Quyết định 1192/QĐ-UBND

Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2008 về Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên

Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 397/QĐ-UBND 2010 Quy chế phát ngôn cung cấp đăng phát xử lý thông tin trên báo chí Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số: 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số: 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 70/TTr-STTTT ngày 22/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy chế này của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 1192/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 ca Chủ tịch UBND tnh Điện Biên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điu 1. Phm vi, đối tượng điu chnh

Quy chế này quy định vchế độ phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí ca các S, Ban ngành tnh; y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành ph(sau đây gi chung là cơ quan hành chính Nhà nước) theo các quy định ca pháp lut vbáo chí hin hành.

Điu 2. Người phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí ca cơ quan hành chính Nhà nước (sau đây gi là người phát ngôn) là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước hoc là người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí.

Htên, chc vngười phát ngôn ca cơ quan hành chính Nhà nước phi được công bbng văn bn cho các cơ quan báo chí và gửi cơ quan qun lý Nhà nước vbáo chí (Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Trong trường hp cn thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có thể ủy quyn cho người có trách nhim thuc cơ quan mình phát ngôn hoc phi hp cùng người phát ngôn để phát ngôn hoc cung cp thông tin cho báo chí vnhng vn đề cthể được giao.

3. Người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhim vphát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí phi đảm bo các tiêu chun sau:

a. Là cán b, công chc đang công tác ti cơ quan hành chính Nhà nước;

b. Có lp trường chính tr, tư tưởng vng vàng, có phm cht đạo đức tt, có thái độ trung thc và khách quan;

c. Có am hiu sâu vchc năng, nhim v, quyn hn, cơ cu tchc và lĩnh vc qun lý ca cơ quan hành chính Nhà nước mà mình đang công tác; có hiu biết nht định vlĩnh vc báo chí, nm vng các quy định ca pháp lut vbáo chí;

d. Có năng lc phân tích, tng hp, xlý thông tin báo chí và có khnăng giao tiếp vi báo chí.

4. Các cá nhân ca cơ quan hành chính Nhà nước không được giao nhim vphát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan hành chính Nhà nước để phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí; không được tiết lbí mt điu tra, bí mt công v, thông tin sai stht, không trung thc khi cung cp thông tin cho báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điu 3. Phát ngôn và cung cp thông tin định k

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh được ủy quyền là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh và có trách nhiệm chtrì, phi hp vi các S, Ban, ngành tnh, y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phtchc cung cp thông tin cho báo chí theo định k01 tháng mt ln vhot động và công tác chỉ đạo, điu hành ca y ban nhân dân tnh, Chtch, các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tnh bng văn bản hoặc bằng hình thc hp báo và đăng ti trên Trang tin đin tca y ban nhân dân tnh.

Trang tin đin tca y ban nhân dân tnh có trách nhim cp nht thông tin theo các quy định hin hành để cung cp kp thi, chính xác thông tin chính thng cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

2. Người phát ngôn của S, Ban, ngành tnh, y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phtchc cung cp thông tin định kcho báo chí vhot động ca cơ quan mình, vlĩnh vc, địa bàn thuc phm vi qun lý ca mình, thông qua các hình thc sau:

a. Hàng tháng hoc ít nht 03 tháng mt ln cung cp thông tin định kcho báo chí hoc thông tin trên trang tin đin tca cơ quan mình;

b. Khi thy cn thiết, cơ quan hành chính Nhà nước tchc cung cp thông tin định kcho báo chí bng văn bn hoc thông tin trc tiếp ti các cuc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tnh y chtrì, phi hp vi Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tổ chức;

c. Cung cp thông tin kp thi, chính xác cho Trang tin đin tca y ban nhân dân tnh theo quy định hin hành.

Điu 4. Phát ngôn và cung cp thông tin trong trường hp đột xut, bt thường

Người phát ngôn có trách nhim phát ngôn và cung cp thông tin kp thi, chính xác cho báo chí trong các trường hp đột xut, bt thường sau đây:

1. Khi thy cn thiết phi thông tin trên báo chí vcác skin, vn đề quan trng, gây tác động ln trong xã hi thuc phm vi qun lý ca cơ quan mình nhm định hướng và cnh báo kp thi trong xã hi; vquan đim và cách xlý ca y ban nhân dân tnh, các cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan đối vi các skin, vn đề đó.

Trường hp xy ra vvic cn có ngay ý kiến ban đầu ca cơ quan hành chính Nhà nước thì người phát ngôn có trách nhim chủ động phát ngôn, cung cp thông tin cho báo chí trong thi gian chm nht là hai (02) ngày, ktkhi vvic xy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoc cơ quan chỉ đạo, qun lý Nhà nước vbáo chí có yêu cu phát ngôn hoc cung cp thông tin vcác skin, vn đề ca cơ quan, lĩnh vc thuc phm vi qun lý ca cơ quan được nêu trên báo chí.

3. Khi có căn ccho rng báo chí đăng ti thông tin sai stht vlĩnh vc, địa bàn do cơ quan mình qun lý và yêu cu cơ quan báo chí đó phi đăng ti ý kiến phn hi, ci chính theo quy định ca pháp lut.

Điu 5. Quyn và trách nhim ca người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại din cơ quan hành chính Nhà nước phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí. Chnhng thông tin do người phát ngôn cung cp mi được coi là thông tin chính thng ca cơ quan hành chính Nhà nước.

Cơ quan báo chí, nhà báo địa phương có trách nhim đăng, phát và phn ánh trung thc ni dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cp, đồng thi phi ghi rõ htên người phát ngôn, tên cơ quan hành chính Nhà nước ca người phát ngôn.

2. Người phát ngôn có quyn yêu cu các đơn v, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cp thông tin, tp hp thông tin để phát ngôn, cung cp thông tin định k, đột xut cho báo chí theo quy định ti Điu 3, Điu 4 ca Quy chế này để trli các phn ánh, kiến ngh, phê bình, khiếu ni, tcáo ca tchc, công dân do cơ quan báo chí chuyn đến hoc đăng, phát trên báo chí theo quy định ca pháp lut.

3. Người phát ngôn có quyn tchi, không phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí trong các trường hp sau:

a. Nhng vn đề thuc bí mt Nhà nước; nhng vn đề bí mt thuc nguyên tc và quy định ca Đảng; nhng vn đề không thuc quyn hn phát ngôn.

b. Các ván đang được điu tra hoc chưa xét x, trtrường hp các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan điu tra có yêu cu cn thông tin trên báo chí nhng vn đề có li cho hot động điu tra và công tác đấu tranh phòng, chng ti phm.

c. Nhng văn bn chính sách, đề án đang trong quá trình son tho mà theo quy định ca pháp lut chưa được cp có thm quyn cho phép phbiến, ly ý kiến rng rãi trong xã hi.

4. Người phát ngôn chu trách nhim trước pháp lut vni dung phát ngôn và thông tin cung cp cho báo chí.

Trong trường hp người phát ngôn không phi là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước thì còn phi chu trách nhim trước người đứng đầu cơ quan

hành chính Nhà nước vtính chính xác, tính trung thc ca ni dung phát ngôn và thông tin cung cp cho báo chí.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điu 6. Căn cvào nội dung của Quy chế này, Giám đốc các S, Ban, ngành tnh, Chtch y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phtchc trin khai thc hin cho ngành, địa phương mình.

Điu 7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chu trách nhim hướng dn các S, Ban, ngành tnh, y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phvà các cơ quan báo chí thc hin nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1192/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1192/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2008
Ngày hiệu lực28/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1192/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1192/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/08/2008
        Ngày hiệu lực28/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1192/QĐ-UBND Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Điện Biên