâm huyện Ngọc Hồi

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân

H. Ngọc Hồi

0,5 ha

30

 

5

Chbiên gii, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa vi khoảng 320 điểm kinh doanh

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

320 điểm kinh doanh

16

Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh

6

Chợ đầu mối

Kết ni sản xuất với phân phối và tiêu dùng nông sản; đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ

TP. Kon Tum

0,3 ha

10

 

7

Chợ Trung tâm huyện Ia H'Drai

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

H. Ia H'Drai

0,15 ha

4

 

8

Chợ Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Phục vụ nhu cầu mua sm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

H.Tu Mơ Rông

0,15 ha

4

 

9

Rạp chiếu bóng (Thay rạp 17/3)

Đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân địa phương và khách du lịch

Phường Trưng Chinh, TP. Kon Tum

0,2 ha

20

 

10

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cộng đng làng Kon K'Tu, Đăk Rơ Wa

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tn các giá trị văn hóa, cnh quan, môi trường truyn thống của các đồng bào dân tộc Bana; Hình thành đim du lịch văn hóa cộng đồng với định hướng của tỉnh, của thành phố Kon Tum.

Làng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum

17 ha

10

 

11

Làng nghề truyền thống gắn vi du lịch văn hóa Kon Klor

Xây dựng kết cấu hạ tng nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thng kết hợp khai thác du lịch tại khu vực

Lô đất ký hiệu KVH, đường Bắc Kạn, P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum

12,2 ha

60

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

12

Cải tạo Công vn 2-9 gn với dịch vụ vui chơi giải trí và ẩm thực

Ci tạo Công viên 2-9 và kết hp xây dựng khu vui chơi giải trí, ẩm thực đồng bộ

Công viên 2-9, đường Phan Chu Trinh, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum

3 ha

30

Điều chnh bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng các phường Quang Trung, Quyết Thng, Thống Nhất, Thắng Li, thành phố Kon Tum

13

Dự án du lịch sinh thái vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý đkinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

H. Sa Thầy

54.000 ha

50

 

14

Dự án chinh phục đỉnh Ngọc Linh

Du lịch khám phá dãy núi Ngọc Linh - khối núi cao nhất miền Nam và giá trị bảo tồn đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn thiên nhn Ngọc Linh

H. Tu Mơ Rông

34.000 ha

50

 

15

Bệnh viện cht lượng cao

Khám và chữa bệnh

TP. Kon Tum

5 ha

100

 

16

Trường học cht lượng cao phường Ngô Mây

Xây dựng cơ sgiáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia

Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

2 ha

100

 

17

Trường học chất lượng cao phường Trường Chinh

Xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, đạt chun quốc gia

Phường Trường Chinh, TP. Kon Tum

3 ha

80

 

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

1.317

 

1

Hệ thng bến, bãi đỗ xe

Đáp ứng nhu cầu đi lại của địa phương, khách du lịch, nhà đầu tư

TP. Kon Tum

 

75

 

-

Bến, bãi đỗ xe P. Trn Hưng Đo

P. THĐ

14 ha

25

 

-

Bến, bãi đỗ xe phường Ngô Mây

P. Ngô y

5,8 ha

25

 

-

Bến, bãi đỗ xe xã Đăk Blà

Xã Đăk Blà

5,2 ha

25

 

2

Nhà máy nước sạch trên địa bàn huyn Đăk Glei

Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sch cho khoảng 1.300 dân

Trung tâm H. Đăk Glei

Phục vụ 1.300 dân

35

 

3

Dự án khai thác quỹ đất đường Trần Nhân Tông

Chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum

Đoạn Lê Hồng Phong - Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum

0,8 ha

10

 

4

Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cu hạ tầng tại Khu tập thđường Trần Cao Vân

Chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum

Khu tập thể đg. Trần Cao Vân, P. Thng Nhất, TP. Kon Tum

0,9 ha

10

 

5

Khu dân cư Đường Ba Đình và đường quy hoạch t7, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Chnh trang đô thị thành phố Kon Tum

Tổ 7, P. Thng Li, TP. Kon Tum

0,8 ha

10

 

6

Khai thác quỹ đất đu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực giáp ranh Khu dân cư phía Tây Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Duy Tân, TP. Kon Tum

30,6 ha

240

 

7

Khai thác quỹ đất đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Đường dẫn vào cầu s 01 qua sông Đăk Bla

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

P. Thắng Lợi, xã Chư Hreng, TP. Kon Tum

21,4 ha

130

 

8

Khai thác quỹ đất đầu tư phát trin kết cu hạ tầng Đưng dẫn vào cầu s03 qua sông Đăk Bla (Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyn Văn Linh)

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Nguyễn Trãi, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum

54 ha

300

 

9

Khai thác quỹ đất đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Dự án đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Quyết Thng, TP. Kon Tum

3,7 ha

24

 

10

Các dự án khai thác quđất đầu tư phát triển kết cấu hạ tng dọc tuyến Quốc l 24, xã Đăk Blà

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mi

Xã Đăk Blà, TP. Kon Tum

Tng DT 15,4 ha

103

 

-

Khai thác quđất đu tư phát triển kết cấu hạ tng dọc tuyến Quốc lộ 24 - thôn Kon Tu 2

Thôn Kon Tu 2

1,4 ha

12

 

-

Khai thác quỹ đất đầu tư phát triển kết cu h tng dọc tuyến Quốc lộ 24 tại thôn Kon Rơ Lang

Thôn Kon Rơ Lang (03 vị trí)

1,4 ha

12

 

-

Khai thác quỹ đất đầu tư phát triển kết cu h tng dọc tuyến Quốc lộ 24 tại thôn Kon Re Plong

Thôn Kon Re Plong

1,4 ha

12

 

-

Khai thác quỹ đất đu tư phát triển kết cu hạ tầng dọc tuyến Quốc lộ 24 tai thôn Kon Jơ Drech

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn Kon Drech

1,3 ha

12

 

-

Khai thác qu đt đu tư phát triển kết cu hạ tng dọc tuyến Quốc lộ 24 ti thôn Kon Gur

Thôn Kon Gur

0,6 ha

10

 

-

Khai thác quỹ đt đầu tư phát triển kết cu h tng dọc tuyến Quốc lộ 24 ti thôn Đăk Hưng

Thôn Đăk Hưng

9,3 ha

45

 

11

Khai thác quđất đầu tư phát trin kết cấu hạ tầng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại phường Ngô Mây

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

38 ha

350

 

12

Khai thác qu đt đầu tư phát trin kết cu hạ tầng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Hòa Bình

Phát triển, mrộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn 2, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum

3,6 ha

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2018
Ngày hiệu lực09/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu252/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành09/03/2018
       Ngày hiệu lực09/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum 2018 2020

           • 09/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực