Quyết định 1194/QĐ-UBND

Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ quy định v vị trí việc làm trong đơn vị s nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về v trí việc làm trong đơn v sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết s 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng viên chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lp và các cơ quan, tổ chức được giao biên chế sự nghiệp trong tnh.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao các Sở, ban, ngành tnh, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố hoàn thiện bn mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giao Sở Nội vụ qun lý, theo dõi kiểm tra việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục, Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức, hạng viên chức ti thiểu tương ứng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiu lực thi hành ktừ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1, Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 1194/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Lai Châu)

Mã VTVL

Tên đơn vị/Tên chức danh nghề nghiệp

Hạng viên chức (hoặc ngạch tương đương) tối thiểu

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

1.1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

1.2

Phó giám đốc

III

1.3

Trưởng phòng

III

1.4

Phó Trưởng phòng

III

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

6

2.1

Giảng viên

III

2.2

Kỹ sư công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

2.3

Nhân viên bán hàng

III

2.4

Biên tập viên

III

2.5

Phóng viên

III

2.6

Quảng trị mạng

Chuyên viên hoặc tương đương

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

7

3.1

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên hoặc tương đương

3.2

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

3.3

Văn thư

Văn thư trung cấp

3.4

Lưu trữ viên

IV

3.5

Thủ quỹ

Nhân viên

3.6

Bảo vệ

Nhân viên

3.7

Phục vụ

Nhân viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1194/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1194/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức Lai Châu

            • 05/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực