Quyết định 1194/QĐ-UBND

Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 7 Quyết định 1204/QĐ-UBND về điều lệ và hoạt động của của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 điều lệ và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1204/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính ph về tổ chức và hoạt động của t hợp tác;

Căn cứ Thông số 81/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ qun lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát trin Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát trin hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Qu hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Hội đồng qun lý Qu hỗ trợ phát triển Hp tác xã tnh Kon Tum và S Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016

1. Tại đim a, đim b khon 4 được sửa đổi như sau:

“4. Lãi sut cho vay:

a) Lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính v lãi suất cho vay vốn của QuHỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

b) Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

3. Ti đim a khon 6 được sửa đổi như sau:

a) Hội đồng qun lý Quỹ quyết định các hình thức đảm bảo tiền vay đi với từng phương án, bao gồm: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba, đảm bảo bng tài sản hình thành từ vốn vay và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội đồng qun lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ Htrợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Th trưng các các cơ quan, đơn vị liên quan và Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tnh y (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- S Nội vụ;
- S Tài chính;
- Liên minh Hợp tác xã tnh;
- V
ăn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT-T
H3-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1194/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 điều lệ và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 điều lệ và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1194/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành07/11/2017
       Ngày hiệu lực07/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 điều lệ và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1194/QĐ-UBND 2017 điều lệ và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Kon Tum

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực