Quyết định 294/QĐ-UBND

Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản có chứa quy phạm pháp luật hết hiệu lực do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhan dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản có chứa quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thàng phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LAI CHÂU (CŨ) VÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN (ĐẾN NGÀY 31/12/2010)
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

ST

Số ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH (16 văn bản)

01

Quyết định số 254/QĐ-UB-ĐC ngày 17/3/1996 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vường, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vường, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 24/3/2006

02

Quyết định số 479/QĐ-UB ngày 22/7/1998 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành qui định quản lý đoàn của Lai Châu ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào Lai Châu.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 15/04/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định quản lý đoàn của tỉnh Điện Biên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực

25/04/2005

03

Quyết định số 4521/QĐ-UB ngày 02/5/2001 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ công chứng, chứng thực

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Chuyển giao việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 01/01/2010

04

Quyết định số 258/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh Lai Châu Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 17/6/2009

05

Quyết định số 1471/QĐ-UB ngày 29/3/2003 của UBND tỉnh Lai Châu Về mức trợ cấp xã hội thường xuyên.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 20/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về mức trợ cấp xã hội thường xuyên.

Ngày hết hiệu lực 30/4/2006

06

Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 09/9/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) Về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2004/QĐ-UBND ngày 01/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

Ngày hết hiệu lực 10/06/2004

07

Quyết định số 1124/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND ngày 05/07/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 15/07/2005

08

Quyết định số 1157/QĐ-UB ngày 06/10/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Thành lập Ban quản lý dự án Củng cố và duy trì các thành quả phòng chống sốt rét đã đạt được trong thập kỷ qua, góp phần đẩy lùi sốt rét ở những vùng lưu hành nặng còn lại ở Việt Nam.

Được thay thế bởi Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 26/10/2004

09

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 Thành lập Ban Quản lý dự án: Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam - tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 2013/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực18/12/2008

10

Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành tạm thời chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các cuộc Hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ đi công tác nước ngoài.

Ngày hết hiệu lực

20/01/2008

11

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực

30/7/2010

12

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/06/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 20/9/2010

13

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chính sách tạm thời hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020.

Ngày hết hiệu lực 10/01/2009

14

Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 28/08/2008 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 14/4/2010

15

Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành tạm thời định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 24/12/2009

16

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành tạm thời quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về quản lý đầu tư Chương trình Phát triển KT - XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Ngày hết hiệu lực 07/8/2009

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN (05 văn bản)

01

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ III

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

02

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

03

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sử dụng điện tiết kiệm, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

04

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/07/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

05

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/07/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống thất thu Ngân sách và thực hiện công tác điều hành giá 6 tháng cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu294/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên

          • 01/04/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực